KAUNOSODAI.LT
KREIPIMASIS Į “MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETĄ”, SUDARYTĄ ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO  2008.06.19. ĮSAKYMU NR.30-350.


Kauno susivienijimas “SODAI” nuoširdžiai dėkoja Žemės Ūkio Ministrei Kazimierai Danutei Prunskienei už parodytą iniciatyvą ir šio komiteto sudarymą. Dedame dideles viltis, kad šio komiteto darbas bus labai naudingas kolektyvinei sodininkystei ir jo veikla nesibaigs taip liūdnai, kaip baigėsi seimo valdybos 2006.05.17. sprendimu Nr.920 bei LR ūkio ministro 2007.12.29. įsakymu Nr.4-548 sudarytų darbo grupių, vadovaujamų seimo nario J.Jaruševičiaus, simbolinė veikla skirta sodų bendrijų pirmininkų neramumams apraminti.

2008m. balandžio mėn.19d. įvykusi Kauno susivienijimo “SODAI” bendrijų pirmininkų konferencija, kurioje dalyvavo ir seimo nariai L.Mogenienė, J.Jaruševičius, V.Kamblevičius, Marijampolės, Vilniaus, Jonavos, Telšių, Kretingos, Šiaulių sodų susivienijimų atstovai, įpareigojo mus kreiptis į seimą, vyriausybę ir kitas teisines institucijas dėl sekančių aktualiausių sodininkams problemų.

1.Pirmaeilis svarbus klausimas kurioziškai ir net absurdiškai vykstantis sodų bendrijų elektros tinklų išpirkimas. Jei ir toliau iš esmės nebus pareikalauta monopolisto ir jam palankių valstybės institucijų vykdyti valstybėje galiojančius įstatymus (2003.12.01 LR sodininkų bendrijų įstatymo Nr.IX-1934 ir jo 7str.2d; Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 1999.05.25d. Nr.VIII-1202 ir jo 16str., 21str., 27str., ir 28str.; Elektros energetikos įstatymo 2004.04.01 Nr.IX-2307 ir jo 19str.2p., 21str., 44str.3p., 44str.), bet kokių komisijų ar darbo grupių pastangos siūlyti bet kokias pataisas yra beprasmiškos. Be to, būtina pripažinti, kad šiame klausime pastoviai gudriai ir piktybiškai suplakami du klausimai. Vienas – esamų sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimas ir antras – esamų tinklų prievartinis rekonstravimas į europinės gyvenvietės šiandieninius reikalavimus atitinkančius elektros tinklus.

Tikslinga bent įvardinti, kas atsakingas už tai, kad šimtai sodininkų bendrijų,patikėję paskelbtais teisės aktais, įdėjo dešimtis milijonų litų reikiamų dokumentų dėl elektros tinklų išpirkimo paruošimui, dabar po 2008m. birželio mėn. 18d. LR ūkio ministro įsakymo Nr.4-253 liko akivaizdžiai apgauti, o sodų bendrijų pirmininkai, apiforminę reikiamas dokumentacijas ir organizavę rinkliavas, liko “atpirkimo ožiais” prieš savo sodiečius.

2.Galimybė savarankiškai disponuoti sodų bendrijų teritorijoje esančia laisva bendros paskirties žeme. Įvertinus tai, kad bendrijos teritorijos infrastruktūra sukurta bendrijos narių didžiuliu finansinių ir fizinių pastangų dėka; pirma – įteisinti pirmenybę, formuojant naujus sklypus, juos įsigyti bendrijos nariams ar ilgamečiams šių sklypų nuomininkams; antra – nepažeidinėti įstatymų, gražinant žemes natūra buvusiems savininkams.

3.Jei sodų bendrijoms keliami europinio lygio standartai infrastruktūros tobulinimui, gamtosaugos reikalavimų vykdymui ir t.t., būtina nedelsiant spręsti diskriminuojantį valstybės paramos požiūrį į sodų bendrijas ir ES paramos bei programų pritraukimo šiems reikalams bent dalinai finansuoti. Svarstytina, ar nebūtų tikslinga šiuo klausimu sudaryti pogrupį, kuriam vadovautų doc. dr. Juozas Kirstukas ar kitas asmuo, bei  ieškoti galimybės pavyzdinių programų ir teisės aktų projektų parengimui finansuoti dėl didelės darbo apimties.

4.Ryšium su koordinačių sistemų kaitaliojimu, sklypų projektų rengimu, sklypų kadastrinių matavimų atlikimo ir tikslinimo reikalavimų pasikeitimais, sodų bendrijose prasidėjo nenormalus reiškinys – sklypų ribų stumdymas, iššaukiantis labai negatyvius reiškinius. Būtina skubiai spręsti, kad sklypų daugiametės ribos nebūtų keičiamos, o esant reikalui koreguoti tik koordinates. Jei situacija to daryti neleidžia, būtina kartu spręsti ir gretimų sklypų koordinačių bei plotų koregavimą. Be to, dėl nerealiai padidėjusių įkainių, būtina griežtai reglamentuoti būtinumą atlikinėti geodezinius matavimus.

Kauno susivienijimo “SODAI” valdybos vardu

pirmininkas Romualdas Šeštakauskas