KAUNOSODAI.LT
“ LEO LT ” SIAUTĖJA TOLIAU

Kauno susivienijimo “SODAI” pirmininko R. Šeštakausko straipsnis “LAISVO LAIKRAŠČIO” 2008 spalio 9-17 Nr.40


 Šių metų spalio mėn. LR seimo ekonomikos komitete įvyko įstatymo projekto “Dėl Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo 2, 4, 6, 16, 17, 21, 27, 28 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 7 straipsniu įstatymo projekto (XP-3303ES) svarstymas. Šio įstatymo projekte numatytas 28 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas sekančiai “Energetiko įmonės Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išperka ar eksploatuoja vartotojų (juridinių ar fizinių asmenų) lėšomis iki šio Įstatymo įsigaliojimo įrengtus bendrai naudojamus energetikos objektus, skirtus energijai perduoti ar skirstyti. Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai, skirti energijai perduoti ar skirstyti, įrengti iki šio įstatymo įsigaliojimo, gali būti parduoti energetikos įmonei už kainą, nustatomą pagal turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktus. Išperkamų bendrai naudojamų energetikos objektų kaina, nustatoma vadovaujantis turto ir verslo vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais”.

          Iki šiol Ūkio ministras, aklai vykdydamas monopolistų VST pageidavimus, savo įsakymu, prieštaraujančiu galiojantiems įstatymams ir Vyriausybės nutarimams bei viešajam interesui, buvo nustatęs ir patvirtinęs tvarką, kuria remiantis monopolistas pats sudarė vienašališką išperkamų elektros tinklų žinybinio pobūdžio metodiką, pats ją pasitvirtinęs ir suderinęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, prievartavo iš sodų bendrijų, kurių dauguma narių pensininkai, šimtus milijonų litų kaip akivaizdų reketo mokestį už teisę naudotis elektros energija. To buvo per mažai. 2008m. birželio mėn. 18d. Ūkio ministras įsakymu Nr.4-253, vykdydamas monopolisto valią, toliau tobulina reketo formą, priimdamas sprendimą, kad “nustatyta tvarka sodininkų bendrijoms priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai negali būti išperkami, o šie tinklai, perdavus juos operatoriui eksploatuoti, pagal operatorių parengtą projektą rekonstruojami, naudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą ir po šios rekonstrukcijos sodininkų bendrijose esančių sklypų savininkų elrktros įrenginiai prijungiami prie operatoriaus elektros tinklų, šiems naujiesiems vartotojams operatoriaus paslaugų kaina yra 20% tinklų rekonstrukcijos darbų kainos”. Ką tai reiškia? Tai projektavimas, konkursai, o kaip jie vyksta gerai žinome, ir operatoriams giminingų bendrovių, statančių elektros tinklus, pelnai. Labai keistas papildomas galingumo mokestis, daugiau primenantis kontribucijos mokestį. Jei parduotuvėje reikėtų mokėti mokestį už tai, kad tu daugiau nori nusipirkti duonos, visi pasijuoktų iš tokio prekybininko. Tačiau mūsų ministrui tai normalu. Valstybė atidavė operatoriui monop[olį ir tu neturi pasirinkimo. Ūkio ministerijos ir monopolisto konglomeratas kuria tokias subtilias ir ciniškas reketo formas, kurių nedrįso taikyti net okupantai.

          Kadangi sodininkai aiškiai įvardijo pažeidimus, reikalaudami laikytis galiojančių įstatymų, siekiant įstatymiškai įteisinti savo sprendimus. Ūkio ministerija, matomai vadovaujant LEO lt., paruošė energetikos įstatymo pakeitimus, kurie įteisina dvigubus standartus., t.y. savivaldybių žemės ūkio komitetų balanse esantys tinklai turi būti išperkami pagal galiojantį turto ir verslo vertinimo įstatymą, o sodų bendrijų tinklai pagal specialias VST ir RST sukurtas ir pačių vienašališkai patvirtintas metodikas. Sodininkai nebeapsikentę, surinko ir įteikė Seimo pirmininkui 6700 parašų, reikalaudami ir elementaraus padorumo. Seimo pirmininkas, būdamas geras šachmatininkas, sureagavo žaibiškai. Remiantis sodiečių prašymu, jų pasiūlymą įtraukė į energetikos įstatymo pakeitimo projektą, kurio 4 punkte išdėstyta. Pasiūlymų turinys “...Kreipiamės į Jus, prašydami pateiktame energetikos įstatymo projekte, kuris Seime užregistruotas Nr. XP-3303 jo 9 straipsnyje. 28 str. 1 dalies pakeitime ir papildyme, po žodžių “...Valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausantys energetikos objektai...” įrašyti žodžius “...ir sodininkų bendrijoms nuosavybės teise priklausantys bendrai naudojami energetikos objektai...” o toliau kaip pateikta projekto tekste.

          Pastraipoje išvados rengėjų nuomone įrašyta. Nepritarti.

          Pastraipoje argumentai, pagrindžiantys nuomonę išdėstyta. Pasiūlymas perteklinis, nes tokia prievolė nustatyta tos pačios dalies pirmu sakiniu ir yra numatyta Sodininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje. Be to, 1 dalies papildymas antru sakiniu yra skirtas išimtinai valstybės ir savivaldybių turto perdavimui, nes galiojančiame įstatyme esanti norma (pirmas sakinys) negalėjo būti įgyvendinama, kai tai lietė valstybei ir savivaldybėms priklausančius energetikos objektus.

          Argi tai ne dvigubų standartų įteisinimas? Kas išvados rengėjai, taip ir lieka neaišku. Kad viskas būtų gražiau, pakviečiamas vienas sodininkų atstovas dalyvauti svarstyme, kuris net nežino apie išvadas ir jų motyvacijas. Jam pasiūloma pasisakyti šiuo klausimu. Nežiūrint to, jam išdėsčius sodininkų teikiamus motyvus, galingai jį sukritikuoja Ūkio ministerijos vadai ir LEO atstovai. Deja, ne viskas vyksta pagal planą. Sodininkams pritaria Seimo narys J. Veselka. Dėl kainų komitetui brukamų suderinimui VST ir RST paruoštų metodikų, pasisako Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas V. Poderys. Jis aiškiai visiems duoda suprasti, kad jie net neturi specialistų, galinčių patikrinti pateiktas metodikas ir, paaiškindamas, kad turto vertinimo klausimai iš viso nėra jų kompetensija. Analogiškai pasisako dar keletas posėdžio dalyvių. Posėdžio pirmininkė B. Vėsaitė pritaria, kad ir jai šiuo klausimu ne viskas aišku ir atrodo, kad sodininkai gal būt ir teisūs.

          Į dvigubų standartų taikymą įsitraukė ir Seimas. Kokie bus rezultatai? Kokie bus rezultatai, parodys balsavimas ir posėdžio protokolo medžiaga. Dėjau dideles pastangas gauti posėdžio protokolą, tačiau nesėkmingai. Kol nėra šio protokolo ir neaiškūs balsavimo rezultatai, neaišku, ar B. Vėsaitei pavyko blokuoti sodininkų ir V. Mazuronio pastangas.