KAUNOSODAI.LT
EKONOMIKOS KOMITETO PIRMININKEI B.VĖSAITEI

"Laisvas laikraštis" 2008 spalio 25-31 Nr.42


          Dėl būtinumo šio įstatymo projekto 28 str. 1dalies pakeitime ir papildyme, po žodžių “...Valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai...” įrašyti žodžius “...ir sodininkų bendrijoms nuosavybės teise priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai...” paprašė Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų, Klaipėdos sodų bendrijos, pridėdamos Seimo Pirmininkui įteiktus 8000 parašų. Deja, išvados rengėjų nuomonė projekte pateikta neigiama. Kiek supratome iš gauto LR Ūkio ministro 2008.10.03 rašto Nr.(27.4-51)-3-6487 išvados rengėjas yra Ūkio ministerija.

          Pirmas argumentas. “Pasiūlymas perteklinis, nes tokia prievolė nustatyta tos pačios dalies pirmu sakiniu ir yra numatyta Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje”. Su tuo sutikti negalime, nes Ūkio ministerija savo įsakymu nustatė sodų bendrijų elektros tinklų išpirkimo tvarką, kuri akivaizdžiai prieštarauja valstybėje galiojančiam “Turto ir verslo vertinimo pagrindų” įstatymui 1999.05.25 Nr.VIII-12002, LR vyriausybės nutarimo 1996.02.14 Nr.244 “Dėl turto vertinimo metodikos” ir kitiems teisės aktams. Dėl šios priežasties šiandien praktiškai procesas yra paraližuotas ir nevyksta.

          Antras argumentas. Priėmus įstatymo projektą, neatsižvelgus į sodininkų pastabas, būtų įteisintas vieno įstatymo akivaizdus prieštaravimas kitam įstatymui.

          Trečias argumentas. Teisinėje valstybėje būtų įteisinti dvigubi standartai turto vertinimui, t.y. monopolistui būtų leista tą patį turtą iš vienų pirkti pagal vienas metodikas, o iš kitų pagal kitas metodikas. Ūkio ministerija net projekte pabrėžia: “1 dalies papildymas antru sakiniu yra skirtas išimtinai valstybės ir savivaldybių turto pardavimui”.

          Ketvirtas argumentas. Dėl LR Ūkio ministro 2003.12.3 įsakymo Nr.4-450 nustatytos tvarkos elektros tinklams išpirkti, savo išvadas Seimui ir Vyriausybei yra pateikusi LR Specialiųjų Tyrimų tarnyba 2008.06.27 raštu Nr.4-01-2461. Šių išvadų pirmame punkte pasakyta, kad ministro nustatyta tvarka yra ydinga ir svarstytina skaidraus bei objektyvaus Energetikos įstatymo 28 straipsnio nuostatų įgyvendinimo aspektu. Antrame punkte pasakyta, kad nustatyta tvarka sudaro sąlygas nepagrįstų ir šališkų, naudingų tik energetikos įmonėms sprendimų priėmimui. Ketvirtame punkte tiesiog nurodoma, kad nustatyta Ūkio ministerijos tvarka “...nedera nacionalinėje teisėje įtvirtintiems turto vertinimo principams”, ir t.t.

          Sodininkams sunku suvokti, kodėl ne tik jų , bet ir kompetentingų valstybės institucijų tyrimų išvadų visiškai nepaisoma.

          Atkreipiame dėmesį, kad Ūkio ministerija, atsakydama Seimo pirmininkui, savo rašte akivaizdžiai prieštarauja pati sau. Pastoviai eilę metų kartodama monopolisto operatoriaus teiginius, kad: “Sodininkų bendrijų kūrimosi metu bendrijose pastatyti elektros tinklai nėra pritaikyti esamo ir vis didėjančio sodininkų bendrijose gyvenančių elektros energijos vartotojų kiekio poreikiams tenkinti”. Tame pačiame rašte konstatuoja: “Svarbu paminėti ir tai , kad energetikos bendrovei, išpirkus sodininkų bendrijai priklausantį bendrojo naudojimo energetikos objektą (vidaus tinklą), energetikos bendrovės gaunamų pajamų dydis iš esmės nepadidėja, nes po bendrijos elektros tinklo išpirkimo nesikeičia nei elektros energijos tiekėjas, nei elektros energiją vartojantys asmenys (sodininkų bendrijos nariai), nei suvartotos elektros energijos kiekis”! Vadinasi, esminio galingumo ir vartojimo padidėjimo nenumatoma. Antras pastoviai kartojamas teiginys rašte: “Kadangi daugumos siūlomų išpirkti (pagrinde iš sodininkų bendrijų) energetikos objektų techninė būklė yra nepakankamai gera...”. Ūkio ministerijos atstovai, dalyvavę darbo grupėje tobulinti vertinimo metodikas prie Ūkio ministerijos, tiek “Mėgėjų koordinavimo komiteto” posėdžiuose Žemės ūkio ministerijoje, gerai žino Valstybinės energetikos inspekcijos Priežiūros skyriaus vyriausiojo inžinieriaus-inspektoriaus K. Sadausko pasisakymus: “Elektros perdavimo linijos soduose yra eksploatuojamos, reiškia jos yra tvarkingos. Kodėl minėtų linijų vertė turėtų būti neigiama?” Tai, kad Maximos ir Ūkio ministerijos atstovai laiko nekompetentingais sodininkus, pusė bėdos, bet nekompetentinga laikyti Valstybinės energetikos inspekciją yra, švelniai kalbant, labai neatsakinga ir drąsu.

          Tame pačiame rašte Ūkio ministras teigia: ”Žinotina, kad operatoriai yra sudarę elektros tiekimo sutartis su sodininkų bendrijomis, kaip su juridiniais asmenimis, o bendrijos per savo (prijungtus) tinklus energiją parduoda savo nariams – subvartotojams. Todėl subvartotojus perjungiant prie operatoriaus tinklo, jie, vadovaujantis teisės aktais, tampa naujaisiais vartotojais “. Kam juos perjungti? Kam tas vargas atjungti ir vėl prijungti prie tų pačių tinklų? Tik tam, kad taptų naujaisiais vartotojais? Mus konsultuojantys teisininkai, prašo parodyti rašte minimus teisės aktus, kurie subvartotojui tapus vartotoju tame pačiame tinkle, juridiškai privalo būti įteisinami tik kaip nauji vartotojai. Ir t.t.

          Seimo pirmininkui jau įteikta 8000 parašų. Parašai renkami toliau ir papildomai bus įteikti Seimo pirmininkui. Remiantis aukščiau išdėstytais motyvais, prašome Ekonomikos komitetą pritarti mūsų prašymui papildyti ruošiamo įstatymo 28 str. 1dalį mūsų siūloma redakcija.

          Prašome mūsų pateiktą prašymą pridėti prie posėdžio protokolo.

 

2008 spalio 15 d.

 

 Kauno susivienijimo “SODAI” pirmininkas Romualdas Šeštakauskas