KAUNOSODAI.LT


KREIPIMASIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ, SEIMO PIRMININKĄ IR MINISTRĄ PIRMININKĄ DĖL SODŲ BENDRIJŲ ELEKTROS TINKLŲ PERDAVIMO OPERATORIUI

Vykdant elektros tinklų privatizaciją, dėl nesuprantamų priežasčių, dalis žemos įtampos elektros tinklų buvo neperduota į operatoriaus balansą. Dėl šios priežasties, viena iš vartotojų grupių, sodų bendrijos patiria akivaizdžią diskriminaciją, t. y. moka už KWh kaip ir visi vartotojai tą pačią kainą plius turi padengti pilnai žemos įtampos tinklo eksploatacines išlaidas ir nuostolius juose. 2003 m. gruodžio 18 d. seimo priimtas Sodininkų Bendrijų įstatymas Nr. IX-1934, kurio 7 straipsnio 2 punktas įpareigoja operatorių išpirkti sodų bendrijų elektros tinklus esamos būklės ir vyriausybės nustatytais terminais. Keturių metų laikotarpyje Ūkio ministerija kelis kartus keitė išpirkimo tvarką reglamentuojančius poįstatyminius aktus, tačiau iš esmės ir šiandieną sodų bendrijų elektros tinklų išpirkimas VST valdomoje teritorijoje nevyksta. Dar daugiau. Vis daugiau buvusių vartotojų sodų bendrijose atjungiami nuo elektros tinklo nors už suvartotą elektros energiją jie pilnai ir savalaikiai yra apsimokėje. Priežastis- reikalavimas susimokėti už hipotetinį galios didinimą ir monopolisto vienašališką reikalavimą finansuoti naujausius europinius reikalavimus atitinkančių elektros tinklų projektavimą ir statybą. Nors daugelis sodų bendrijų prieš 2 ar 3 metus yra pridavusios operatoriui reikiamai sutvarkytą dokumentaciją, tačiau ir šiandieną neaišku kada ir kokia tvarka bus pradėtas iš esmės vykdyti šis procesas. Paruošiamujų darbų atlikimui bei dokumentacijos apiforminimui pagal monopolisto reikalavimus išleisti milijonai litų surinktų iš sodininkų, kurių dauguma pensininkai. Deja, pastoviai iškeliami vis nauji papildomi reikalavimai, kartais ir nerealūs, prieštaraujantys galiojantiems įstatymams. Esame įsitikinę, kad monopolistas akivaizdžiai tyčiojasi iš sodininkų.

2008m. lapkričio 29 d. vykusi Kauno, Prienų, Kaišiadorių ir Jonavos rajonų sodų bendrijų pirmininkų konferencija įpareigojo Kauno susivienijimo “SODAI” valdybą parengti kreipimąsi į LR Prezidentą, Seimo pirmininką ir Ministrą pirmininką dėl sekančių klausimų.

1.Konferencijos dalyvių vardu prašome įpareigoti LR Seimo Kontrolierių Įstaigos valdybą ir Valstybinės Vartotojų Teisių Apsaugos tarnybą patikrinti sekančius faktus.

1.2. Ar sodų bendrijos “Pajiesys” Kauno rajone elektros tinklų išpirkimo metu nebuvo pažeistas viešasis interesas, kurio pasekoje šiandieną neteko teisės naudotis elektros energija 70 sklypelių, nors bendrija 1993 m. už savo lėšas įrengė naujus elektros tinklus ir 160 KWA galingumo pastotę, kas pilnai užtikrino galimybę visiems bendrijos sklypams naudotis po 3 KW galia? Ar paskaičiuojant s.b. “Pajiesys” elektros tinklų kainą pagal žinybines pačių VST pasitvirtintas metodikas, nebuvo pažeisti sodininkų bendrijos narių interesai, civilinių teisinių santykių subjektų sąžiningumas, neleistinumas piktnaudžiauti teise ir teisėtų lūkesčių principams?

1.2. Kauno rajone sodų bendrijoje “Slėnis”, norintiems pasididinti naudojamą galingumą ir patikimumą 2008m. greta fukcionuojančių buvo sumontuoti nauji elektros tinklai, kurių 40 % sąmatinės vertės apmokėjo norintys pasididinti naudojamą galią ir patikimumą. Bendrijos nariai, kurie vadovavosi 2004m. spalio 26d. Ūkio ministro įsakymo Nr. 4-388 punktų 43 ir 44 nuostatomis ir neprašė didinti naudojamos galios bei patikimumo, buvo VST atjungti nuo senosios linijos, buvusi transformatorinė pastotis išvežta, o prie naujos linijos 8 buve vartotojai neprijugti iki šiol t.y. po 30 metų neteko galimybės naudotis elementaria civilizuoto gyvenimo būtinybe. Ar monopolisto atsisakymas vykdyti Ūkio ministerijos reglamentuotą tvarką nėra traktuotinas kaip neteisėtų lėšų prievartavimas savo turtui didinti?

1.3. Kokia teisinė institucija privalo įpareigoti VST prijungti prie elektros tinklo neteisėtai atjungtus vartotojus?

1.4. Ar Ūkio ministro reglamentuota tvarka, leidžianti 30 ir daugiau metų buvusius subabonentus traktuoti kaip naujus vartotojus ir reikalauti apmokėti naujų elektros tinklų statybą t.y. didinti VST turtą, mokant už KWh kainą, į kurią įkalkuliuota statybos, amortizacinių atskaitimų, eksploatacinių išlaidų savikaina yra teisėta?

1.5.Kauno rajone sodų bendrijoje “Gervėna”, esantys elektros tinklai jau daugelį metų yra perduoti į VST balansą, bet komercinę apskaitą su savo subabonentais ir dar blogiau su šešiomis sodų bendrijomis, prijungtomis prie minėtų elektros tinklų, yra verčiama vykdyti s.b. “Gervėna” ir tuo pačiu dengti visus nuostolius žemos įtampos tinkle savo sodiečių sąskaita.

2.Siekiant baigti sodų bendrijose gyvenančių ir poilsiaujančių diskriminaciją naudojantis elektros energija, prašome Jūsų įpareigoti naujai besikuriančią Energetikos ministeriją paspartinti sodų bendrijų elektros tinklų išpirkimo tvarkos, neprieštaraujančios galiojantiems įstatymams, patvirtinimą, bei sustabdyti monopolisto lupikavimą ir tolesnį sodiečių neteisėtą atjunginėjimą nuo elektros tinklų, atimant galimybę naudotis 21 amžiaus elementaria butinybe.

Kauno susivienijimo “SODAI” valdyba

Priedas: trys lapai su 2008. 11. 29. konferencijos dalyvių 134 parašais.