KAUNOSODAI.LT
KAUNO RAJONO SODŲ BENDRIJŲ IR JŲ SKLYPŲ APŽIŪROS-KONKURSO „MĖGĖJIŠKI SODAI – 2011 m.“ LAUREATAI

          2011 metais pavyzdinėmis sodininkų bendrijomis pripažinta

          S. b. „SKARDIS“ pirmininkė Julija Bukauskienė         

          S. b. „ŽASMA“ pirmininkas Algirdas Kirša   

          S. b. „MONOLITAS“ pirmininkė Angelė Bagdonienė

          2011 metais pavyzdingiausiai tvarkomi sklypeliai

          S. b. „Žuvėdra“ Vilma Sungailienė                  

          S. b. „Pamiškė“ Elena ir Kęstutis Vaškeliai 

          S. b. „Lagūna „ Virginija ir Arvydas Misiūnai   

          S. b. „Margupis“ Virginija ir Vilimas Urbonai   

          S. b. „Pajūris“ Borisa ir Vladas Balandžiai         

          S. b. „Lelija“ Vaidas Druktenis       

S. b. „Beržotas“ Vida ir Valdas Sadauskai

          S. b. „Diemedis“ Kazimiera ir Jonas Motiejaičiai          

          S. b. „Skardis“ Irena Zdanavičienė       

          S. b. „Žasma“ Stasė Umbražiūnienė

          Nutarta papildomai atžymėti gražiai besitvarkančius sodininkus

          S. b. „Bitukas“ Laimoną Inį - už pradėtas organizuoti kasmetines literatūrines popietes sodininkų bendrijose         

          S. b. „Guboja“ Juozą Vitkūną – už daugiametį darbą puoselėjant poilsio parką Samylų seniūnijoje greta bendrijos ir Kauno marių regione   

          S. b. „Klevelis“ Liną Čiurlį – už perkeltus į savo sklypelį ir restauruotus Lietuviško paveldo statinius pritaikant juos poilsiui

          Teatralų sodininkų bendrijos „DOBILĖLIS“ pirmininkę Gražiną Staškūnienę už kukliai bet pavyzdingai tvarkomą bendriją, derinantis prie lanadšafto.

          LIETUVOS SODININKŲ DRAUGIJOS KAUNO SUSIVIENIJIMAS „SODAI“ apdovanoja dedikuotais klipsais sklypelius dalyvavusius Kauno rajono savivaldybės ir Kauno susivienijimo „Sodai“ apžiūroje-konkurse „MĖGĖJIŠKI SODAI – 2011“ ir nežymiai atsilikusiais nuo 10 geriausiųjų.

          S. b. „Centrolitas“ Palma Jonušienė                  

          S. b. „Gervėna“ Giedra ir Algirdas Besevičiai 

          S. b. „Guboja“ Juozas Vitkūnas   

          S. b. „Kalnai“ Ona ir Zenonas Lukošiai   

          S. b. „Monolitas“ Aiva ir Valentinas Vaivarai         

          S. b. „Simfonija“ Irena ir Algis Bieliniai       

S. b. „Sodžius“ Onutė ir Antanas Ručiai

S. b. „Vandenis“ Daiva ir Gediminas Uleckai

S. b. „Versmė“ Rima ir Rimas Peredniai

S. b. „Vieversėlis“ Vanda Cirkunova

S.b. „Vilija“ Danutė ir Virginijus Saldukai

S.b. „Šlienava“ Algirdas Milčius

S. b. „Žiburėlis“ Artūras Kazlauskas

S. b. „Žilvitis“ Juozapas Jaliniauskas