KAUNOSODAI.LT
LEO LT SIAUTĖJIMO PABAIGA AR TAKTINIAI MANEVRAI

"Laisvas laikraštis" 2008 spalio 25-31 Nr.42


 Šių metų spalio mėnesio 15dieną toliau vyko įstatymo “Dėl Lietuvos Energetikos įstatymo 2, 4, 6, 16, 17, 21, 27, 28 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 7straipsniu įstatymo projekto (XP – 3303ES)” tolesnis svarstymas. Kadangi praeitame posėdyje spalio mėn. 6d. sodininkų atstovas dalyvavo nesupažindintas su projektu ir net nežinodamas, kad projekto išvada yra nepritarti sodininkų pasiūlymui, argumentuotos sodininkų gynybos negalima buvo tikėtis. Sodininkai paprašė leisti dalyvauti sekančiame posėdyje spalio mėn. 15d. ir paruošė motyvuotus kontraargumentus, juos išdėstydami savo rašte Nr.34. Šis raštas posėdžio metu buvo įteiktas Ekonomikos komiteto pirmininkei B.Vėsaitei. Papildomų kontraargumentų žodžiu prie pateikiamo rašto išdėstyti neteko. Mums sunkiai susigaudantiems sudėtingoje Seimo įstatymų virtuvėje, buvo pareikšta, kad toliau šio klausimo svarstyti netikslinga, nes bendru Ekonomikos Komiteto sprendimu jau nutarta, kad sodininkų prašoma pataisa įvertinama teigiamai ir įtraukta į įstatymo projektą. Tuo ką teko, išgirsti sunku patikėti. Tai reikštų, kad sodų bendrijų elektros tinklai bus vertinami pagal “Turto ir verslo vertinimo pagrindų “ įstatymo numatytą tvarką, metodikas ir tik nepriklausomų turto vertintojų. Į užmarštį turėtų nueiti pseudometodikos, pagal kurias veikiantys elektros tinklai buvo įvertinti daugiamilijoninėmis neigiamomis vertėmis. Turėtų būti vadovaujamasi 2005.09.29 LR Vyriausybės nutarimu Nr.1049. Šio nutarimo punktas 23.2.1 sako, kad veikiančių inžinerinių įrenginių nusidėvėjimo procentas negali būti didesnis nei 75%. Vadinasi, mūsų elektros tinklai turi netgi teigiamą vertę ir nebereikės mokėti šimtų milijonų litų už jų “išpirkimą” (t.y. perdavimą operatoriui).

Čia kažkas ne taip. Beveik tris metus Seime dirbo 23 žmonių grupė, vadovaujama seimo nario J. Jaruševičiaus. Rezultatas nulinis. Seimo narės L.Mogenienės iniciatyva prie Ūkio ministerijos buvo įkurta darbo grupė sodininkų bendrijų elektros įrenginių išpirkimui paspartinti ir vertinimo metodikų tobulinimui, kuriai vadovauti buvo pavesta vėl gi Seimo nariui J. Jaruševičiui. Rezultatas nulinis. Prie Žemės ūkio ministerijos vėl L. Mogenienės iniciatyva įkurtas “Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitetas”, kuriam vadovauti ėmėsi pati ministrė , profesorė K.Prunskienė. Kol kas rezultatų nematyti. Daugybė posėdžių, sugaišta daug laiko, deja LEO LT buvo nepajudinama. Priešingai .Sodininkų situacija realiai tik blogėjo.

Nedidelė sodininkų saujelė surinko 8000 parašų dėl pažeidinėjamų įstatymų ir diskriminacijos. Su jais kreipėsi į partijos “Tvarka ir teisingumas” Seimo narius, prašydama pagalbos bei prašymu šiuos parašus asmeniškai įteikti Seimo Pirmininkui ir Premjerui. Nepraėjus net mėnesiui laiko, frakcijos “Tvarka ir Teisingumas” buvo pateikta Energetikos įstatymo pataisa, ją žaibiškai apsvarstė vienas iš įtakingiausių Seimo Ekonomikos Komitetas ir jai pritarė. Kas per stebuklas? Seimas išsigando 8000 sodininkų – pensininkų parašų? Tikrai ne. Frakcija “Tvarka ir Teisingumas” tokia galinga? Vargu.

 Naujienos tuo nesibaigė. Stebėtinai operatyviai spalio 20 diena Seimas po svarstymo pritarė Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XP-3303(3). Pritarta projektui įstatymo kuris, reglamentuoja kad “...sodininkų bendrijoms nuosavybės teise priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai, skirti energijai perduoti ir (ar) skirstyti, įrengti iki šio įstatymo įsigaliojimo, gali būti parduoti energetikos įmonei už kainą, nustatomą pagal turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktus. Išperkamų bendrai naudojamų energetikos objektų kaina, nustatoma vadovaujantis turto ir verslo vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais.” Vadinasi net seimas pripažino, kad Ūkio ministro patvirtinta tvarka prieštarauja galiojantiems teisės aktams ir ji yra keistina. Ūkio ministerijos aprobuotos ir toleruojamos pseudo metodikos, vertinant sodiečių elektros tinklus, pagal kurias buvo planuojama iš sodų bendrijų nugrežti arti pusės milijardo litų švelniai kalbant ne visai švarios. Kas dabar atsakys ar aktyviausioms pirmosioms sodininkų bendrijoms, kurios perdavė savo tinklus damokėjusios gražų pinigėlį, ar bus kompensuota neteisybė? Tikriausiai šaukštai jau popiet.

 Geros ir kitos naujienos šio įstatymo pataisose. 17 straipsnis. “Komisija yra biudžetinė įstaiga, šiame Įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka atliekanti valstybės jai pavestas funkcijas kotroliuojant ir prižiūrint valstybės ir savivaldybių reguliuojamą veiklą. Komisija yra atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui.” Be to pataisų projekte buvo numatyta, kad “Komisija yra finansuojama iš energetikos įmonių atskaitymų nuo gaunamų pajamų iš reguliuojamos veiklos, taip pat iš Lietuvos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka.” Po ilgų diskusijų šis pasiūlymas buvo atmestas. Ūkio ministerija ir LEO LT prarado galingą svertą valdyti kainų politiką per Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją.

 Žinoma, džiaugtis pergale dar anksti. Dar reikia kad šis projektas būtų įtrauktas į Seimo darbotvarkę ir už jį nuobalsuotu seimo dauguma. Po tokių nesėkmių paslaptingos jėgos tikriausiai sulėtins įstatymo priėmimą. O ir seimo kadencijos pabaiga nebe už kalnų. Bet gera pradžia, sakoma, pusė darbo. Geras projektas guls į seimo stalčius. Naujo seimo paprašyti pakelti paruoštą projektą bus lengviau nei kurti naują.

 Kaip nepadėkoti frakcijai “Tvarka ir Teisingumas”, Seimo Ekonomikos komitetui, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Jonavos, Prienų, Kaišiadorių sodų bendrijų pirmininkams, surinkusiems 8000 parašų. Tegul tai bus kad ir laikina, maža, bet pergalė prieš didelį buldozerį. Tegul tai būna pamoka, kad niekada nereikia nuleisti rankų tų rajonų sodų susivienijimams, kurie atsisakė rinkti parašus, motyvuodami, kad tai beprasmiška , laimėti neįmanoma, nes LEO LT nenugalima.

 Gal apie nueinantį Seimą be reikalo vien blogai tekalbama? Gal įvyks stebuklas ir bent sodininkai galės padėkoti seimūnams už keturis metus sunkaus darbo? Žinoma, jei tai nėra laikinas politinis manevras nuraminti sodininkus.

          Kauno susivienijimo “SODAI” pirmininkas R. Šeštakauskas