KAUNOSODAI.LT
2008M. LAPKRIČIO MĖN. 29D. KAUNO SUSIVIENIJIMO “SODAI”
SODŲ BENDRIJŲ PIRMININKŲ KONFERENCIJA

          Kauno rajono savivaldybės salėje lapkričio mėn. 29 dieną įvyko tradicinė Kauno susivienijimo “SODAI”sodų bendrijų pirmininkų rudeninė konferencija. Nenuostabu, kad sodų bendrijoms pergyvenant audringą vystymosi laikotarpį taip gausiai, iš 167 kviestų dalyvavo net 124 sodų bendrijų atstovai. Konferencijos darbe dalyvavo Kauno rajono mero pavaduotoja N. Kliučienė, rajono administracijos direktorius V. Bancevičius, Seimo narys E. Klumbys, Nacionalinės Žemės tarnybos Kadastrų ir Geodezijos departamento direktorius S. Urbanas ir kiti svečiai. Kauno susivienijimo ‘Sodai” pirmininkas R. Šeštakauskas ilgame savo pasisakyme apžvelgė svarbiausias šiandienos problemas. Tai ir kadastrinių matavimų nesibaigiančios problemos, sodininkų bendrijų įstatymo pataisos, kurios įsigaliojo nuo lapkričio mėn. 25 dienos, Žemės įstatymo ir Teritorijų Planavimo įstatymų pataisos, liečiančių sodininkų gyvenimą, apžvalga. Pirmininkas eilinį kartą priminė būtinumą užbaigti sodų bendrijų žemės nuomos sutarčių su valstybe sudarymą. Akcentuota gyvenančių nuolatinai sodų bendrijose gyvenamosios vietos deklaravimo klausimai, energetikos įstatymo pataisų, įsigaliojančių nuo 2009.01.01, atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo iki 2009.01.01 aktualijos. Pasisakyme atkreiptas dėmesys į kadastrinių matavimų sukeliamus konfliktus ir paprašyta susirinkusių sodų bendrijų pirmininkus atidžiai išklausyti pakviesto Kadastrų ir Geodezinių matavimų departamento direktoriaus pasisakymą ir, užduodant klausimus, gerai išsiaiškinti savo ir matavimus atliekančių matininkų teises, pareigas ir matavimo rezultatų apiforminimo subtilybes ir gudrybes, kuriomis dažnai naudojasi matininkai. Nors ir labai viršijęs laiko reglamentą, R.Šeštakauskas apgailestavo, kad nespėjo paliesti visų aktualių šiandienos klausimų ir pasiūlė smulkiau susipažinti su mūsų aktualijomis Kauno sodų svetainėje elektroniniu adresu: www.kaunosodai.lt. Pritarta prelegento pasiūlymui kreiptis į Žemės Ūkio ministrą dėl darbo grupės sudarymo sodų bendrijų problemoms nagrinėti ir spręsti. Kreipimasį suredaguoti įpareigota Kauno susivienijimo “SODAI” valdyba.

          Kauno rajono administracijos direktorius V.Bancevičius supažindino su savivaldybės finansinėmis galimybėmis paremti sodų bendrijų infrastruktūros tvarkymą, papriekaištavo dėl kai kuriuose rajonuose nepatenkinamo komunalinių atliekų tvarkymo bei surinkimo ir palinkėjo sekančiame sezone dar sėkmingiau abipusiai spręsti kasdienes problemas.

          Bene svarbiausias ir sulaukęs daugiausiai klausimų buvo Kadastro ir Geodezinių matavimų departamento direktoriaus S.Urbano pasisakymas. Jis detaliai ir labai konkrečiai supažindino su sklypų kadastrinių matavimų procedūros pagrindiniais reikalavimais ir jų sprendimo būdais. Net, pasibaigus konferencijai, gausybė pirmininkų apsupę gerb. S. Urbaną, dar valandą laiko konsultavosi dėl savo bendrijų konkrečių atvejų sprendimo galimybių.

          Gaila, kad iš visų kviestųjų tik vienas seimo narys E. Klumbys surado laiko dalyvauti konferencijos darbe. Jo pasisakymas kaip ir kiti jo pasisakymai buvo principingas, apžvelgiantis sunkumus ir galimybes toliau tobulinti teisinę bazę. Pasibaigus konferencijai, dalis bendrijų pirmininkų taip pat ilgokai laikė apsupę E. Klumbį tiek aiškindamiesi, tiek prašydami pagalbos įvairiausiais klausimais.

          Kauno rajono policijos komisariato prevencijos poskyrio atstovas D. Joneikis supažindino konferencijos dalyvius su pasikeitimais rajono palicijos struktūroje ir asocijacijos “Saugūs Sodai” veikla.

Aplinkos apsaugos Kauno rajono agentūros vyr. inspektorius G. Valiukevičius apžvelgė regiono gamtosaugos problemas, atkreipė dėmesį į taisytiną padėti prižiūrint su sodų bendrijomis besiribojančias teritorijas, atkreipė rajono savivaldybės dėmesį į būtinumą daugiau remti sodų bedrijas organizuojant kamunalinių atliekų surinkimą.

          Daug gražių ir šiltų žodžių susirinkusiems išsakė Kauno rajono savivaldybės mero pirmoji pavaduotoja, apžiūros – konkurso “MĖGĖJIŠKI SODAI – 2008” vertinimo komisijos pirmininkė Nijolė Kliučienė. Ji supažindino susirinkusius su apžiūros – konkurso rezultatais, su kuriais smulkiau galima susipažinti mūsų svetainės pirmajame puslapyje. Po jos pasisakymo administracijos direktorius V. Bancevičius apdovanojo dešimt geriausių sklypelių įrėmintomis padėkomis, vertingais albumais “Kauno rajono gamta ir kultūros paveldas”. Konferencijoje dalyvavusi žurnalo “Rasos” redakcija visiems dešimt laureatų įteikė po savo žurnalo pirmąjį numerį, o trims sklypeliams, kuriems buvo įteikti specialūs Kauno susivienijimo “SODAI” prizai, redakcija įteikė po savo 2009 metų kalendorių ir žurnalo prenumeratą šešiems mėnesiams.

Konferenciją maloniai nustebino savo dalyvavimu ir pasisakymu Jurgis Barachošas, kuris 1949 metais dalyvavo steigiant pirmąjį Lietuvoje kolektyvinį sodą “Rūta” ir jame sodininkavo visą gyvenimą. Dėl savo garbingo amžiaus jis šiemet rugsėjo mėnesį baigė sodininkauti ,atsisakydamas sklypelio.

 Konferencijai pasibaigus dar ilgai apdovanotieji ir svečiai bendravo ir dalijosi įspūdžiais prie kavos puodelio ir didelio tradicinio torto su užrašu ‘MĖGĖJIŠKI SODAI – 2008”.