KAUNOSODAI.LT
Lietuvos Sodininkų Draugijos atstovų susitikimas su energetikos ministru Arvydu Sekmoku

Birželio 16d. seimo frakcija “Tvarka ir Teisingumas” į frakcijos posėdį pasikvietė energetikos ministrą Arvydą Sekmoką ir Lietuvos Sodininkų Draugijos atstovus aptarti daugelį metų besitęsiančias problemas, aprūpinant sodiečius elektros energija ir sprendžiant elektros tinklų priklausomybės bei išpirkimo klausimus. Pradžioje pasisakęs ministras atkartojo mintis ir motyvus, kuriais vadovavosi iki šiol sprendęs šiuos klausimus buvęs Ūkio ministras V. Navickas. Nauja buvo tai, kad ministras išsakė mintį, esą nederėtų priiminėti sprendimų šiais klausimais, kol bus įteisinta sprendžiamoji balsų dalis LEO LT darinyje.

Sodininkų atstovai, Kauno susivienijimo “Sodai” p-kas R Šeštakauskas ir LSD p-kas V. Butkevičius, su tuo kategoriškai nesutiko. Jų nuomone, LEO LT tik naudojasi buvusių Ūkio ministrų įsakymais ir patvirtintomis taisyklėmis, leidžiančiomis diskriminuoti vartotojus bei lupikauti. Kasmet šiuose aktuose daromi pakeitimai didino galimybę monopolistui diskriminuoti ir išnaudoti vartotojus. Be to, ir įstatymus šiais klausimais ruošė ne kas kitas o Ūkio ministerija. Teiginių, kad šios problemos egzistavo iki LEO LT sukūrimo, egzistuoja dabar ir sukurta voliuntaristine sistema naudosis kiti, jei LEO LT bus išformuotas, ministras paneigti negalėjo. Tiek 2009.05.19 pasirašytas naujas Energetikos ministro įsakymas Nr.1-66, tiek paruošti kiti naujų aktų projektai, yra analogiški galiojusiems iki šiol, o kai kurie punktai netgi nepalankesni sodininkams. Dėl susitikimo laiko stokos sodininkai bandė skubos tvarka atkreipti seimo opozicijos vadovo V . Mazuronio ir energetikos ministro dėmesį į sekančius spręstinus klausimus.

1.Leistinosios naudoti galios sąvokos aptakus formulavimas, nepagrindžiant techniniais paskaičiavimais, atima galimybę vartotojui ginti savo interesus, o skundą nagrinėjančiai instancijai bešališkai jį svarstyti ir priimti teisėtus lūkesčius bei žmoniškumo kriterijus atitinkančias išvadas. Tokios situacijos pasekmė šiandien akivaizdi. šimtai sodininkų lėšomis įrengtų transformatorinių pastočių dirba trečdaliu ar mažesniu apkrovimu, kai valstybėje didžiulis generuojamo galingumo perteklius, o vartotojas negali normaliai naudotis elektros energija arba visai atjungti. Vartotojai prievartaujami antrą kartą susimokėti reketo mokestį už savo pačių įrengtus galingumus.

2. Nors galiojanti įstatyminė bazė reikalauja išpirkti seniai įrengtus sodininkų elektros tinklus esamos būklės, bet ministro paruošti poįstatyminiai aktai ir jų projektai leidžia, abonentus, daugelį dešimtmečių prijungtus prie šių tinklų, traktuoti kaip naujus vartotojus ir reikalauti sunkiai suvokiamų sumų, nepagristus vienašališkus sprendimus esamų tinklų renovavimui ar net visiškai naujų tiesimui.

3. Po sunkios, metus trukusios kovos už savo teises, sodininkai sugebėjo įtikinti seimą, kad leidimas monopolistui pačiam sudarinėti perkamo turto kainos nustatymo metodiką ir jį vienašališkai vertinti, prieštarauja galiojantiems valstybėje įstatymams. Seimas pernai lapkričio mėn. priėmė energetikos įstatymo 28 str. pataisą, kuri įgalioja perkamą turtą vertinti tik nepriklausomiems vertintojams. Deja, išradingi naujosios ministerijos valdininkai naujai paruoštose taisyklėse šių vertintojų nustatytą kainą leidžia neribotai mažinti, net neigiama verte dėl sunkiai suvokiamo funkcinio ir ekonominio susidėvėjimo, pajėgumo panaudojimo laipsnio ir t.t. šiandiena atjungti ar apriboti tūkstančiai buitinių abonentų, tuščiai su nuostoliais dirba įrengti didžiuliai energetiniai pajėgumai esant generuojamo galingumo dideliam pertekliui. Tai klausimas kurie liko be atsakymo.

4. Ministras atkreipė visų dėmesį, kad sodininkams taikoma 5 proc. nuolaida, kuri taikoma jau daugelį dešimtmečių. Deja ministras nenorėjo sutikti kad ji yra mažesnė nei realūs nuostoliai žemos įtampos paskirstymo tinkluose . Jis ir seimo nariai, buvo labai nustebinti, sodininkų pateiktais skaičiais, sudarančiais kWh kaštus. Sodų bendrijų eksploatuojamų žemos įtampos tinklų eksploatavimo kaštai galutinėje VST kainoje (38,33 ct/kWh) sudaro (10,23 ct/kWh) t. y. 27 procentus. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaštai sudaro dar 0,2 ct/kWh. šie skaičiai ministrui buvo tikrai netikėti. Kainos diferencijavimo klausimas, nutraukiant nerealų sodiečių diskriminavimą, taip ir liko be atsakymo.

5. Kadangi elektros energijos tiekimas buitiniam vartotojui 21 amžiuje yra gyvybiškai svarbus, o mūsų sąlygomis jis vykdomas vienintelio monopolisto, sodininkai prašo, kad šis tiekimas būtų įteisintas kaip viešasis interesas ir Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybos kompetencijoje būtų numatyta galimybė ginti šį interesą ne teismine tvarka. Deja šiam klausimui laiko nebeliko.

6. Laiko nebeliko ir supažindinti ministro su visa eile STT išvadų, nenaudingų monopolistui, kurių nepaisyta valdininkams rengiant poįstatyminius aktus.

7. Elektros tiekimo sodininkų bendrijoms diskriminacijos pavyzdžių ilgas sąrašas ministrui irgi įteiktas nenagrinėtas dėl laiko stokos.

Pabaigai naujasis energetikos ministras pripažino, kad tokios gausos ir tokių aštrių problemų jis nesitikėjo. Kadangi sekančią dieną ministrui prasidėjo atostogos, jis užtikrino seimo narius ir sodininkus, kad grįžęs sudarys darbo grupę ir padarys viską, kad problemos būtų sprendžiamos.Elektros tiekimo sodininkų bendrijoms diskriminacijos pavyzdžiai

1.      2003.10.30 s.b. “Jiesia” elektros tinklų apžiūros akte, komisija, vadovaujama VEI Kauno teritorinio skyriaus v-ko Jakubausko, konstatuoja, kad 1986 m. statyti 0,4 kV “Jiesios” elektros tinklai tenkina nustatytus reikalavimus ir tinkami naudoti. 2004.12.30 AB “VST” šių tinklų vertinimo protokole Nr.63 nutarta neišpirkti s.b. “Jiesia” elektros tinklų, nes jų neigiama vertė 18326,68 lt.

2.      2008 m. darbo grupė sudaryta prie Ūkio ministerijos, vadovaujama seimo nario Jaruševičiaus, išvažiuojamajame posėdyje apžiūrėjo bendrus elektros tinklus natūroje s.b. “Ąžuolėlis”, s.b. “Gija”, s.b. “Giluma” ir s.b. “Beržas” esančius Prienuose VST zonoje . VST atstovai nesugebėjo pagristi šių tinklų neatitikimo nustatytiems reikalavimams ir dėl kokių priežasčių paskaičiuota jų neigiama vertė 392266 lt.. Rasti defektai dvi pakrypusios atramos ir skilęs apskaitos stiklas. Nei Ūkio ministerija, nei VST iki šios dienos nei atsakymo, nei komentaro pateikti nesugebėjo.

3.      Toje pačioje darbo grupėje pastoviai buvo keliamas klausimas dėl s.b. “Gervėna”. elektros tinklų eksploatacijos. 1969 m. s.b. “Gervėna” 14,073 km. elektros tinklai buvo perduoti į Kauno rajono Elektros Tinklų balansą. Prie šių tinklų vėliau buvo prijungtos dar 7 sodų bendrijos. Iki šios dienos s.b. “Gervėna” priversta vykdyti apskaitą ir atsiskaitinėti už savo ir dar 7 sodų bendrijas, bei dengti nuostolius virš 1000 subabonentų, nors elektros tinklai yra VST balanse. 2007.04.20 į eilinį s.b. “Gervėnos” reikalavimą perimti apskaitą AB “VST” išdavė “Gervėnai” technines sąlygas “leistinos galios sumažinimui nuo 300 kw iki 123 kw parengti projektą, atlikti VST priklausančių elektros linijų rekonstrukciją, ir t.t.” Kodėl nei Ūkio ministerija, nei seimo nariai į kuriuos buvo kreiptasi iki šiol neatsakė, kada baigsis tyčiojimasis dėl šių klausimų?

4.      Šakių raj. S.b. “Baldininkas 1982.08.26 pridavė pastatytą pastotę su 160 KWA transformatoriumi. Dabar operatorius transformatorių pakeitė į 100 KWA o leistiną galingumą nustatė 30KW tame tarpe sodo teritorijoje gyvenantiems 5 kaimo gyventojams. 350 sodo bendrijos narių lieka 15KW. Į sodo bendrijos “Baldininkas” prašymą atstatyti normalų leistiną galingumą, išduotos techninės sąlygos papildoma išsipirkti 40 KW galingumą, kaip naujam vartotojui, sumokant 6797,28 lt.. Kaip paaiškinti tokį tyčiojimąsi teisinėje valstybėje?

5.      Sodininkų bendrija “Atletas” 1986m. įrengė 10 KV įtampos liniją, KTP su 160 KWA galingumo transformatoriumi, 0,4 KV elektros paskirstymo linijomis ir visa tai perdavė į tuometinių Kauno elektros tinklų balansą. VST šiandiena nustatyta “Atletui” leistinoji galia 40 KW. Be jų sutikimo prie jų įrengtų linijų prijungė tris VST abonentus su jiems leistinąja galia 33 KW, kurių sunaudojimas eina per “Atleto” skaitiklį. VST abonentų sunaudojimas yra didesnis nei “Atleto”, nes kai kurie elektrą naudoja komercinei veiklai. “Atletas” kontroliuoti VST abonentų sunaudojimo ir apmokėjimo neturi nei techninių, nei juridinių galimybių. Dėl šių priežasčių “Atletas” turi dengti net ne savo narių vėluojančius mokesčius ir nuostolius. Penktą kartą t. y. kas mėnesį “Atletas” gauna įspėjimą, kad bus nutrauktas elektros energijos tiekimas, jei neapmokės nežinia kieno sunaudotos elektros sąskaitą sumoje 6355,81 lt.. VST atsisako sudaryti sutartis su bendrijos nariais motyvuodami, kad jie turi išsipirkti savo įrengtą galingumą, grasindami visiškai nutraukti energijos tiekimą.

6.      Žemos įtampos tinklų eksploatavimo kaštai galutinėje VST kainoje (38,33 ct/kWh) sudaro (10,23 ct /kWh) t.y apie 27 procentus (viršutinė kainos riba); Paprasti vartotojai moka
už elektros pateikimą iki skaitliuko, o sodininkai iki transformatoriaus. Komisija iš esmės sutinka, kad čia neteisybė ir tarifas sodininkams galėtų būti diferencijuotas-mažesnis.

7.      Visuomeninio tiekimo paslauga įskaičiuota apie 0,2 ct/kWh. Ji suformuojama taip: visos sąnaudos vartotojų skaitiklių priežiūrai padalinamos iš aptarnaujamų skaitiklių skaičiaus. Bet sodininkai atsiskaito kaip vienas vartotojas, o moka visi už šią paslaugą, nes jos komponentė yra galutinėje kainoje.

8.      RST ir VST licenzijos išduotos ir sodų teritorijoms - todėl buitinius vartotojus turi prijungti vienoda tvarka.

Dėl žemos įtampos tinklų eksploatacijos kaštų, t.y. paslaugos kuri bendrijoms faktiškai nebuvo teikiama, buvo neteisėtai priskaičiuota ir permokėta:

S.b. “Ekranas 2” permokėjo 2008 m.- 17896 Lt 2007 m.- 16636 Lt

S.b. “Dituva” 423492 Lt 346494 Lt

S.b. “Šatijai” 32433 Lt 26914 Lt

Galingumai kuriuos įsirengė bendrijos savo lėšomis, tačiau dėl diskriminacijos atimtos teisės jais naudotis:

S.b. “Ekranas-2” įrengtas galingumas- 320 KWA leistinas- 100 KW

S.b. “Dituva” 2740 KWA 1390 KW

S.b. “Baldininkas” 160 KWA 30 KW

S.b. “Atletas” 160 KWA 30 KW

Kauno susivienijimo”SODAI” pirmininkas

 

Romualdas Šeštakauskas