KAUNOSODAI.LT


L R Energetikos ministerijos,
Energijos išteklių, elektros
ir šilumos skyriaus vedėjui
Dr. Vytautui Vazalinskui
PRAŠYMAS

VST Schema
Patikslinta Schema

Kadangi negavome naujo koreguoto projekto varianto, pasitarus su Klaipėdos, Jurbarko, Prienų, Kaišiadorių, Jonavos, Panevėžio, šiaulių susivienijimais esu įpareigotas prašyti koreguojant elektros energetikos objektų išpirkimo taisyklių projekto V.2 variantą, jei tikrai yra tikslas realiai pradėti elektros tinklų išpirkimą, rugsėjo 8 dienos posėdyje svarstyti būtinumą koreguoti pateikto išpirkimo taisyklių projekto V.2 sekančius punktus:

8.Prieš kreipiantis į turto vertintojus dėl bendrai naudojamo elektros energetikos objekto kainos nustatymo, savininkas turi gauti Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą aktą- pažymą apie bendrai naudojamo elektros energetikos objekto tinkamumą eksploatacijai. Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos paslaugas apmoka objekto savininkas. (Visus galiojančių teisės aktų reikalavimus gali atitikti tik visiškai naujas tinklas ir tai priežastis priekabiauti atsisakant išpirkti objektus . Ko verta Valstybinė Energetikos inspekcija, jei ji negali patikrinti objekto būklės be energetikos įmonės ?).

9. Bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, nuosavybės teise priklausančių valstybei, savivaldybei ar sodininkų bendrijoms, kainos nustatymui turto vertintojus parenka ir už jų paslaugas apmoka savininkas. Bendrai naudojami elektros energetikos objektai, nuosavybės teise priklausantys valstybei, savivaldybei ar sodininkų bendrijai, parduodami energetikos įmonei už kainą, nustatytą pagal turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktus. (Gali būti parduoti- reiškia kad niekada nebus parduoti).

9.1.Jei vartotojas nepageidauja keisti vienfazio atvado trifaziu, didinti tiekimo patikimumą ir jo pageidaujama leistinoji galia ne didesnė, negu nurodyta galios paskirstymo akte, vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslauga suteikiama nemokamai. Priešingu atveju vartotojo leistinosios naudoti galios ir tiekimo patikimumo padidinimo paslaugos, vartotojo prašymu paslaugos kaina nustatoma naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.(šios pirmosios Ūkio ministro 2002 rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 326 punkto 44 nuostatos nedrįso panaikinti nei vienas buvęs taisyklių variantas. ši nuostata būtina, kad nebūtų piktnaudžiaujama naujojo vartotojo sąvoka.)

15.4. Bendrai naudojamų elektros energetikos objektų vertės nustatymo dokumentus su nurodyta išperkamo objekto kaina ir Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotu aktu- pažyma apie bendrai naudojamo elektros energetikos objekto tinkamumą eksploatacijai.

19. Sodininkų bendrijų prašymai išpirkti bendrai naudojamus elektros energetikos objektus ir prie jų pridėti dokumentai, pateikti iki šių taisyklių įsigaliojimo, laikomi pateiktais laiku. Energetikos įmonė gali reikalauti papildyti šiuos prašymus (pateikti papildomus dokumentus) taip, kad prašymai atitiktu šių Taisyklių nuostatas.

21.1. Jei energetikos įmonė patikrinus nustatė, kad elektros energetikos objektas atitinka ne visus galiojančių teisės aktų reikalavimus, bendrai naudojamas energetikos objektas šalių susitarimu parduodamas esamos būklės ( Lietuvos Respublikos Sodininkų Bendrijų įstatymas 7str. 2 dalis, žin., 2004, Nr.4-40) eksploatuoti energetikos įmonei, jei abi šalys susitaria dėl prisiimamos rizikos ir atsakomybės, susijusios su bendrai naudojamo energetikos objekto teisės aktų reikalavimų neatitikimu, ir vartotojas įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl elektros energijos tiekimo paslaugos kokybės. Toks susitarimas turi būti pasirašytas laikotarpiui iki planinio elektros tinklų remonto, bet neilgiau kaip 6 metams ( Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys 30 skyrius, žin., 2001, Nr. 54-1930).

21.2. Avarinės būklės bendrai naudojami energetikos objektai išperkami tik atlikus elektros tinklo remontą arba rekonstrukciją pagal parengtą projektą. Projekto parengimo kainą ir remonto ar rekonstrukcijos išlaidas apmoka bendrai naudojamų energetikos objektų savininkas.

23.1. Jei energetikos įmonė pasinaudojo teise neišpirkti bendrai naudojamo elektros energetikos objekto, savininko prašymu, Energetikos ministerija arba Valstybinė Kainų ir Energetikos Kontrolės komisija inicijuoja tarifo diferencijavimą, pilnai eliminuojant žemos įtampos tinklų eksploatavimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kaštus, bei išjungia iš operatoriui išduotos licencijos neišpirktos sodo bendrijos teritoriją ir lokaliųjų tinklų savininkui sudaro galimybę įsigyti elektros energijos skirstymo ir visuomeninio elektros energijos tiekėjo licenciją.(Nesant šios sąlygos, operatorius skatinamas neišpirkti lokaliųjų tinklų, kadangi jis ir taip gauna pilną kainą už neteikiamą paslaugą, o išpirkus jam tik didėja išlaidos nedidėjant esamai kainai. Įteisinamas teisinis precedentas diskriminuoti vartotoja, nepaliekant jam pasirinkimo galimybės).

V. Skyrius “BENDRAI NAUDOJAMŲ ELEKTROS ENERGETIKOS OBJEKTŲ EKSPLOATAVIMAS” neturi nieko bendro su išpirkimo taisyklių sąvoka. Tai nebe pirmas bandymas įteisinti nuostatą, kad energetikos įmonei, atsisakius išpirkti sodų bendrijų tinklus, atsirastų prievolė juos priverstinai išnuomoti skirstymo įmonei. Pasekmėje, nors sodininkai apmoka kainoje įkalkuliuotą 27% žemos įtampos tinklų eksploataciją ( ši paslauga deja jiems netiekiama ir tai akivaizdi diskriminacija), priverstinai išnuomavus bus įteisinta galimybė imti mokesti antrą kartą už tą pačią paslaugą ir net bus galima, vadovaujantis laisvai sudaroma sutartimi, viršyti kainų komiteto nustatytas ribas.

Bendrai naudojamų elektros energetikos objektų eksploataciją pilnai šiuo metu reglamentuoja Elektros Energetikos įstatymas ir kiti poįstatyminiai aktai, tad dar vieno teisės akto šiuo klausimu priėmimas tik padidins painiavą.

V. Skyrius turėtų reglamentuoti ikiteisminį ginčų nagrinėjimą dėl šių taisyklių vykdymo ir jų sprendimo būdus.

 

Kauno susivienijimo “Sodai” p-kas R. šeštakauskas