KAUNOSODAI.LT


VARTOTOJŲ (JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ) LĖŠOMIS IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ĮRENGTŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ, SKIRTŲ ELEKTRAI PERDUOTI IR (AR) SKIRSTYTI, IŠPIRKIMO TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2008, Nr. 135-5228) (toliau – Energetikos įstatymas). Taisyklės reglamentuoja vartotojų lėšomis įrengtų ir energetikos įmonėms nuosavybės teise nepriklausančių bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo tvarką, vertės nustatymą, prašymų išpirkti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus teikimą ir eksploatavimo principus. Bendrai naudojamų elektros energetikos objektų pirkimo – pardavimo ypatumus gali nustatyti ir kiti teisės aktai, tiek kiek jų nereglamentuoja šios Taisyklės.

2. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

Bendrai naudojami elektros energetikos objektai – vartotojų lėšomis iki Energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengti ir vartotojams nuosavybės teise priklausantys elektros energijos perdavimo objektai ir bendrojo naudojimo elektros energijos skirstymo objektai – elektros energijos skirstymo tinklai su priklausiniais, kuriais elektros energija tiekiama arba potencialiai gali būti tiekiama ne mažiau kaip dviem vartotojams.

Bendrai naudojamiems elektros energijos skirstymo objektams priskiriami elektros energijos skirstymo tinklai su priklausiniais, nuosavybės teise priklausantys valstybei ar savivaldybėms, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie tiekia elektros energiją savo dalyviams ir kitiems asmenims.

Elektros energijos perdavimo objektai – elektros energijos perdavimo tinklas ir jo priklausiniai.

Pastatų elektros tinklai – pastatų vidaus elektros energijos tinklai iki nuosavybės ribos su operatoriumi.

Energetikos įmonės – elektros energijos perdavimo ir skirstymo įmonės, veiklos licencijoje nustatytoje atitinkamoje teritorijoje perduodančios ar skirstančios elektros energiją.

Savininkas – valstybė ar savivaldybės, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso bendrai naudojami elektros energetikos objektai.

Įgaliotas atstovas – asmuo, kuris atstovauja savininką santykiuose su Energetikos įmone bei kitais trečiaisiais asmenimis. Įgaliotam atstovui suteikiamos teisės yra apibrėžiamos savininko išduodamame įgaliojime, kurio rengimo, tvirtinimo ir kitus su tuo susijusius klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262) bei kiti galiojantys teisės aktai.

Bešeimininkiai elektros energetikos objektai – energetikos įmonių naudojami į apskaitą neįtraukti elektros energetikos objektai, kurie neturi savininko arba kurių savininkai nežinomi.

Bendrai naudojamų elektros energetikos objektų išpirkimas – savininkams nuosavybės teise priklausančių bendrai naudojamų elektros energetikos objektų atlygintinas perleidimas energetikos įmonėms.

Bendrai naudojamų elektros energetikos objektų eksploatavimas – bendrai naudojamų elektros energetikos objektų technologinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.

3 Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2004, Nr. 107-3964) (toliau – Elektros energetikos įstatymas) ir kituose teisės aktuose.

4. Pagal šias Taisykles pastatų elektros tinklai neišperkami. Pastatų elektros tinklai eksploatuojami Elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Bendrai naudojamus elektros energetikos objektus energetikos įmonės išperka sudarydamos bendrai naudojamų elektros energetikos objektų pirkimo – pardavimo sutartis.

Energetikos įmonei pasiūlius ir savininkui neprieštaraujant, bendrai naudojami elektros energetikos objektai gali būti išperkami perduodant jų savininkams naujai leidžiamas energetikos įmonės akcijas, kurių emisijos kaina Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) nustatyta tvarka sumokama nepiniginiais įnašais.

 

II. BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO, SUDARANT PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS, KAINOS NUSTATYMAS

 

6. Savininkų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų vertė nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1672), Turto vertinimo metodiką, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 244 (toliau – Turto vertinimo metodika) (Žin., 1996, Nr. 16-426), Energetikos įstatymo ir Elektros energetikos įstatymo nuostatomis ir kitais teisės aktais, atsižvelgiant į šiuose teisės aktuose nustatytus vertės nustatymo metodus ir rekomendacijas, skirtas specialiosios paskirties turto, tarp jų ir bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, vertei nustatyti.

7. Bendrai naudojamų elektros energetikos objektų vertės nustatymui turto vertintojus parenka ir už jų paslaugas apmoka savininkas. Savininkas ir energetikos įmonė gali susitarti dėl bendro turto vertintojo, atliksiančio bendrai naudojamų elektros energetikos objekto vertės nustatymą, parinkimo bei tokio turto vertintojo suteiktų paslaugų apmokėjimo.

8. Ginčai, kylantys tarp bendrai naudojamų elektros energetikos objektų savininkų ir energetikos įmonių dėl turto vertinimo, sprendžiami turto ir verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Išperkant bendrai naudojamus elektros energetikos objektus, sudarant bendrai naudojamų elektros energetikos objektų pirkimo – pardavimo sutartis, šių objektų kaina yra lygi turto ir verslo vertintojų nustatytai vertei.

 

III. VALSTYBEI, SAVIVALDYBEI AR SODININKŲ BENDRIJAI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IŠPIRKIMO, SUDARANT PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS, KAINOS NUSTATYMAS

 

10. Energetikos įmonės nustato bendrai naudojamų elektros energetikos objektų techninę būklę ir savininkui pateikia aktą – pažymą apie bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninę būklę bei jo atitiktį teisės aktų reikalavimams. Jei savininkas nesutinka su energetikos įmonės atliktu bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninės būklės nustatymu, jis gali kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos, kad ši atliktų bendrai naudojamo elektros energetikos objekto esamos techninės būklės nustatymą ir išduotų aktą – pažymą apie bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninę būklę bei jo atitiktį teisės aktų reikalavimams. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos suteiktas paslaugas apmoka į ją kreipęsis asmuo.

11. Energetikos įmonės, atsižvelgdamos į bendrai naudojamų elektros energetikos objektų techninę būklę, pasiūlo savininkams išperkamo bendrai naudojamo elektros energetikos objekto pardavimo kainą bei pasiūlo sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį. Jei savininkas nesutinka su siūloma pardavimo kaina, jis gali kreiptis į nepriklausomus turto vertintojus, kad šie nustatytų išperkamo bendrai naudojamo elektros energetikos objekto kainą. Turto vertintojams privalo būti pateiktas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas aktas – pažyma apie bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninę būklę bei jo atitiktį teisės aktų reikalavimams. Bendrai naudojamų elektros energetikos objektų kainos nustatymui turto vertintojus parenka ir už jų paslaugas apmoka savininkas. Savininkas ir energetikos įmonė gali susitarti dėl bendro turto vertintojo, atliksiančio bendrai naudojamų elektros energetikos objekto kainos nustatymą, parinkimo bei tokio turto vertintojo suteiktų paslaugų apmokėjimo. Ginčai dėl turto vertinimo sprendžiami turto ir verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. PASIRUOŠIMAS BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ IŠPIRKIMUI. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

12. Bendrai naudojami elektros energetikos objektai išperkami savininko prašymu ar energetikos įmonės siūlymu.

13. Prašymai išpirkti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus pateikiami energetikos įmonėms, kurių veiklos teritorijoje yra prašomi išpirkti bendrai naudojami elektros energetikos objektai.

14. Prašymus išpirkti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus gali pateikti savininkai arba jų įgaliotieji atstovai. Valstybei ar savivaldybei santykiuose su energetikos įmonėmis dėl valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių bendrai naudojamų elektros energetikos objektų išpirkimo, galiojančių teisės aktų nustatyta tvarką, atstovauja šiuos objektus patikėjimo teise valdančios valstybės ar savivaldybės institucijos, Lietuvos bankas, valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos, organizacijos.

15. Savininkas ar jo įgaliotas atstovas energetikos įmonei pateikia prašymą išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą, kuriame nurodoma:

15.1. bendra informacija apie savininką (kai savininkas fizinis asmuo: savininko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, banko sąskaita; kai savininkas juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinės adresas, banko sąskaita) ir savininko įgaliotojo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

15.2. bendrai naudojamo elektros energetikos objekto duomenys (vieta ir įrengimo data, techninės charakteristikos, informacija apie vartotojus, gaunančius energiją per bendrai naudojamą elektros energetikos objektą);

15.3. prašymo pateikimo data ir kita, savininko nuomone, svarbi informacija;

15.4. prie prašymo pridedamų dokumentų sąrašas.

16. Kartu su prašymu išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą savininkas (jo įgaliotasis atstovas) privalo pateikti:

16.1. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir įstatų patvirtintas kopijas (išskyrus atvejus, kai savininkas yra fizinis asmuo);

16.2. juridinio asmens atitinkamo valdymo organo sprendimą dėl sutikimo parduoti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą (išskyrus atvejus, kai savininkas yra fizinis asmuo);

16.3. dokumentus, patvirtinančius, kad visiems žemės sklypams, kuriuose yra parduodamas bendrai naudojamas elektros energetikos objektas, nustatytos ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (elektros linijų apsaugos zonos) ir šių žemės sklypų savininkai ir (ar) naudotojai supažindinti ir neturi pretenzijų dėl šių sąlygų nustatymo;

16.4. dokumentus, patvirtinančius savininko nuosavybės teisę į energetikos įmonės išperkamą bendrai naudojamą elektros energetikos objektą:

16.4.1. kai bendrai naudojamas elektros energetikos objektas yra nekilnojamasis daiktas, savininkas (jo įgaliotas atstovas) pateikia valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopiją (originalas pateikiamas sudarant bendrai naudojamo elektros energetikos objekto pirkimo – pardavimo sutartį), teisės aktų nustatyta tvarka suformuotą statinio kadastrinių matavimų bylą arba atitinkamą bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninės apskaitos bylą, papildomai, jei pardavėjas juos turi, bendrai naudojamo elektros energetikos objekto pripažinimo tinkamu naudoti aktą, techninį projektą ir kitus susijusius dokumentus;

16.4.2. kai bendrai naudojamo elektros energetikos objektas yra kilnojamasis daiktas, savininkas (jo įgaliotas atstovas) pateikia objekto nuosavybės teisę įrodančius dokumentus (įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl bendrai naudojamo elektros energetikos objekto nuosavybės teisių savininkui pripažinimo (nustatymo); statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, kai bendrai naudojamo elektros energetikos objektas įgytas statybos būdu; perleidimo nuosavybėn sutartis, priėmimo iš balanso į balansą aktus, kai bendrai naudojamo elektros energetikos objektą savininkui perleido tretieji asmenys; kitus dokumentus, liudijančius savininko nuosavybę į bendrai naudojamo elektros energetikos objektą); bendrai naudojamo elektros energetikos objekto schemą, kurioje būtų nurodyta elektros linijų ilgiai, charakteristikos, išdėstymas ir kiti techniniai bendrai naudojamo elektros energetikos objekto kadastro duomenys (šią schemą (bylą) turi teisę parengti asmenys, turintys licenciją atlikti nekilnojamojo turto objektų kadastrinius (tiksliuosius) matavimus); parduodančio bendrai naudojamo elektros energetikos objektą savininko rašytinį patvirtinimą, kad parduodamam turtui su trečiaisiais asmenimis nėra jokių teisminių ginčų, bendrai naudojamo elektros objektas neareštuotas, neįkeistas ir pan.

16.5. bendrai naudojamų elektros energetikos objekto vertės nustatymo dokumentus ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą aktą – pažymą apie bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninę būklę bei jo atitiktį teisės aktų reikalavimam, kai šie dokumentai yra reikalingi arba gauti vadovaujantis Taisyklėmis.

16.6. atstovavimą patvirtinančius dokumentus, kai prašymą pateikia įgaliotas atstovas.

17. Bendrai naudojamo elektros energetikos objekto savininkas, parduodantis bendrai naudojamą elektros energetikos objektą, kuriuo tiekiama elektros energija daugiau negu vienam vartotojui (subabonentui (subvartotojui)), energetikos įmonei pateikia patvirtintą subabonentų (subvartotojų) sąrašą ir savininkui suteiktos leistinosios naudoti galios paskirstymo kiekvienam subabonentui (subvartotojui) (sklypui, butui, pan.) aktą, sudarytą remiantis Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika (Žin., 2008, Nr. 3-102) ir atsižvelgiant į subabonentų (subvartotojų) poreikius.

18. Prašymas išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą svarstomas tuomet, kai savininkai energetikos įmonei pateikia visus Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytus dokumentus, arba kai energetikos įmonė nusprendžia, kad pateiktų dokumentų pakanka prašymo išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą svarstymui ir pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti. Energetikos įmonė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą gavimo dienos savininką raštiškai informuoja apie priimtą sprendimą svarstyti prašymą arba apie trūkstamus dokumentus, jeigu kartu su prašymu buvo nepateikti Taisyklių 16 punkte nurodyti dokumentai (jei pranešimai siunčiami paštu, tai laiškas privalo būti registruotas). Savininkams pateikus visus Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytus dokumentus, energetikos įmonės negali atsisakyti svarstyti prašymo išpirkti bendrai naudojamų elektros energetikos objektų.

19. Jeigu bendrai naudojamas elektros energetikos objektas teisiškai neįregistruotas (nesuformuota kadastrinių matavimų ar techninės apskaitos byla ir pan.), energetikos įmonė gali sudaryti susitarimą su bendrai naudojamo elektros energetikos objekto savininku dėl būtinų darbų ir jų atlikimo terminų. Savininko prašymu energetikos įmonė organizuoja ir sumoka už reikiamus bendrojo naudojimo elektros energetikos objekto įforminimo darbus, o jų atlikimo savikaina mažinama išperkamų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų kaina.

 

V. PRAŠYMŲ BENDRAI NAUDOJAMAM ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTUI IŠPIRKTI NAGRINĖJIMAS IR BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS

ENERGETIKOS OBJEKTŲ IŠPIRKIMAS

 

20. Energetikos įmonė privalo:

20.1. per 2 mėnesius nuo Taisyklių 18 punkte nurodyto pranešimo apie priimtą sprendimą svarstyti prašymą išsiuntimo dienos išnagrinėti savininko prašymą išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą ir apie priimtą sprendimą raštu pranešti savininkui (jei pranešimas siunčiamas paštu, tai laiškas privalo būti registruotas);

20.2. esant sprendimui pirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą, pateikti savininkui bendrai naudojamo elektros energetikos objekto pirkimo – pardavimo sutarties projektą;

20.3. esant sprendimui atsisakyti pirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą, savininkui raštu pateikti tokio atsisakymo motyvus (jei pranešimas siunčiamas paštu, tai laiškas privalo būti registruotas). Jei savininkas pateikia ne visus Taisyklių 16 punkte nurodytus dokumentus, o energetikos įmonė yra nusprendusi, kad pateiktų dokumentų pakanka prašymo išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą svarstymui ir pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti, tai energetikos įmonė negali šiuo pagrindu atsisakyti pirkti bendrai naudojamo elektros energetikos objekto.

21. Prašymo išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą nagrinėjimo metu energetikos įmonė bendrai naudojamo elektros energetikos objekto savininko gali prašyti pateikti reikiamą papildomą informaciją ir techniškai patikrinti prašomą išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą. Energetikos įmonė taip pat gali kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl akto – pažymos išdavimo apie bendrai naudojamo elektros energetikos objekto techninę būklę bei jo atitiktį teisės aktų reikalavimams, jei toks aktas – pažyma energetikos įmonei nebuvo pateikta kartu su prašymu išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą.

22. Priėmus sprendimą išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą ir šalims sutarus dėl bendrai naudojamo elektros energetikos objekto pirkimo – pardavimo sąlygų, per vieną mėnesį nuo Taisyklių 20.1 punkte nustatyto pranešimo išsiuntimo dienos energetikos įmonė su savininku turi sudaryti bendrai naudojamo elektros energetikos objekto pirkimo – pardavimo sutartį. Išperkant valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, sutartis pasirašoma tik tada, kai elektros energetikos objektų pardavimui ir sutarties projektui pritaria atitinkamai Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savivaldybės taryba.

23. Bendrai naudojimų elektros energetikos objektų pirkimo – pardavimo sutartyse nustatoma, kad energetikos įmonės su savininkais atsiskaito per trejus metus nuo sutarties sudarymo, atsižvelgdamos į investicijų programose nustatytų lėšų, skirtų bendrai naudojamiems objektams išpirkti, kasmetinį dydį.

24. Jei energetikos įmonė ir savininkas nesusitaria dėl bendrai naudojamo elektros energetikos objekto išpirkimo kainos ar kitų pirkimo – pardavimo sutarties nuostatų, tai savininkas gali kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti energetikos įmonę sudaryti sutartį ir nustatyti sutarties sąlygas.

 

VI. BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ

EKSPLOATAVIMAS

 

25. Savininkas atsako už bendrai naudojamo elektros energetikos objekto eksploatavimą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis bei už jo atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Savininkas gali neteikti prašymo išpirkti bendrai naudojamo elektros energetikos objekto ir nepriimti energetikos įmonės pasiūlymo išpirkti šį objektą. Savininkas, neteikęs energetikos įmonei prašymo išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą ar raštu atsisakęs energetikos įmonės siūlymo išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą arba per 4 mėnesius neatsakęs į tokį siūlymą privalo bendrai naudojamą elektros energetikos objektą eksploatuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis ir užtikrinti, kad jis atitiktų teisės aktuose nustatytus saugumo, energetikos objektų suderinamumo ir kitus privalomus reikalavimus, arba sudaryti bendrai naudojamo elektros energetikos objekto eksploatavimo sutartį su teisės aktų nustatyta tvarka atestuota įmone. Savininkas už bendrai naudojamo elektros energetikos objekto naudojimą ar eksploatavimą pagal teisės aktų reikalavimus bei jo atitikimą teisės aktų reikalavimams atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Bendrai naudojamų elektros energetikos objektų eksploatavimą kontroliuoja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

27. Bešeimininkiai elektros energetikos objektai, kurie teismo sprendimu perduoti valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, atitinkamu Vyriausybės ar savivaldybės tarybos sprendimu parduodami, išnuomojami ar kitaip suteikiami naudotis jų teritorijoje veikiančiai elektros energijos perdavimo ar skirstymo įmonei.

28. Savininkas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas prašymą išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą gali pateikti energetikos įmonei ir prašymą eksploatuoti jam priklausančius bendrojo naudojimo elektros energetikos objektus, kuriuos naudoja energetikos įmonės, iki šių objektų perdavimo energetikos įmonių nuosavybėn.

29. Jeigu savininkas per nustatytą terminą nepateikia prašymo arba raštu atsisako energetikos įmonės siūlymo išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą arba per 2 mėnesius nuo pasiūlymo gavimo dienos neatsako į tokį siūlymą arba jeigu iki Taisyklių 22 punkte nustatyto termino ne dėl energetikos įmonės kaltės nebus sudaryta bendrai naudojamo elektros energetikos objekto pirkimo – pardavimo sutartis, taip pat savininko prašymo išpirkti bendrai naudojamą elektros energetikos objektą nagrinėjimo laikotarpiu energetikos įmonės eksploatuoja bendrai naudojamus elektros energetikos objektus tik pagal eksploatavimo sutartis, sudarytas su savininku. Savininkai, nepardavę jiems priklausančių bendrai naudojamų elektros energetikos objektų ir nesudarę tokių eksploatavimo sutarčių, už šių objektų saugumą ir eksploatavimą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Energetikos įmonė turi teisę atsisakyti eksploatuoti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus, jeigu šie neatitinka teisės aktų reikalavimų. Neatitinkantis teisės aktų reikalavimų bendrai naudojamas elektros energetikos objektas šalių susitarimu gali būti perduodamas esamos būklės eksploatuoti energetikos įmonei, jei abi šalys susitaria dėl prisiimamos rizikos, skubių tolesnių veiksmų ir atsakomybės, susijusios su bendrai naudojamo elektros energetikos objekto eksploatavimu pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

31. Savininkas, šių Taisyklių nustatytais atvejais perdavęs pagal sutartį eksploatuoti jam priklausantį bendrai naudojamą elektros energetikos objektą energetikos įmonei, atlygina jai šio bendrai naudojamo elektros energetikos objekto eksploatavimo išlaidas.