KAUNOSODAI.LT
2018 m. gruodŽio 14 d. Kauno miesto savivaldybės didŽiojoje salėje vyko Kauno susivienijimo „Sodai“ organizuota Kauno regiono sodininkų bendrijų pirmininkų rudeninė konferencija, skirta aptarti 2018 metų veiklos rezultatus ir apsvarstyti rengiamus teisės aktų projektus

Konferencijoje kviesti dalyvavo Seimo narys Andrius Navickas, NŽT Kauno rajono skyriaus vedėjas V. Daubaras, Kauno miesto savivaldybės finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas, Kauno rajono savivaldybės biudŽeto ir finansų skyriaus vedėja, Kauno, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų rajonų sodininkų bendrijų pirmininkai. Svarstyti labiausiai sodininkams šiuo metu aktualūs klausimai. Eilę metų Kauno susivienijimas „Sodai“ dėjo pastangas dėl sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms tvarkos parengimo ir atliko eilę bandomųjų kadastrinių matavimų suformuojant keliams skirtus Žemės sklypus, bandė juos įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, tikslu pasirengti ateityje jų perdavimui savivaldybėms. Visos mūsų pastangos buvo suŽlugdytos Registre arba rajoniniuose NŽT skyriuose. Sodininkų Bendrijų įstatymo šešto straipsnio pataisos dėl vidaus kelių perdavimo savivaldybėms ilgai buvo svarstomos Aplinkos ministerijos sudarytoje darbo grupėje, tačiau parengti projektai liko tyliai paslėpti svarstančių institucijų stalčiuose. LRV Ministro pirmininko pavedimu, įformintu Vyriausybės kanclerio 2018 birŽelio 27 d. rezoliucija Nr. S-2179 įpareigojo Susisiekimo ministeriją spręsti sodininkų bendrijų kelių plėtros ir teisinės registracijos spartinimo klausimus. Nei Kauno miesto, nei Kauno rajono savivaldybių administracijų atstovai konferencijos dalyviams negalėjo nieko konkretaus paaiškinti ar savivaldybės prisidės 2019 metais prie sodiečių vidaus kelių prieŽiūros, ar bandys pradėti šių kelių perėmimo procesą. Aplinkos ministerijos 2017 m. sudarytos darbo grupės sodininkų bendrijų problemoms nagrinėti parengtus įstatymų pataisų projektus uŽblokavus, Seimo nariai A. Kubilienė, V. Ačienė, A. Norkienė, R. Šalaševičiūtė, L. Matkevičienė ir G. Burokienė netikėtai ir neaišku su kuo apsvarsčiusios pateikė Sodininkų bendrijų įstatymo pataisų projekto XIIIP-2277 eilę variantų, kuriuose teikiamų pataisų aktualumas sodininkams yra labai svarstytinas. LR Seimo kontrolierius 2016-05-26 ir 2018-11-09 Kauno susivienijimo „Sodai“ prašymu atliko tyrimus ir jų išvadose pripaŽino, kad sodininkų pagrįstai yra keliamos problemos, dėl savo teritorijų planavimo dokumentų registracijos ir vidaus kelių perdavimo savivaldybėms. Seimo kontrolierius Seimo nario A. Navicko prašymu pakartotinai 2018 metais atliko tyrimą ir pateikė išvadą Nr.4D-2018/1-24, kurioje konstatavo, kad NŽT po daugkartinių reikalavimų surado „dingusius“ privatizacijai rengtus sodininkų bendrijų teritorijų genplanus, pripaŽino, kad jie yra tinkami naudotis ir juos suregistravusi savo rajoniniuose skyriuose paskelbė jų registraciją savo tinklalapyje. Tenka pripaŽinti, kad tai pasiekta daugiamečių buvusio Seimo nario Roko Žilinsko pastangų dėka, kurias perėmė ir iki galo garbingai tęsė kitas Seimo narys Andrius Navickas. To paties Seimo kontrolieriaus tyrimo išvadoje pripaŽinta, kad dėl sodininkų bendrijų vidaus kelių problemų sprendimo per 2017-2018 m. jokios paŽangos nepasiekta. Seimo kontrolierius įpareigojo Vyriausybę inicijuoti patikrinimą dėl ko sustojo galiojančių SBĮ nuostatų, susijusių su vidaus kelių sodininkų bendrijų teritorijose perdavimu savivaldybėms, rengimo procesas. Jonavos rajono savivaldybė drastiškai pakėlė Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos mokesčius bei apskaitos administravimo kaštus ir rinkliavų surinkimo prievolę perkėlė Jonavos sodininkų bendrijoms. Šiuo metu eilė bendrijų pradėjo teismo procesus su UAB „Jonavos Paslaugos“. Sodiečių prašymu Seimo narys A. Navickas teikė eilę Atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio pataisų Seimo Aplinkos komitete, kurios savivaldybėms neleistų savivaliauti perkeliant atliekų tvarkymo administravimo išlaidas bendrijoms. Po ilgų ir sunkių svarstymų Seime 2018-12-18 priimta Atliekų tvarkymo įstatymo pataisos redakcija yra palanki sodininkams, tačiau jos įgyvendinimo terminas 2020 sausio 1 d. yra nesuvokiamai nukeltas. Konferencijos dalyviai paprašė konferencijos darbe NŽT atstovaujantį Kauno rajono skyriaus vedėją V. Daubarą paaiškinti, kada ir kaip valstybė spręs du dešimtmečius besitęsiančią valstybei priklausančių neprivatizuotų sklypų ir įsiterpusių Žemės plotų teisinio statuso betvarkę, trukdančią daugeliui sodininkų bendrijų tinkamai tvarkyti aplinką ir spręsti savo infrastruktūros klausimus. NŽT atstovo atsakymas, kad kol kas neaišku kada ir kokie bus priimti sprendimai. Konferencijoje apsvarstytos prieŽastys padidinusios Žemės mokesčių ir Žemės nuomos mokesčių 2018 metais. Kauno rajono biudŽeto ir finansų skyriaus vedėja uŽtikrino sodininkus, kad Tarybos 2018-05-24 sprendimu nuo 2019 m. mėgėjiškų sodų paskirties Žemei bus taikomas lengvatinis 0,06 % tarifas. Po svarstymų nutarta susivienijimo valdybą įpareigoti svarstytais klausimais parengti atitinkamus raštus LR Vyriausybei ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetui su prašymais paspartinti svarstytų klausimų sprendimus. Konferencija nuotaikingai pabaigta apdovanojant Žurnalo „Rasos“ ir Kauno susivienijimo „Sodai“ 2019 metais organizuotos apŽiūros prizais graŽiausiai besitvarkančių sklypelių sodininkus.