KAUNOSODAI.LT


Po svarstymo pritarta dviem Sodininkų bendrijų įstatymo pataisų projektams
2012 m. birželio 7 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)

Po svarstymo bendru sutarimu pritarta Sodininkų bendrijų įstatymo pataisų projektui Nr. XIP-4064(2). Šiuo projektu siūloma tikslinti sodo teritorijos sąvoką, numatant, kad mėgėjų sodo teritorija būtų laikoma savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrasis planas nėra parengtas, teisės aktu mėgėjų sodininkystei skirta, pagal žemėtvarkos projektą arba kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuota teritorija, suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms).

Siūloma įstatyme įtvirtinti nuostatą, kad mėgėjų sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė žemės nuomos mokesčiu nebūtų apmokestinama. Bendrojo naudojimo žemę bendrijos galėtų išsipirkti iš valstybės. Sodininkų bendrijos prašymu neišpirktus bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, perimtų ir tvarkytų savivaldybė. Sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esantys vidaus kelius perduodant savivaldybei už kadastrinių matavimų atlikimą ir jų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre sumokėtų arba kompensuotų savivaldybė. Už atliktus darbus savivaldybei būtų kompensuojama valstybės biudžeto lėšomis. Bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo savivaldybėms tvarką nustatytų Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Bendrojo naudojimo žemėje esanti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir valymo sistemos sodininkų bendrijų iniciatyva įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš bendrijų turėtų būti išperkamos arba perduodamos pagal esamą jų būklę savivaldybių kontroliuojamiems vandens tiekėjams iki 2015 m. sausio 1 d.

Numatoma, kad asmenys, kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigytų žemės sklypą ir nepageidautų tapti bendrijos nariais, išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti, taip pat juridiniai asmenys, kurie įsigytų žemės sklypą mėgėjų sodo teritorijoje, už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais atsiskaitytų pagal bendrijos pateiktas sąskaitas bei turėtų vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, kaip ir bendrijos nariai.

Svarstomomis pataisomis siūloma įtvirtinti, kad žemės ūkio pagrindinės žemės naudojimo paskirties, mėgėjų sodų žemės sklypų ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas į kitos paskirties pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, žemės sklypų gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos ar daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos naudojimo pobūdį būtų numatomas savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrajame plane.

Projektu taip pat tikslinami sodų bendrijų narių informavimo apie šaukiamus susirinkimus tvarka, balsavimo teisės perleidimo atvejai.

35 Seimo nariams balsavus už ir 1 susilaikius, po svarstymo pritarta ir Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pataisų projektui Nr. XIP-2509(3). Šiuo projektu siūloma papildyti 6 straipsnį nuostatomis, numatančiomis, kad mėgėjiško sodo teritorijoje esanti bendrojo naudojimo žemė žemės nuomos mokesčiu nebūtų apmokestinama; bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, atlikus jų kadastrinius matavimus ir nerengiant naujo teritorijų planavimo dokumento, jeigu esamų vidaus kelių ribos atitiktų bendrijos teritorijos žemėtvarkos projekte arba kitame teritorijų planavimo dokumente nustatytas vidaus kelių ribas, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka perimtų, nuosavybės ar patikėjimo teise valdytų ir tvarkytų savivaldybės administracija, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendrojo naudojimo teritorijos dalį būtų išsipirkusi; sodininkų bendrijų teritorijose ir 5 km atstumu aplink jas būtų draudžiama auginti ir dauginti genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ir jų sėklas.

Saulė Eglė Trembo,

Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203)