KAUNOSODAI.LT


LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI ČESLOVUI JURŠĖNUI
LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI  GEDIMINUI KIRKILUI

Remiantis LR sodininkų bendrijų įstatymo 2003.12.18. Nr.IX-1934 str.7 p.5 jau seniai sodų bendrijų elektros tinklai turėjo būti išpirkti esamos būklės operatorių VST ir RST. Deja, Ūkio ministerija sudarė, o po to eilę kartų keitė išpirkimo taisykles ir įsakymus, kurie akivaizdžiai prieštaravo tiek anksčiau paminėtam įstatymui, tiek 1999.05.25“Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo” Nr.VIII-1202 10str. 1p., 16str., 21str., 23str. ir 28str. 2.1p., tiek 2004.07.10 “Elektros energetikos įstatymo” Nr.IX-2307 19str.2p., 21str.2p., 44str.3p. 49str.

          Šių klausimų sprendimui paspartinti 2006.05.17.LR seimo valdyba sprendimu Nr.920 sudarė “Darbo grupę sodininkų bendrijų problemoms nagrinėti”, vadovaujamą seimo nario J.Jaruševičiaus. LR Ūkio ministras 2007.12.29. įsakymu Nr.4-548 sudarė “Darbo grupę” prie Ūkio ministerijos ir pavedė jai per tris mėnesius parengti teisės aktus, juos suderinti nustatyta tvarka ir pateikti LR Ūkio ministrui. Deja, šiandien galima drąsiai konstatuoti, kad šių grupių veiklos rezultatas yra nulinis.

          Per šį laikotarpį Lietuvos sodininkų draugija, padedant juristams, išanalizavo galiojančius teisės aktus ir jų pažeidimus ir ne kartą informavo apie tai Ūkio ministeriją, Seimą ir Vyriausybę. Deja, rezultatai ne tik nepagerėjo, bet dar labiau pablogėjo. LR Ūkio ministro 2008.06.18.įsakyme Nr.4-253 “Dėl elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų tvarkos ir sąlygų patvirtinimo” pakeitimo 23str. tiesiog šokiravo sodininkus. Nors Valstybinė energetikos inspekcija pripažįsta, kad dauguma sodų bendrijų elektros tinklai nėra avarinės būklės t.y. juos galima eksploatuoti ir dauguma VST ir RST eksploatuojami tinklai nėra geresnės būklės už sodininkų elektros tinklus,Ūkio ministras, pataikaudamas monopolistui ir nekreipdamas dėmesio į viešąjį interesą, 23 straipsnyje nurodo, kad “.......nustatyta tvarka sodininkų bendrijoms priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai negali būti išperkami, o šie tinklai, perdavus juos operatoriui eksploatuoti, pagal operatorių parengtą projektą rekonstruojami, naudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir po šios rekonstrukcijos sodininkų bendrijose esančių sklypų savininkų elektros įrenginiai prijungiami prie operatoriaus elektros tinklų, šiems naujiesiems vartotojams operatoriaus paslaugų kaina yra lygi 20% tinklų rekonstrukcijos darbų kainos.” Taip ir lieka neaišku, kokia tvarka sodininkai perduos savo turtą operatoriui, kaip tai bus įforminta ir kodėl 220000 sodų sklypų Lietuvoje jau 30 metų pajungti prie energetikos sistemos staiga turi tapti naujais vartotojais. Mes pilnai suprantame monopolisto norą turėti naujausius, europinius standartus atitinkančius tinklus, bet negalime suprasti Ūkio ministro nuostatos, kad daugumoje pensininkai ir vargingiausi žmonės, persikėlę gyventi į sodų bendrijas, už prabangą nugriauti tinklus, kuriuos dar daugelį metų galima eksploatuoti ir statyti naujus, aukščiausius standartus atitinkančius tinklus, turi primokėti po 2 ar 3 tūkstančius litų. Ar dauguma turi galimybę surinkti šias lėšas ir ar tai telpa į viešojo intereso sąvoką?Ar įvertino Ūkio ministras, kad sodininkas, suvartojantis už 100 ir mažiau litų elektros energijos per metus, turi staiga sumokėti po 2-3 tūkstančius litų už monopolisto turto vertės padidinimą? Monopolistui milijardinis pelnas, o vartotojui KWh kaina padidėja 20-30 kartų. Ar Ūkio ministras susimąstė, ką jis daro?

          Nežiūrint visų įrodinėjimų ir manipuliavimo teisinėmis sąvokomis, pasirodo Ūkio ministerija gerai supranta, kad sodiečių reikalavimai yra teisėti. Naujai pateiktame “Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2,4,6,16,17,21,27,28 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 7 straipsnio įstatymo” projekte, kuris, mūsų turimomis žiniomis, patvirtintas vyriausybės ir pateiktas Seimui 28 straipsnio 1 dalies pakeitime ir papildyme įrašyta. “Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai, skirti energijai perduoti ir skirstyti, įrengti iki šio įstatymo įsigaliojimo, gali būti perduoti energetikos įmonei už kainą, nustatomą pagal turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktus. Išperkamų, bendrai naudojamų energetikos objektų kaina nustatoma vadovaujantis turto ir verslo vertinimo reglamentuojančiais teisės aktais”, tai yra pagal tvarką, kurios sistemingai reikalauja laikytis Lietuvos sodininkų draugija t.y. dauguma sodininkų bendrijų.

          Kaip suvokti grubų dvigubų standartų taikymą ir galiojančių įstatymų nesilaikymą. Vienus vertinti pagal galiojančius įstatymus, o kitus t.y. sodininkus, Ūkio ministras suteikia teisę prievartauti monopolistui, pasitvirtinus jam palankias, įstatymams prieštaraujančias, vienašališkas metodikas.

          Jei Seimas patvirtins tokį energetikos įstatymo pakeitimo projektą, tai reiškia įstatymiškai bus įteisintas dvigubų standartų taikymas.

          Kreipiamės į Jus, prašydami pateiktame energetikos įstatymo projekte, kuris Seime užregistruotas Nr.XP – 3303 jo 9 straipsnyje. 28str. 1 dalies pakeitime ir papildyme, po žodžių “......Valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai.....”įrašyti žodžius “.....ir sodininkų bendrijoms nuosavybės teise priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai.....”o toliau kaip pateikta projekto tekste.

          Beto, labai prašome apsvarstyti, ar Ūkio ministro 2008m. birželio mėn.18d. įsakymo Nr.4-253 sprendimas 23 straipsnyje konstatuoti, kad “.....nustatyta tvarka sodininkų bendrijoms priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai negali būti išperkami....” atitinka viešąjį interesą, siekiant aprūpinti nediskriminuojant visus valstybės elektros vartotojus ir ar nėra korupcijos požymių, ką pripažino eilė STT atliktų tyrimų. Keista, kodėl iki šiol šių tyrimų išvados tyliai ilsisi Seimo antikorupcijos komisijos ir nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto stalčiuose.

Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų sodininkų bendrijų narių 6722 parašai.

 Kauno susivienijimo “SODAI” pirmininkas Romualdas Šeštakauskas

 Prienu rajono atstovas valdybos narys Ričardas Zabielavičius

 Šiaulių susivienijimo “SODAI” pirmininkas Evaldas Skrupskelis