KAUNOSODAI.LT


Kauno susivienijimo „SODAI“ sodininkų bendrijų pirmininkų 2012 m. gruodžio 15 d. konferencijos

KREIPIMASIS

Labai nenormalu, kai sodo turto registracija ar buitinių atliekų tvarkymas paverčiama elementariu lupikavimo verslu rinkliavų, paslaugos mokesčių ir kitais pavidalais. Normaliu buitinių atliekų rinkliavos mokesčiu, kai Prienų rajono sodininkai moka 8-9 kart didesnį mokestį nei jo kaimynas, gyvenantis tame pačiame name Kaune ir turintis sodą Kačerginėje, pavadinti tikrai negalima. Nesuvokiama, kai teisės aktai valdininkui suteikia nežabotą ir nekontroliuojamą teisę vykdyti nekilnojamojo turto, žemės sklypų formavimą ir apmatavimą, bei registraciją, be jokios atsakomybės už tyčines ar netyčines klaidas, ką konstatavo ir Seimo kontrolierius mūsų skundo 2012-10-26 tyrimo išvadose Nr. 4D-2012/1-1054.

Sodininkų bendrija realiai ir veiksmingai gali egzistuoti tik esant registruotiems bendrijos įstatams ir aiškiai apibrėžtoje jai priskirtoje teritorijoje. Tarpinstituciniame pasitarime Seime paaiškėjo, kad buvę sodininkų bendrijų žemėtvarkos planai, kurių pagrindu vyko privatizacija ir susiformavo bendrijos, Registrų Centro ir NžT specialistų prilyginti niekiniams. Sodininkų bendrijų teritorijų ribos išnyko iš kadastro žemėlapio, nebeliko net jų grafinio sluoksnio ir žymėjimo metodikos. CK 6.546 str. reikalavimas registruoti sodininkų bendrijų teritorijų žemėtvarkos planus viešame registre nevykdomas.

Vadovaujantis LR Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo 2012-10-26 pažymos Nr. 4D-2012/1-1054 išvadomis, įvertinus žemės Ūkio ministerijos atstovo pasisakymą konferencijoje, bei Registrų Centro raštą dėl atsisakymo dalyvauti, svarstant sodininkams aktualius klausimus, konferencijoje ir nurodant visų sprendimų prievolę vien žemės Ūkio ministerijai, konferencija nutarė kreiptis į Seimo narius Roką žilinską, Kęstutį Daukšį, Valentiną Mazuronį, Antaną Nesteckį, žemės Ūkio, Teisingumo ir Aplinkos ministerijas, su pagalbos prašymu inicijuojant sekančias teisės aktų pataisas, tikslu atstatyti elementarias sodininkų bendrijų teises:

  1. Gražinti sodų bendrijų teritorijų pirminių privatizacijos žemėtvarkos planų teisinį statusą, kuris buvo pradedant sklypų išpirkimą ir jais vadovautis sprendžiant ginčus, suteikiant adresus. Įpareigoti rajonų žemėtvarkos tarnybas pateikti konkrečias ir argumentuotas priežastis sodininkų bendrijoms, kurių žemėtvarkos planais vadovaujantis, negalima suteikti sklypeliams adresų, juos preliminariai suformuojant analitiniu metodu, vektorizuojant arba digituojant pagal kartografinę medžiagą.

  2. Vadovaujantis NTK nuostatų 115 ir 124 straipsniais, nustatyti terminą iki kada sklypų, kurių ribos atitinka bendrijos žemėtvarkos planą, būtų baigtos žymėti kadastro žemėlapyje, kad savivaldybės galėtų užbaigti dešimtmetį užsitęsusį adresų suteikimo procesą.

  3. Vadovaujantis žemės Sklypų Formavimo ir Pertvarkymo Projektų Rengimo ir Įgyvendinimo taisyklėmis, vykdant kadastrinius matavimus įteisinti NTK nuostatų 125 ir 126 straipsniuose privalomą sodo bendrijos žemėtvarkos plano koregavimą, jei keičiamos matuojamo sklypo ribos.

  4. NžT spręsti sklypelių, kurių ribos dėl buvusių apskričių žemėtvarkos valdininkų aplaidaus darbo, privatizacijos metu pateko į kelių, geležinkelio ar kitas apsaugos zonas, žymėjimą kadastro žemėlapyje, teikiant atitinkamas teisės aktų pataisas, laikantis LR Konstitucijos 23 straipsnio, teisingumo, žmoniškumo nuostatų.

  5. Spręsti sodų bendrijų teritorijų žymėjimą kadastro žemėlapyje ir privalomos žymos, apie sklypo ryšį su šia teritorija, įrašymą sklypo registracijos dokumente.

  6. Realiai įteisinti Sodininkų Bendrijų įstatymo 15 str. 15 p. nuostatą, t.y. bendrijos išimtinę teisę spręsti savo teritorijos planavimo klausimus, į Nekilnojamojo Turto Kadastro Nuostatų 32.1.1 punktą įtraukiant privalomą nuostatą dėl bendrijos atstovo dalyvavimo kviestinio asmens statusu.

  7. Nustatyti aiškiai apibrėžtą tvarką, kuria vadovaujantis sodininkų bendrijų įgalioti atstovai galėtų Registrų Centre gauti duomenis dėl pasikeitusių sklypelių posūkių taškų koordinačių, valdytojų pasikeitimo, bei adresus, kuriais galima jiems teikti privalomą informaciją.

  8. Spręsti vidaus kelių kadastrinių matavimo būtinumo klausimą ir aiškią sodų bendrijų vidaus kelių priklausomybės nustatymo ir pakeitimo tvarką tiek miestų teritorijose, tiek rajonuose.

  9. Sudaryti Seime ar prie Aplinkos ministerijos darbo grupę dėl sodų bendrijų tolesnio vystymosi strategijos nustatymo.

  10. Suvienodinti valstybėje buitinių atliekų apmokestinimo kriterijus sodų bendrijose, apmokestinant tik išvežamų atliekų kiekį ir teikiant privalomą galimybę buitines atliekas rūšiuoti.

Kauno susivienijimo „Sodai“ sodininkų bendrijų pirmininkų 2012 m. gruodžio 15 d. konferencijos pirmininkaujantis, s.b. „Smiltelė“ pirmininkas Albinas Zalatorius.

Pridedama: Keturi registracijos lapai su 103 konferencijos dalyvių parašais.