KAUNOSODAI.LT


PRAŠYMAS

 LR Energetikos ministrui p. Arvydui Sekmokui

 Valstybinės Kainų ir Energetikos komisijos pirmininkui p. Virginijui Poderiui

 2002 m. rugsėjo 17 d. LR Ūkio ministras įsakymu Nr. 326 patvirtino vartotojų prijungimo prie veikiančių elektros energijos tinklų tvarką ir sąlygas. Įsakymo antroje dalyje išdėstyta imperatyvi nuostata, kad vartotojas, kurio elektros įrenginiai buvo prijungti prie lokaliųjų skirstomųjų tinklų, kai šių tinklų savininkai prijungtiems vartotojams paskirstė bendrą operatoriaus leistinąją galią, o savo nuosavybėje turėtus skirstomuosius elektros tinklus perdavė skirstomųjų tinklų operatoriui, nelaikomi naujuoju vartotoju. šiuo atveju vartotojui perregistravimo elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus abonentu paslauga atliekama nemokamai.

 2002 m. gegužės 16 d. įsigaliojo LR Energetikos įstatymas Nr. IX-884, kurio 28 straipsnyje įtvirtinta imperatyvi nuostata: “Išperkamų bendrai naudojamų energetikos objektų kaina nustatoma vadovaujantis turto ir verslo vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais”. Vadovaujantis LR Turto ir Verslo Vertinimo Pagrindų įstatymu 1999 m. gegužės 25 d. Nr. VIII-1202, LR Audito, Apskaitos ir Turto Vertinimo institutas išduoda licenzijas turto vertintojams, ruošia metodikas, ir tvirtina nekilnojamojo ir kilnojamojo turto rinkos kainas. Tiek LR Vyriausybės 2005 m.rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049 patvirtintų Nekilnojamo Turto Vertinimo taisyklių 23.2.1 punktas, tiek 2007 m. liepos 4 d. Komisijos Privalomam Registruoti Turtui Įvertinti nutarimas Nr. 6 “Dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo 2007 m. rugpjūčio 1 d.” 2.10 punktas, imperatyviai apibrėžia, kad, jeigu statinio nusidėvėjimas, apskaičiuotas pagal kasmetinį vertės mažinimo procentą yra didesnis inžineriniams statiniams nei 75 procentai, jis prilyginamas 75 procentams.

 Priimto 2003 m. gruodžio 18 d. Sodininkų Bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 str.7 punkto 2 nuostata imperatyviai nurodo, kad “Sodininkų bendrijų elektros tinklai išperkami esamos būklės laikantis Energetikos įstatymo ir vyriausybės nustatytais terminais.”

 Šimtai sodų bendrijų, vadovaujantis aukščiau išdėstytais teisės aktais ir vykdydamos papildomus operatoriaus nurodymus, apiformino ir pridavė reikalaujamą dokumentaciją, kas kainavo daug milijonų sodiečiams visos valstybės mastu. Deja iki šiol išpirkimo procesas, ypač “VST” zonoje yra piktybiškai nevykdomas, neskaitant keliolikos bendrijų, kurios ryžosi vykdyti absurdiškai plėšikiškas sąlygas. Per paskutinius 4 metus Ūkio ministerija savo įsakymais nuolat kaitaliojo išpirkimo nuostatas, kurios vis daugiau prieštaravo imperatyvioms galiojančių įstatymų nuostatoms ir civiliniam kodeksui, sudarydama akivaizdžiai palankias sąlygas monopolizavusiam rinką operatoriui, kelti nerealias papildomas sąlygas ir diskriminuoti vartotojus. Tai patvirtina ir STT atlikti tyrimai, kurių išvados išdėstytos 2008. 06. 27 rašte Nr. 4-01-2461, bei 2008.06.30 rašte Nr. 4-01-2513 ir kurie tyliai ilsisi Seimo antikorupcijos komisijos ir Ūkio ministerijos stalčiuose.

 Naujo 2009 m. gegužės 19 d. energetikos ministro pasirašyto įsakymo Nr.1-66 ir jį lydinčių kitų taisyklių projektų nuostatų neapibrėžtumais ir teiginiais bandoma vėl įteisinti galimybę toliau dispozityviai vykdyti išpirkimo procesą, nesilaikant galiojančių įstatymų ir pažeidinėti jų imperatyvius teisinius reikalavimus.

 šiuo metu primetama sodų bendrijų elektros tinklų išpirkimo tvarka, vykdant sekančius teisinius pažeidimus:

1.      Civilinio Kodekso 1.81 straipsnio nuostatą, kad viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. T.y. negali būti sudaromas.

2.      Civilinio Kodekso 1.80 straipsnio nuostata, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. T.y. negali būti sudaromas.

3.      Civilinio Kodekso 1.83 straipsnio nuostata, kad licencijos verstis tam tikra veikla neturinčio juridinio asmens vardu sudarytas sandoris negaliojantis.

 Faktai pagrindžiantys šiuos pažeidimus:

1.      Prie šio rašto pridedami dokumentai akivaizdžiai įrodo, kad dauguma sodininkų bendrijų už savo lėšas įsirengė pakankamo galingumo transformatorines pastotes ir tinklus, kad galėtu naudotis vienfaziu 3 kW galingumu arba trifaziu 5 kW galingumu. Pagal tuo laikmečiu galiojančią tvarką savo įrengtas TP perdavė į balansą tuometiniams rajoniniams elektros tinklams, sudarydami sutartis, kuriose nustatytu leistinuoju galingumu buvo leidžiama naudotis tik tuo metu galiojančiais apribojimais maksimumo (piko) valandomis dėl trūkstamo generuojamo galingumo sistemoje. Likusiu laiku sodiečiai naudojosi tiekiamos elektros galingumu pilnai pagal savo įrengtų TP galią. Perėmusi tinklus, “VST” gudriai sumanipuliavo teisinę ekvilibristika ir su pagalba Ūkio ministerijos nesąžiningų o gal būt nekvalifikuotų specialistų pagalba, bando įteisinti buvusį pikinį leistinąjį galingumą kaip absoliutų leistiną visomis paros valandomis. Likusį esamą sodininkų įrengtą galingumą reikalaujama antrą kartą išsipirkti neva kaip naujiems vartotojams. Baisiausia kad toks piktnaudžiavimas esant didžiuliam generuojamo galingumo pertekliui šiandieninėje energetinėje sistemoje, tuščia eiga dirbant transformatoriams, duoda didžiulius energijos nuostolius sistemai įkalkuliuojamus į kWh kainą, finansinius nuostolius valstybei dėl nesunaudotos perteklinės pagamintos elektros energijos, dėl dirbtinai iškreipto sumažinto sunaudojimo ir esamo turto vertės santykio apsprendžiančio kilovatvalandės kainą pastaroji beprasmiškai didėja. Be to šių juridinių manipuliacijų tikslas yra akivaizdus noras gauti dideles, kad ir nepagristas pinigines sumas, bei didinti turimo turto vertę, kas savaime automatiškai toliau leis didinti parduodamos elektros energijos kainą. Esmę iliustruojantys pavyzdžiai iš pridedamų dokumentų:

a)S.b. “Baldininkas” šakių raj. Įrengtas TP galingumas 160 kVA leistinas 30 kVA. Skl. sk. 350

b)S.b. “Skardis” Kauno raj. Įrengtas TP galingumas 250 kVA leistinas 60 kVA. Skl. sk. 315 c)S.b. “Dituva” Klaipėdos raj. Įrengtas TP galingumas 1960 kVA leistinas 1370 kVA.Skl. sk. 6200 d)S.b. “Ekranas-2” Panevėžio raj. Įrengtas TP galingumas 320 kVA leistinas 200 kVA.Skl. sk. 1118 e)S.b. “Atletas” Kauno raj. Įrengtas TP galingumas 160 kVA leistinas 40 kVA. Skl. sk. 118 f)S.b. “Vieversėlis” Kauno raj. Įrengtas TP galingumas 100 kVA leistinas 60 kVA. Skl. sk. 244

g)S.b. “Romuva” Kauno miest. Įrengtas TP galingumas 240 kVA leistinas 70 kVA.Skl. sk. 247 h)S.b. “Giluma”, “Gija”, “Beržas”, “Ąžuolėlis” Prienų raj. 160 kVA leistinas 130 kVA.Skl. sk. 374

k)S.b. “Pabiržė” Kauno raj. Įrengtas TP galingumas 110 kVA leistinas 60 kVA. Skl. sk. 338

l)S.b. “Lagūna” Kauno raj.          Įrengtas TP galingumas 400 kVA leistinas 60 kVA. Skl. sk. 272

2.      Pažeisdama 2007m. gruodžio 27 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-542 patvirtintą “Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodiką”, VST netgi šiuos juokingus leistinuosius galingumus dalina subabonentams kaip elementarų aritmetinį vidurkį. Pvz. s.b. “Monolitui” pridedamame rašte Nr. 20250-3.343 liestinąją galią 40 kW dalina iš 66 skl. ir gauna subabonentui tik 0,606 kW. Kitas pvz. s.b. “Tauradubrė” leistinąją galią 30 kW dalina iš 36 skl. ir gauna leistinąją galią subabonentui tik 0,83 kW. Ir t.t..

3.      VST, akivaizdžiai pažeisdama LR Energetikos įstatymą, Sodininkų Bendrijų įstatymą ir LR Ūkio ministro įsakymais reglamentuotą tvarką, atsisako išpirkti elektros tinklus motyvuodama, kad tinklai netinkami naudojimui ir dėl to neigiamai įvertinti, nors pateiktų Valstybinės Energetikos inspekcijos komisijos tikrinimo aktų išvados teigia, “komisija pripažįsta, kad s.b. “Jiesia” 0,4 kV elektros tinklai tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti”- pridedamas 2003 m. 10.30 akto kopija, “komisija pripažįsta, kad s.b. “Skardis” 0,4 kV elektros tinklai Arlaviškių k., Taurakiemio sen., Kauno raj. tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti.”- pridedama 2004 m.07.30 akto kopija. Ir t.t.

4.      Pagal 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Civilinio kodekso 6.383 straipsnį, energijos vartojimo pirkimo- pardavimo sutarties šalys yra energijos tiekimo įmonė ir vartotojas, todėl energijos sutartis turi būti sudaroma tarp energijos tiekimo įmonės ir abonento (vartotojo), t.y. fizinio asmens. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003 m gegužės 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003 yra konstatavęs, kad teisiškai vertinant sutartį, svarbu nustatyti, koks asmuo, t.y. fizinis ar juridinis, yra galutinis prekių ar paslaugų vartotojas, taip pat nurodė, kad bendrija yra specialusis teisinis subjektas ir galutinis teikiamų prekių ar paslaugų vartotojas, t.y.fizinis asmuo. S.b. “Atletas”, s.b. “Gervėna” ir eilės kitų bendrijų elektros tinklai buvo perduoti į Kauno rajono elektros tinklų balansą, kuriuos privatizavo VST , tačiau, nekreipiant dėmesio į daugkartinius reikalavimus, operatorius su buvusiais subabonentais sutarčių nesudaro, reikalaudamas rekonstruoti jiems nepriklausančius tinklus ir dengti nuostolius jų tinkluose bei rinkti mokesčius, padengiant įsiskolinimus prie šių tinklų prijungtų net ir ne bendrijų narių ir įmonių.

5.      Įvertindama inžinerinių tinklų specifiką, Komisija Privalomam Registruoti Turtui Įvertinti savo 2007 m. liepos 4 d. nutarime Nr. 6 “Dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo 2007m. rugpjūčio 1d.” 2.10 punkte apibrėžia, kad veikiančių inžinerinių statinių nusidėvėjimas negali būti apskaičiuotas didesnis kaip 75 procentai. Nekreipdama į tai dėmesio buvusi Ūkio ministerija leido VST ir RST sudarinėti pačioms žinybines vertinimo metodikas ir pagal jas vienašališkai vertinti veikiančius elektros tinklus milijoninėmis neigiamomis vertėmis. Naujasis Energetikos ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1-66 ir jį lydintys taisyklių projektai monopolistui pratęsia galimybę neribotai mažinti nepriklausomų vertintojų paskaičiuotą elektros tinklų kainą.

6.      Sodų bendrijos moka 5 procentais sumažintą kainą, nors priverstos pilnai aptarnauti ir administruoti visus žemos įtampos tinklus. žemos įtampos tinklų eksploatavimo kaštai galutinėje VST kainoje (38,33 ct/kWh) sudaro (10,23 ct/kWh) t.y. 27 procentus. Be to visuomeninio tiekimo paslauga įskaičiuota 0,2 ct/kWh. Akivaizdu, kad iš sodų bendrijų neteisėtai imamas 22 procentų (8,43 ct/kWh) mokestis už nesuteiktas paslaugas t.y. žemos įtampos tinklų eksploatavimą. Atskirais atvejais dar blogiau, pavyzdžiui Panevėžio raj. sodų bendrija “Ekranas-2”, Kauno raj. sodų bendrija “Lagūna” ir kitos, kai bendrijoms tenka eksploatuoti ir aukštąją TP pusę t.y. transformatorius. Pvz. s.b. “Lagūna” šiemet vien tik už transformatoriaus remontą (reviziją) priversta sumokėti 8993,66 lt.. Tad kokia kWh kaina bus šios 272 narius turinčiai bendrijai.

Kadangi operatorius nenori ar negali atlikti licenzijoje numatytos paslaugos tiekti žemos įtampos paskirstymo elektros tinklais elektros energiją iki buitinio vartotojo elektros skaitiklio, Energetikos ministro ir Valstybinę Kainų ir Energetikos komisiją prašome:

1.      Įvertinti nuostolius, kuriuos patyrė sodų bendrijos, mokėdamos pilną elektros energijos kainą, nors paslauga žemos įtampos skirstymo tinklų eksploatavimas buvo operatoriaus neteikiama.

2.      Siekiant nutraukti sodų bendrijų buitinių vartotojų diskriminavimą, inicijuoti tarifo diferencijavimą, pilnai eliminuojant žemos įtampos tinklų eksploatavimo kaštus 10,23 ct/ kWh ir visuomeninio tiekimo paslaugos kaštus 0,2 ct/kWh.

3.      Išjungti iš RST ir VST išduotų licenzijų sodų teritorijas ir suteikti licenzijas šiose teritorijose organizacijoms, sutinkančioms perimti į savo nuosavybę esamus sodų bendrijų tinklus, ir jais tiekti elektros energiją buitiniams vartotojams iki elektros skaitiklio už patvirtintą eliminuotos kainos dalį.

 Kauno susivienijimo “Sodai” pirmininkas R. Šeštakauskas

 Pridedama:

 1.S.b. “Baldininkas”-prašymas 1 lapas

 2.S.b. “Skardis”- prašymas 2 lapai, VEI 2004.07.30. tinkamumo aktas- 1 lapas

 3.S.b. “Dituva”- prašymas 1 lapas

 4.S.b. “Atletas”- prašymas 2 lapai

 5.S.b. “Vieversėlis prašymas 1 lapas

 6.S.b. “Romuva” prašymas 1 lapas

 7.S.b. “Giluma”, “Gija”, “Beržas”, “Ąžuolėlis”- prašymas 1 lapas

 8.S.b. “Gervėna”, “Pamarys”, “Naglis” ir kt. prašymas 1lapas

 9.S.b. “Pabiržė” prašymas 1 lapas

 10.S.b. “Lagūna” prašymas 1lapas

 11. VST “Monolito” ir “Tauradubrės” vertinimai raštai Nr.20250-181 ir Nr.20250-3343, 2 lapai

 12.S.b. “Jiesia” VEI 2003.10.30 pripažinimo tinkamu naudoti AKTAS 1lapas

 

 Komentaras. šis prašymas buvo pateiktas liepos 14 d. Energetikos ministerijoje vykusiame pasitarime. Pavyzdžiams suteikti konkretumo, atsitiktinai kelerių sodų bendrijų paprašyta pareikšti savo nuomonę dėstomais klausimais. Visos bendrijos pridedamuose raštuose reikalauja suteikti teisę be išpirkimo leisti naudotis visu už jų pinigus įrengtų transformatorių galingumu, bei diferencijuoti kainą, eliminuojant 10,43 ct/kWh žemos įtampos skirstymo elektros tinklų eksploatacijos kaštus, t.y. už paslaugą, kurios mums VST neteikia.