KAUNOSODAI.LT


Vyriausiosios Administracinių Ginčų
Komisijos Pirmininkui Adolfui Gyliui

S K U N D A S

dėl Nacionalinės žemės Tarnybos neišsamaus ir biurokratiško vengimo spręsti susidariusią situaciją, dėl pažeidimų, vykdant sodininkų bendrijų sklypų privatizaciją ir bendrijų teritorijų planavimą.

Kauno susivienijimui „Sodai“, vienijančiam per 160 sodininkų bendrijų labai dažnai tenka konsultuoti bendrijų atstovus ginčuose dėl jų teritorijų planavimo pažeidimų ir sklypų ribų koregavimo. Pagal savo nuostatus, sodininkų bendrijų teritorijų planavimui, kadastrinių matavimų vykdymui bei apiforminimui, metodiškai vadovauja Nacionalinė žemės Tarnyba (toliau NžT).

Dėl šių priežasčių 2012-05-23 eilinį kartą kreipėmės su prašymu Nr. 55 į NžT, prašydami kvalifikuoto išaiškinimo dėl pažeidimų ir atsakomybės už juos indentifikavimo konkrečiose situacijose.

Deja, 2012-07-24 gautas nebe pirmas netikslus, neišsamus ir biurokratiškas atsakymas Nr. 1SS-(10.5)-1349, vengiant iš esmės nustatyti valdininkų padarytus pažeidimus ir įvardinti atsakingus. Kvalifikuotai nenustačius kaltųjų ir visų pažeidimų, neįmanoma tinkamai organizuoti susidariusios situacijos teisinių sprendimų vykdymo. NžT žemės tvarkymo departamento direktorius A. Bagdonas teikiamame atsakyme vengia pripažinti pažeidimus ir atsakyti į sekančius mūsų teikiamus paklausimus.

 1. Pirmajame klausime neatsakyta kas kaltas dėl pažeidimų įteisinant s.b. „Gevėnupis“ sklypo Nr. 87, grubiai pažeidžiant bendrijos planą, ir šiam sklypui priskiriant visą bendrijos atsarginio įvažiavimo Gėlių gatvės žemę, esančią greta sklypo. Jei nėra pažeidimo, kodėl nepaaiškinama kolizijos, kad, 2009-01-27 VĮ Registrų Centro pateiktoje s.b. „Gervėnupis“ plano kopijoje su spaudu „Kopija Tikra“, kelias sklypui Nr.87 nepriskirtas? Kodėl nepaaiškinama, kokie teisės aktai leidžia, pažeidžiant 1992-03-20 žemės Ūkio ministro patvirtintų metodinių nurodymų privalomą nuostatą vykdyti sklypų pardavimą ir įteisinimą pagal patikslintą ir visuotinio susirinkimo patvirtintą bendrijos planą, o ne tik pagal deklaruojamą vienasmenį pirmininko leidimą?

 2. Negautas konkretus atsakymas ir į teiktą antrą klausimą, kas kaltas, kad valstybė 2002-01-16 pardavė ir įteisino sodininkų bendrijoje „Upytė“ 600 kv. m. žemės sklypą be bendrijos pirmininko sutikimo, neatlikus tuo metu jau privalomų kadastrinių matavimų, tiek žemės sklypui, tiek įteisinamam ant sklypo ribos naujai pastatytam gyvenamam namui.

 3. Akivaizdžiai vengiama konkretaus atsakymo ir į mūsų trečią klausimą, kodėl nėra s.b. „Diemedis“ plano užnešta kadastro žemėlapyje, dėl ko Kauno rajono savivaldybė antri metai negali suteikti sklypams adresų, jei ant pateikiamo plano yra Registrų Centro spaudas „Sklypo ribos pažymėtos Kadastro žemėlapyje“ 2002-02-06. Biurokratizmo viršūnė pasiekta aiškinant ir kaltinant „Diemedžio“ sodininkų bendrijos visuotinį susirinkimą dėl to, kad 2011 metais paaiškėjo, jos privatizacijos plane atsiradus greta esančio valstybinės reikšmės kelio atkarpos užimamai žemei. Kodėl nerandama atsakomybės, šį planą derinusių ir savo spaudais patvirtinusių, Kauno rajono žemėtvarkos specialistų, Registrų Centro derintojų?

 4. Atsirašinėjama atsakant ir į ketvirtą klausimą dėl s.b. „žasma“ pertvarkymo projekto rengimo, kadangi vengiama pripažinti NžT padalinio valdininkų atsakomybę, išdavus leidimą Nr. S7-26 rengti 8 žemės sklypų formavimo projekto ruošimui, o projektą parengus, tos pačios NžT valdininkams priimant sprendimą, kad šios žemės negalima formuoti į 8 atskirus sklypus. Kokiu CK straipsniu remiantis, panaikinama 2010-08-20 žemės pirkimo – pardavimo sutarties su valstybe 3.2 punkto nuostata, leidžianti naudoti žemę kaip mėgėjiško sodo žemės sklypus.

 5. Dviprasmiškas ir atsakymas į penktą klausimą. S.b. „Monolitas“ 2010-05-27 raštu Nr. 3B-910.5)-B-426-554 kategoriškai atsakyta, kad „Nacionalinė žemės Tarnyba negali pateikti Jums (t.y. „Monolito“ pirmininkei) informacijos susijusios su žemės sklypu (esančiu „Monolito“ bendrijoje)“. Naujai gautame 2012-07-24 atsakyme Nr. 1SS-(10.5)-1345 vėl tvirtinama, kad plano kopijos bendrijų pirmininkams neteikiamos, bet užsimenama, kad pirmininkai su prašomais dokumentais mistiniu būdu gali susipažinti dokumentų archyve. Antri metai, neturėdama dokumentu fiksuotos situacijos, bendrija realiai negali visuotiniame susirinkime svarstyti kelio ribos pažeidimo fakto ir priimti sprendimo dėl kreipimosi į teismą.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytu ir pridedamais dokumentais, prašome ginčų komisiją įpareigoti NžT pateikti išsamius atsakymus į teikiamus klausimus, kuriais vadovaujantis bendrijos turėtų galimybę kvalifikuotai apsispręsti dėl teisinių priemonių, sprendžiant konfliktines situacijas.


Pridedama;

 1. Mūsų 2012-05-23 prašymas NžT Nr. 55 - 3 lapai.

 2. NžT 2012-07-24 atsakymas - 5 lapai.

 3. žemės Ūkio ministerijos patvirtinti 1992-04-20 metodiniai nurodymai - 3 lapai.

 4. S.b. „Gervėnupis“ planas su VĮRC spaudu - 2 egz.

 5. S.b. „Gervėnupis“ skl. Nr.86 privatizacijos planas - 2 egz.

 6. S.b. „Diemedis“ planas su VĮRC spaudu - 2 egz.

 7. S.b. „žasma“ valstybinės žemės pirkimo sutartis - 2 egz. 6 lapai.

 8. NžT 2010-10-01 leidimas Nr. S7- 26 - 1 lapas.

 9. NžT 2012-12-22 tikrinimo aktas Nr.3ž-115-(8.15) - 3 lapai.

 10. NžT 2010-05-27 atsakymas Nr. 3B-(10.5)-B-426-554 - 3 lapai.

 11. Pareiškimo Vyriausiajai Administracinių ginčų k-jai - 3 egz. 9 lapai.

Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas

Romualdas Šeštakauskas