KAUNOSODAI.LT
TARPINSTITUCINIO PASITARIMO SODININKŲ PROBLEMOMS SPRĘSTI SEIME SVARSTOMŲ KLAUSIMŲ APTARIMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE PROTOKOLAS
2012 m. kovo 28 d.

Aptarime dalyvavo: Kauno rajono savivaldybės vice meras Petras Mikelionis ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, kelių ir transporto sk. vyr. specialistas Rokas Baliūnas, urbanistikos sk. vyr. specialistai Mindaugas Kruopis ir Rytė Valentaitė, aplinkos sk. vyr. specialistė Romalda Bagdanavičienė, VĮ Registrų Centro Kauno filialo direktoriaus pavaduotoja Daiva Andrijauskienė ir skyriaus vedėjo pavaduotojas Valentinas Janušauskas, Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas ir valdybos narė Angelė Bagdonienė, s.b. „Pajiesys“ pirmininkas Antanas Pešaitis, s.b. „Žasma“ pirmininkas Algirdas Kirša, s.b. „Upytė“ pirmininkas Vytautas Šneideris, s.b. „Gervėnupis“ atstovas Blažiejus Čerapas. Su Žemės Ūkio ministerijos Žemės Politikos skyriumi telefonu buvo suderintas prašymas dėl atstovų dalyvavimo pasitarime, o Nacionalinei Žemės Tarnybai kaip ir Registrų centrui kovo 23 d. buvo nusiusti planuojami svarstyti klausimai, tačiau atstovų nesulaukta.

Pasitarimą pravedė direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, sekretoriavo Kauno susivienijimo „Sodai“ valdybos narė Angelė Bagdonienė.

Pasitarimas vyko 14.00-15.00 Kauno rajono savivaldybės Tarybos salėje.

Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas pasitarimo dalyvius supažindino su rengto pasitarimo tikslais. Seime priėmus įstatymų pataisas skatinančias sodininkų bendrijų vidaus kelių perdavimą savivaldybėms ir Kauno rajono savivaldybei 2011 metais atleidus bendrijas nuo bendros nuomojamos žemės mokesčio, tikslu kompensuoti sodininkams savo kelių kadastrinius matavimus, eilė bendrijų pernai atliko savo vidaus kelių kadastrinius matavimus ir pabandė juos įregistruoti Registrų Centre. Paaiškėjo, kad daugelis sklypų savarankiškai, be derinimo su bendrijos valdyba, atliko savo sklypų ribų patikslinimus ir juos įregistravo Registrų Centre. Tikslinant sklypai perstumti į kelio juostas, siaurinant kelius, ar net pažeidžiant kaimyninių sklypų ribas. Daugelyje atvejų sklypams pilnai priskirta visa kelio dalis, likviduojant galimybę pravažiuoti ir t. t.. Esant tokiems pažeidimams, savaime suprantama, kad savivaldybė negali perimti šių kelių esamame stovyje. Pasitarimas organizuotas tikslu išsiaiškinti teisines ir kitas galimybes ištaisyti esamus pažeidimus. Šiuo tikslu, Registrų Centrui ir Nacionalinei Žemės Tarnybai buvo raštu pateikta eilė charakteringų konkrečių konfliktinių situacijų, prašant jas pakomentuoti ir paaiškinti galimus sprendimų variantus.

  1. SVARSTYTA: Ar gali Nacionalinė Žemės Tarnyba nustatyti kaltininkus, kurie leido Kauno rajone sodininkų bendrijoje „Gervėnupis“ sklypo Nr.87 ( Savininkas Henrikas Sunelaitis) be kaimynų sutikimo, pažeidžiant bendrijos registruotą planą privatizuoti greta sklypo esantį kelią, uždarant visiems pravažiavimą, ir įteisino Registrų centre? Dėl kokių pažeidimų negalima įteisinti atliktų kadastrinių matavimų šios bendrijos skl. Nr. 86 (Čerapas) ir skl. Nr.85 (Kalantienė)?

Daiva Andrijauskienė paaiškino. Klausimas Nr. 1 nėra susijęs susijęs su VĮ Registrų centro vykdomomis funkcijomis, teisėmis bei pareigomis, todėl negalime atsakyti dėl šių žemės sklypų formavimo teisėtumo ir pagrįstumo.

Į sodininkų paklausimą, kodėl Registrų centras registruoja sklypelių ribų pakeitimus neatitinkančius situacijos bendrijų privatizacijos planuose ir ką dabar reikės daryti kaimynams, kurių dalis sklypo perregistruota kaimynams, Valentinas Janušauskas nustebino sodininkus, atsakydamas, kad nuo 2000 metų Registrų centras bendrijų privatizacijos planus laiko niekiniais ir nekreipia į juos dėmesio, bendros žemės nuomos sutartys eina iš inercijos ir neatitinka eksplikacijos, o jei po kadastrinių matavimų nukentėjo kaimynas, tai Registrų centro nuomone kas pirmas persiregistravo ribas tas ir teisus.

Po tokių atsakymų, nesant žemėtvarkos atstovų, komentarai ar klausimo svarstymas tapo beprasmišku.


  1. SVARSTYTA: Ar teisėtai Kauno rajone s. b. „Upytė“ Žvejų g. Nr. 20 Edmundas Ringys be kaimynų ir bendrijos pirmininko parašų, be kadastrinių matavimų Registrų centre įteisino valstybinėje žemėje pastatytą didesnį nei 120 kv.m. gyvenamąjį namą?

Daiva Andrijauskienė paaiškino, kad Nekilnojamojo Turto registre nuosavybės teisės E. Ringiui į statinius, adresu Žvejų g. 20 Bernatonių k., Kauno r. yra įregistruotos 2009-12-30 d. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. STN-993 pagrindu. Į klausimą kaip galima buvo registruoti 2009 metais baigtą statyti statinį sklype, kuriam neatlikti kadastriniai matavimai, Daiva Andrijauskienė užtikrino, kad sklypas registruotas ir kadastriniai matavimai jam tikrai atlikti. Sodininkų bendrijos „Upytė“ pirmininkas Vytautas Šneideris teigė, kad kadastriniai matavimai sklypui tikrai nebuvo atliekami, o minėtame statinio pripažinimo akte Nr. STN-993 jo kaip bendrijos atstovo parašas yra padirbtas ir dėl šių faktų ištyrimo kreiptasi į prokuratūrą.

Kadangi savo rašte Nr. (3.1.6)S-1278 teikiamuose atsakymuose į sodininkų teiktus paklausimus Registrų centro Kauno filialo direktorius Alvydas Banevičius nepatvirtina, kad sklypo kadastriniai matavimai buvo tikrai atlikti, R. Šeštakauskas įsipareigojo paprašyti raštiško šio fakto patvirtinimo iš Nacionalinės Žemės Tarnybos.


  1. Svarstyta: Sodininkų bendrijos „Diemedis“ suformuotam sklypui, kurio unikalus registracijos Nr. 4400-1137-7236, LR valstybė 2007-07-12 sudarė žemės nuomos sutartį Nr. N52/2007-0018. Dėl kokių priežasčių iki šiol nėra šiame sklype privatizuotų ir išpirktų 23 sklypelių duomenų Registro žemėlapyje ir negalima jiems suteikti adresų? Privatizacijos metu žemėtvarkininkai neleido keisti šio plano išjungiant iš jo teritorijos „Vaišvydavos –Gervėnupio“ kelią. Šiuo metu paaiškėjus, kad šis kelias priklauso valstybei, kas, kada, kieno sąskaita koreguos aptariamą bei kitų bendrijų analogiškus planus?

Atsakydamas Valentinas Janušauskas užtikrino, kad s. b. „Diemedis“ sklypo plano iš Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus nėra gavę. Dėl šios priežasties sodo sklypų ribos kadastro žemėlapyje nepažymėtos, atsižvelgiant net į tai, kad čia esantys sklypai įregistruoti nekilnojamojo turto registre?! Direktoriaus pavaduotoja D. Andrijauskienė papildė, kad Registrų centras negali vadovautis ranka pieštais privatizacijos laikotarpio planais. Į R. Šeštakausko klausimą kodėl ant „niekinio“ Inžinerinio Tyrinėjimų instituto paruošto geodezinio plano, pakartotinai jiems pateikto 2002-02-06 uždėtas štampas, kad „SKLYPO RIBOS PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE NTKVĮ KAUNO filialas“, kuriuo remiantis 2007-07-12 valstybinės žemės nuomos sutartis, aiškaus atsakymo negauta. V. Janušauskas pripažino, kad taip neturėtų būti, pagal tokį planą skenavimo ar grafiniu būdu sklypelius galima buvo įvesti į žemėlapį, bet nuo 2012-01-01 lyg tai ir nebegalima. Kas kaltas ir kaip turi būti taisomos tokios klaidos Registrų centro atstovai aiškesnio atsakymo neturėjo.

Kęstutis Povilaitis papildė atsakymą, paaiškindamas, kad rajono taryba nutarė perimti valstybinį kelią Vaišvydava-Gervėnupis į savo balansą, vietoj jo perduodama „Kauno regiono keliams“ analogišką atkarpą rajoninio kelio kitoje Kauno rajono vietoje. Atlikus šį pakeitimą, esant rajoninio kelio statusui, susiaurėjus kelio juostos pločiui, sodininkams palengvės, atkritus būtinybei derinti greta kelio esančių sklypų kadastrinius matavimus, kadangi jie formaliai nebepateks į kelio juostos zoną.

Nustebino V Janušausko atsakymas, kad sklypų ribų nepažymėjimas kadastro žemėlapyje, nėra priežastis nekilnojamajam daiktui nustatyta tvarka nesuteikti adreso. Tiek K. Povilaitis, tiek dalyvaujantys rajono urbanistikos skyriaus darbuotojai prašė paaiškinti, kodėl tokiais atvejais atmetami savivaldybės suteikiami adresai, ar galima suteikti adresus neprivatizuotiems sklypams?

Urbanistikos sk. vyr. specialistas Mindaugas Kruopis išreiškė susirūpinimą, kad SB sklypų masyvams, kuriems neparengti nauji kadastriniai matavimai, VĮ Registrų centro kadastro žemėlapyje sudėtinga indentifikuoti ribas, todėl adresų suteikimas šiems sklypams pasunkėja arba daugelyje atvejų tampa neįmanomas.

V. Janušauskas pasikartodamas išdėstė savo asmeninius pamąstymus, kad tokiais atvejais sklypų ribas reikėtu nustatyti analitiniu būdu pagal privatizacijos planą ir vienu metu suteikinėti adresus visiems sklypams kompleksiškai, kaip daroma Jonavos rajone. RC atstovai konkrečių realių sprendimų būdų nepasiūlė, motyvuodami, kad daugeliu atvejų galima adresą „pririšti“ prie esamo sodo namelio ar kito statinio, tačiau nepaaiškino kaip elgtis, kai statinių sklype nėra.


  1. SVARSTYTA: Sodininkų bendrijoms „Pajiesys“ ir „Žasma“ Apskrities Viršininko buvo duoti leidimai rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus. Juos atlikus jie buvo uždrausti. Kas ir kaip atlygins bendrijoms nuostolius dėl beprasmiškai parengtų projektų?

D. Andrijauskienė atsakė, kad klausimas nėra susijęs su VĮ Registrų centro Kauno filialo funkcijomis, teisėmis bei pareigomis. Atsakymą papildė V. Janušauskas, paaiškindamas, kad nuo 2012 liepos 1 d., jei bendri plotai išpirkti, jų planų koregavimo ir sklypų formavimo nebereikės derinti su Nacionaline Žemės Tarnyba. Kadangi s. b. „Žasmos“ bendri plotai išpirkti, naujai suformuoto plano pakeitimus pakaks patvirtinti Kauno rajono tarybos sprendimu, tad problemos spręsis žymiai lengviau. Tuo pačiu keliu V. Janušauskas pasiūlė eiti ir s. b. „Pajiesys“. K. Povilaitis apgailestavo, kad jei išpirktose žemėse nuo liepos 1 d. žemėtvarka nebekontroliuos bendrijų planų koregavimo ir kadastrinių matavimų tikslinimo, kadangi savivaldybė neturi galimybės tinkamai kontroliuoti šių darbų, bendra situacija tikrai pablogės.


  1. SVARSTYTA: Dėl kokių priežasčių sodininkų bendrijos „Monolitas“ pirmininkei Registrų Centras negali duoti sodo teritorijos plano su visais pakeitimais, kurie buvo įteisinti atliekant pavienių sklypų kadastrinius matavimus?

D. Andrijauskienė paaiškino, kad šių planų Registrų centras negali duoti pirmininkams, kadangi juose yra asmens kodai, kuriuos viešinti draudžia asmens duomenų apsaugos teisės aktai. Visi dalyvavę pasitarime pirmininkai su tuo nesutiko, kadangi nei vienos bendrijos individualiuose sklypelių planuose nėra asmens kodo. S. b. „Monolitas“ pirmininkė pasipiktino, kad tai tėra atsikalbinėjimas. Jai Registrų centras išdavė prašomų sklypų Nekilnojamojo turto duomenų banko išrašą su visais turimais duomenimis, tame tarpe ir asmens kodais, bet atsisako išduoti sklypelių planelių kopijas su kadastrinių matavimų posūkių taškų koordinatėmis, kuriuose nėra jokių asmens kodų. Ginčuose susitarimo nepasiekta. R. Šeštakauskas įsipareigojo teikti paklausimą Nacionalinei Žemės Tarnybai ir Teisingumo miniterijai dėl galimybės bendrijų pirmininkams gauti bet kurio sklypelio koreguotų kadastrinių matavimų kopijas.


  1. SVARSTYTA: Pasitarime dalyvaujantis vicemeras Petras Mikelionis Registrų centro direktoriaus pavaduotojos Daivos Andrijauskienės paklausė, kodėl Registrų centras išregistravo iš savo duomenų bazės likviduojamą sodininkų bendriją „Radikiai“ apie tai net neinformavus savivaldybės, kuri turi perimti bendrijos teritoriją tolimesnei priežiūrai ir valdymui.

Atsakydama D. Andrijauskiene trumpai paaiškino: „Mums vykdant teisės aktais pavestas funkcijas, jokie teisės aktai nenumato pareigos registruojant ar išregistruojant juridinį asmenį informuoti apie tai savivaldybes“.

Po tokio atsakymo tiek dalyvavusiems pirmininkams, tiek savivaldybės atstovams tapo aišku, kad tolesnė diskusija, siekiant rasti tarpusavio supratimą ar sprendimus, beprasmiška

R. Šeštakauskas apgailestavo, kad kitai pusei nepripažįstant savo klaidų ir nerodant noro suprasti situacijos problematiškumo ir sprendimų paieškos būtinybės, tenks klausimų sprendimo paiešką perkelti į aukštesnį lygmenį.

Sekretoriavo: Kauno susivienijimo „Sodai“ valdybos narė Angelė Bagdonienė

Kauno susivienijimo „Sodai“ p-kas Romualdas Šeštakauskas