KAUNOSODAI.LT
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE 2012-04-21 ĮVYKO KAUNO SUSIVIENIJIMO „SODAI“ ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ KONFERENCIJA

Konferencijos darbe užsiregistravo 101 sodininkų bendrijų pirmininkas iš Kauno, Prienų, Jonavos, Kaišiadorių, Šakių rajonų. Konferencijoje buvo svarstomi sekantys klausimai:
1. Kauno susivienijimo „Sodai“ valdybos ataskaita ir artimiausių spręstinų uždavinių formulavimas.
2. Elektros tinklų išpirkimo eiga, realūs rezultatai ir tolimesnė eiga.
3.Teisės aktų nuostatų reglamentuojančių bendros teritorijos nuomą ir valdymą pasikeitimai . Bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms aktualijos. Tolimesnių veiksmų tikslingumas.
4.Kadastriniai matavimai ir naujausi pasikeitimai teisiniuose aktuose. Spręstinų sodininkų probleminių nuostatų įtraukimas į rinkimines partijų programas ir palankus įstatymų koregavimo organizavimas.
5.Pasisakymai.
6.Kreipimosi į Seimo narius dėl diskutuojamų problemų priėmimas.
7.Revizijos akto tvirtinimas ir naujos valdybos rinkimai.

Ataskaitinį pranešimą už penkerių metų laikotarpį perskaitė susivienijimo pirmininkas Romualdas Šeštakauskas. Pranešime pirmininkas padėkojo institucijų atstovams daugiau ar mažiau dalyvavusiems ataskaitinio laikotarpio susivienijimo darbuose. Tame tarpe:

KRS merui Valerijui Makūnui ir jo pavaduotojams už tūkstančius kilometrų nuvažiuotus per 5 metus aplankant per 150 sodininkų bendrijų ir apžiūrint 450 sodininkų sklypelių, kasmetinių apžiūrų „Mėgėjiški Sodai“ organizavimą. KRS tarybai už palankius bendros žemės nuomos mokesčių tarifus, už pavyzdingai organizuotą buitinių atliekų surinkimą bendrijose ir optimalius paslaugos tarifus. Savivaldybės kelininkams už pastangas, pagal finansines galimybes, remti privažiavimo kelių priežiūrą, tikintis, kad administracijos direktoriaus pavaduotojo Kęstučio Povilaičio pažadas šiais metais realiai spręsti didesnius masyvus kertančių kelių priklausomybę ir geresnę priežiūrą bus įgyvendintas.

Seimo nariui Valentinui Mazuroniui už diskusiją Seime, kurios metu Energetikos ministrui Arvydui Sekmokui teko ištarti istorinę frazę: „Sodininkų problemos dėl elektros energijos tinklų yra pagrįstos ir turi būti išspręstos dar šiais metais“, užbaigusią dešimtmetį trukusią s.b. elektros tinklų išpirkimo komediją, bei valdininkų planuotą aferą iš sodininkų išprievartauti 450 mln. lt neigiamos vertės už išperkamus tinklus, pavertusia vieno lito komedija.

Ačiū „atominiam Seimo nariui Rokui Žilinskui“, beveik vienam du metus varsčiusiam Energetikos ministro duris ir organizavusiam žinybos klerkams daugelį nemalonių posėdžių, kurių metu įrodyta, kad tinklai verti ne vieno lito. Pasekmėje, šiai dienai sodininkai jau realiai gavo per 20 mln.lt. Labai prašome gerb. Roką Žilinską perduoti mūsų konferencijos padėką Energetikos ministrui už savo pažado tesėjimą ir stiprybės taip ištesėti visus savo pažadus.

Ačiū buvusiems ir šiandieniniams Seimo nariams Laimai Mogenienei, Juozui Jaruševičiui, Vytautui Kamblevičiui, Petrui Gražuliui, Egidijui Klumbiui, Almantui Petkui, Daliai Teišerskytei, Kęstučiui Daukšiui, Justinui Urbanavičiui, Vincei Vaidevutei Margevičienei pagerbusiems mūsų renginius, kad ir ne visada ištesėtais pažadais, praskaidrinusiais mūsų kasdienybę.

Ačiū žurnalo „Rasos“ kolektyvui pastoviai vargstančiam mūsų renginiuose, apžiūrose, už sodininkams skirtą naują rubriką žurnale „šeši arai“.

Atsiprašome Žemės Ūkio, Teisingumo, Aplinkos, Energetikos misterijų specialistų už nemalonius mūsų raštus, posėdžiuose išreikštą kritiką ir pretenzijas, penkis metus drumsčiant ramų gyvenimą.

Pranešime pirmininkas išdėstė susivienijimo pozicijas sodininkų bendrijų gatvių pavadinimų ir namelių numerių ženklinimo, kadastrinių matavimų teisės aktų pakeitimų nelogiškumo, bendrijoms kuriose suteikti adresai pašto dėžių įrengimo, elektros tinklų išpirkimo užbaigimo, kelių perdavimo savivaldybėms ir kitais klausimais.

Pasisakė dalyvavusieji konferencijoje Seimo nariai Rokas Žilinskas, Petras Gražulis, Kauno rajono administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, Žemės Ūkio ministerijos Žemės politikos departamento skyriaus vedėjas Vytautas Paršeliūnas, VĮ Registrų Centro Kauno filialo skyriaus vedėjas Valentinas Janušauskas ir kiti. Su konferencijoje priimtu nutarimu galima susipažinti mūsų svetainės kreipimusi puslapyje.

Konferencija patvirtino revizijos aktą, išrinko naują valdybą ir revizijos komisiją.