KAUNOSODAI.LT


SODININKŲ BENDRIJŲ PIRMININKŲ KONFERENCIJOS PRAŠYMAS SEIMO NARIAI IRENAI ŠIAULIENEI
2011-05-13 Nr. 18


 Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų konferencijos, vykusios gegužės 7 d., dalyviai pritarė organizuotam buitinių atliekų surinkimui ir nuostatai „teršėjas moka“. Konstatuotas rezultatas - Kauno rajono pamiškių ir pakelių taršos akivaizdus sumažėjimas. Nustačius Kauno rajono savivaldybei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus atitinkančią apmokėjimo tvarką pagal išvežtų atliekų kiekį nepatenkintų beveik nėra.

 Prienų rajone vyksta ne mokęsčio už buitinių atliekų surinkimas, bet elementarus nepagristos rinkliavos prievartavimas, gasdinant skolų išieškojimo firmomis.

 LR Vyriausybės 2007-10-31 d. nutarimas Nr.1224 draudžia atliekų rinkliava apmokestinti žemę be pastatų, bet Prienų rajono savivaldybės taryba 2008-03-27 d. sprendimu Nr.T3-83 nustatė 2,00 lt. mokestį sklypams be sodo namelių o taip pat ir sklypams neturintiems šeiminiko. Rinkliavos, skirtos UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau-ARATC), surinkimo prievolę vykdyti įpareigojo sodininkų bendrijas, kas prieštarauja Sodininkų Bendrijų įstatymui ir civiliniam kodeksui. ARATC , gąsdindamas antstoliais, netgi reikalavo, kad mokantieji savo lėšomis dengtų rinkliavos prievolę už nemokius ir sklypelius be šeimininkų. Po teismų ir daugybės skundų Valstybinei Vartotojų Teisių Apsaugos tarnybai bei kitoms instancijoms, 2009-12-24 Prienų rajono savivaldybė sprendimu Nr.T3-331 nustatė lengvatas atleidžiančias nuo įmokos I ir IV ketvirčiais bei įpareigojo „Dzūtrą“ rinkti rinkliavą tiesiogiai iš bendrijos narių. Deja ARATC lengvatų sodininkams netaikė.

 Po mūsų skundų, 2010-12-23 Prienų rajono savivaldybė sprendimu Nr. T3-282 nustatė sodų paskirties valdai su pastatais net 4 lt/mėn už 100 m2. Deja, seniūnijos lengvatinių pažymų ir toliau sodininkams, kaip numato galiojančio 2009-12-24 d savivaldybės sprendimo Nr.T3-331 punktai 1.2 ir 2.2.2, neduoda. Atsakydamas į mūsų kolektyvinį skundą, Prienų rajono savivaldybės Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius 2011-03-22 raštu Nr.(7.19)-R3-462, apmaudžiai prieštaraudamas galiojantiems teisės aktams, Konstitucijoje deklaruojamiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijams teigia, kad Prienuose nenumatomos lengvatos mokėtojams, naudojantiems pastatus sezoniškai!?

 Šio ekonominio ir teisinio voliuntarizmo pasekmės sekančios;

1.      Sodininkų bendrijų nariams, sunkiai surenkantiems 40-50 lt. metinį nario mokestį už 6 arų sklypelį, reikalingą padengti visoms bendrijos administravimo ir infrastruktūros priežiūros sąnaudoms, staiga atsiranda sunkiai suvokiamo dydžio 48 Lt/metams mokestis, vien tik už atliekų tvarkymo paslaugą. Didelių s. b. nariams „Kedras“, „Aušrinė“ priskaičiuojama suma siekia apie 24 tūkstančius litų per metus.

2.      Siekiant išanalizuoti Prienų rinkliavos dydžio pagristumą, paskaičiavome šio rajono sodininkų bendrijos „Ąžuolėlis“ mokesčius. Nuolatinai gyvenantiems bendrijoje ARATC teikia mokestinį reikalavimą 0,16 lt/m2 o likusiems 4 lt/mėn. už sklypelį. Šios bendrijos 83 nariams mėnesinės rinkliavos bendra suma pateikiama 388 litų už pastatytus 3 atliekų konteinerius išvežamus du kart per mėnesį. Vieno konteinerio išvežimas bendrijai kainuoja 129 Lt/mėn. arba 1548 Lt/metams (kadangi rinkliava skaičiuojama ir IV-I ketvirčiais, kai sodininkai dėl užpustytų kelių negali privažiuoti iki savo namelių „pagaminti ir išvežti“ taip reikalingų ARATC buitinių atliekų). Metinės ARATC pajamos iš s.b. „Ąžuolėlis“ sudaro 6192 Lt. (be antstolių priedų).

3.      Palyginimui analogiško dydžio s. b. „Diemedis“ Kauno rajone, mokanti civilizuotą mokestį už išvežamų atliekų kiekį, aptarnaujama „Kauno Švaros“, esant grafikui 2 kart per mėnesį už turimus tokio pat dydžio du konteinerius, moka už vieną konteinerį 47 Lt/mėn., arba 329 Lt/metams. (mokestis už realų paslaugos teikimo laiką nuo 1 balandžio iki lapkričio1d). Metinės s. b.„Diemedžio“ išlaidos buitinių atliekų tvarkymui sudaro 658 Lt. Antstoliai pajamų iš s. b. „Diemedžio“ kol kas neturi.

4.      . Valstybinė Vartotojų Teisių Apsaugos tarnyba yra nurodžiusi savivaldybėms, kad tvarkant komunalines atliekas turi būti laikomasi Atliekų Tvarkymo įstatymo 32 straipsnyje numatyto principo „teršėjas moka“, ir savivaldybė neturi apmokestinti rinkliava gyventojų, jeigu atliekų tvarkymo paslauga dėl savivaldybės, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus ar komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančio atliekų tvarkytojo kaltės gyventojui nesuteikiama arba gyventojai nėra atliekų turėtojai, nes atliekų jiems priklausančioje valdoje nesusidaro tuo laikotarpiu, kai joje niekas negyvena. Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos, pasisakydamas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą, yra pažymėjęs, kad remiantis principu „teršėjas moka“, mokestis už buitinių atliekų tvarkymą turėtų būti nustatomas taip, kad taršos nesukėlę subjektai neturėtų prisiimti už jas pašalinių išlaidų.

 Palyginus 2 ir 3 punktų rezultatus, tampa akivaizdu kam naudinga esama rinkliavos sistema Prienuose. Prienuose 83 narių bendrijai mokestis ARATC sudaro 6192 lt/metams. Kauno rajone 106 narių bendrija už tokią pačią paslaugą moka „Kauno Švarai“ 658 lt/metams. „Kauno švara“ dirba pelningai o pakelės ir pamiškės bendrijų rajonuose tikrai nėra daugiau teršiamos nei Prienuose. Daugumoje Prienų rajono bendrijų nariai beveik 100% Kauno miesto gyventojai. Deja, Prienų rajono savivaldybė bendrijoms neleidžia sudarinėti sutartis su „Kauno Švara“. Atkreiptinas dėmesys, kad dalį Prienams gretimo Kauno rajono aptarnauja ta pati „Dzūtra“, imdama analogišką mokestį už išvežamų atliekų kiekį ir tais pačiais įkainiais kaip ir „Kauno Švara“!

 Vertindami Jūsų geranorišką ir efektyvią pagalbą Klaipėdos sodininkų bendrijoms, sprendžiant analogišką situaciją, konferencijos dalyviai nutarė kreiptis į Jus su prašymu, padėti sodininkams apsiginti nuo Prienų rajono savivaldybėje toleruojamo ekonominio terorizmo.

LSD Kauno susivienijimo „Sodai“ valdyba

 

 Pridedama keturi lapai Kauno susivienijimo „Sodai“ bendrijų pirmininkų konferencijos vykusios 2011-05-07 registracijos sąrašų su 102 parašais