KAUNOSODAI.LT

LIETUVOS RESPUBLIKOS SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 25, 28 STRAIPSNIŲ, ANTROJO IR TREČIOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR 9, 10, 32 STRAIPSNIŲ PRIPAžINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Skaityti

Teikiame įstatymo projekto lyginamojo varianto redakciją po svarstymo Seimo posėdyje biželio 7 dieną. Tokią projekto redakciją planuojama teikti šioje Seimo sesijoje galutiniam balsavimui.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 25, 28 STRAIPSNIŲ, ANTROJO IR TREČIOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR 9, 10, 32 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS


Po svarstymo pritarta dviem Sodininkų bendrijų įstatymo pataisų projektams
2012 m. birželio 7 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)

Po svarstymo bendru sutarimu pritarta Sodininkų bendrijų įstatymo pataisų projektui Nr. XIP-4064(2). Šiuo projektu siūloma tikslinti sodo teritorijos sąvoką, numatant, kad mėgėjų sodo teritorija būtų laikoma savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendrasis planas nėra parengtas, teisės aktu mėgėjų sodininkystei skirta, pagal žemėtvarkos projektą arba kitą teritorijų planavimo dokumentą suformuota teritorija, suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms).
Skaityti


NUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJŲ ĮRENGINIŲ
PRIJUNGIMO PRIE TINKLŲ ĮKAINIŲ ĮSTATYMASLIETUVOS RESPUBLIKOS SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS


LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO
ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMASLIETUVOS RESPUBLIKOS SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO
2, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28
STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMASLIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMOLIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO
2, 4, 6, 16, 17, 21, 27, 28 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO
PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO
71 STRAIPSNIU ĮSTATYMASNUTARIMAS DĖL lietuvos respublikos vyriausybės
1999 m. vasario 24 d. nutarimo nr. 205
,,dėl žemės įvertinimo tvarkos“ pakeitimo


Projektas Nr. XP-2100 (3)
Projekas Nr. XP-2101(2)
Projektas Nr. XP-2102 (2)


LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 2, 4, 6, 16, 17, 21, 27, 28 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 71 STRAIPSNIU ĮSTATYMASPAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA DĖL LIETUVOS
RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 2, 4, 6, 16, 17, 21, 27, 28
STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
BEI ĮSTATYMO PAPILDYMO 71 STRAIPSNIU 
ĮSTATYMO PROJEKTO (XP-3303ES)


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO, SUDARYTO ŽEMĖS ŪKIO
MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMU NR. 3D-350, POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Komiteto pirmininkė, Kazimiera Danutė Prunskienė tardama įžanginį žodį atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad Žemės ūkio ministerija rūpinasi sodininkų mėgėjų spręstinais reikalais todėl, kad pirmapradė mėgėjiškos sodininkystės idėja buvo ta, kad miestuose gyvenantys žmonės apsirūpintų maisto produktais, tinkamai praleistų po darbo likusį laiką. Taip pat posėdžio dalyviams pristatė darbotvarkę. Kadangi darbotvarkės antrojo klausimo svarstymui yra pakviesta nemažai įvairių institucijų atstovų, pasiūlė pirmuoju klausimu svarstyti darbotvarkėje numatytą antrą klausimą. Tam buvo pritarta.LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS
DĖL MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO SUDARYMO
(2008 m. birželio 19 d. Nr. 3D-350)

Siekdama užtikrinti efektyvų mėgėjų sodininkystės vystymąsi ir su sodininkyste susijusių institucijų ir organizacijų partnerystę:
1. Sudarau mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitetą:
Kazimira Danutė Prunskienė – žemės ūkio ministrė, komiteto pirmininkė
Česlovas Bobinas – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriusLIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO,
SUDARYTO ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 19 D.
ĮSAKYMU NR. 3D-350, POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2008.07.24   Nr. 8D - 271 - ( 5.50 )
Vilnius

Posėdis įvyko 2008 m. liepos 22 d., 15 val., Žemės ūkio ministerijoje.
Posėdžio pirmininkė – Žemės ūkio ministrė Kazimira Danutė Prunskienė, komiteto pirmininkė.
Posėdžio sekretorė – Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vyriausioji specialistė Marija Romanienė.
Dalyvavo komiteto nariai: Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktorius Andrius Burlėga, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Gintautas Gruodis, Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Kartunavičius, Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius Rimantas Krasuckis, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius Kazys Maksvytis, Žemės ūkio ministerijos sekretorius Kazys Sivickis, Vilniaus susivienijimo ,,Sodai“ juristė Laimutė Šapokienė, Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo ,,Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas. Taip pat posėdyje dalyvavo žemės ūkio ministro 2008-07-22 įsakymu Nr. 3D-403 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 3D-350 ,,Dėl Mėgėjų sodininkystės koordinavimo sudarymo“ pakeitimo“ į nurodytuoju įsakymu sudarytą komitetą įrašyti Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius ir Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantas Gediminas Vaičionis.LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO,
SUDARYTO ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 19 D.
ĮSAKYMU NR. 3D-350, POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2008.07.04    Nr. 8D - 271 - ( 5.50 )
Vilnius

Posėdis įvyko 2008 m. birželio 30 d., 15 val., Žemės ūkio ministerijoje.
Posėdžio pirmininkė – Žemės ūkio ministrė Kazimira Danutė Prunskienė, komiteto pirmininkė.
Posėdžio sekretorius – Vaclovas Dziena, Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas.
Dalyvavo komiteto nariai: Nacionalinės mokėjimų agentūros direktoriaus pavaduotojas Zenonas Buivydas, Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas Vladislovas Butkevičius, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Gintautas Gruodis, Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Kartunavičius, Lietuvos Žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros docentas Juozas Kirstukas, Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius Rimantas Krasuckis, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius Kazys Maksvytis, Lietuvos Respublikos Seimo narė Laima Mogenienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė, Vilniaus susivienijimo ,,Sodai“ juristė Laimutė Šapokienė, Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo ,,Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas.
Kviestieji asmenys: Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vedėjas Adolfas Damanskis, Žemės ūkio ministerijos Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamento Infrastruktūros skyriaus vedėjas Jonas Petrašiūnas.