KAUNOSODAI.LT


Rokui Žilinskui, Kęstučiui Daukšiui, Valentinui Mazuroniui

KREIPIMASIS


Susipažinus su Energetikos ministro A. Sekmoko 2010 m. gruodžio 23 d. atsakymais į Lietuvos Respublikos Seimo narių interpeliacijos klausimus, kelia nuostabą kai kurie atsakymo teiginiai.

1. Atsakant į klausimą kokių veiksmų Energetikos ministerija ėmėsi, kad sodininkų bendrijoms priklausantys elektros tinklai būtų už sąžiningą kainą išperkami elektros skirstymo bendrovių, teigiama:

a) išpirkta 80% iš bendro objektų skaičiaus. Patikrinti tai sudėtinga, tačiau atlikus pirmininkų apklausą Kauno, Klaipėdos, Prienų rajonuose galima teikti, kad šiuose rajonuose išpirkta mažiau nei 50% esančių elektros tinklų.

b) bendra išpirkimo kaina už 2009-2010 metais išpirktus tinklus sudaro apie 5,42 mln. litų. Atlikus pirmininkų apklausą aiškėja, kad apie 250 objektų išpirkta už vieno lito kainą. Dešimtys objektų išpirkta už kainą mažesnę nei 5000 lt. Vienetai už kainą nuo 5000 iki10000 lt. Todėl jei tiesa, kad likusių 250 objektų išpirkimo suma sudaro 5 mln. lt. t.y. vidutiniškai po 25000 lt., verčia abejoti dėl išpirkimo proceso sąžiningumo, kadangi dauguma sb elektros tinklų yra panašaus amžiaus ir tokios didelės jų techninio stovio disproporcijos tikrai nėra.

2. Atsakymuose teigiama, kad šalims nesusitarus dėl kainos, sąžininga išpirkimo kaina nustatoma nepriklausomų turto vertintojų. Apklausos metu neteko aptikti nei vieno atvejo, kad elektros tinklai būtų išpirkti už nepriklausomų turto vertintojų nustatytą kainą. Dar blogiau. Pradedant procesą ministras A. Sekmokas prižadėjo, kad net kalbos nebeliks apie neigiamą elektros tinklų kainą. Deja, bendrijoms paprašius pateikti VST vertinimai sb “Aras” minus 102929,59 lt., sb “Levintai” minus 834554,70 lt. ir t.t. ( šių bendrijų derybų protokolai su energetikais pridedami). Po tokių pateiktų vertinimų derybose tikėtis didesnės kaip vienas litas išpirkimo kainos net ir su nepriklausomų vertintojų pagalba juokinga.

3. Valstybinė Vartotojų Teisių Apsaugos tarnyba 2010-07-28 raštu Nr. 4-6014, gindama sodininkų interesus, Energetikos ministerijai nurodė teikiamos elektros tinklų išpirkimo sutarties prieštaravimus galiojantiems teisės aktams. 2010-11-06 sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo sutarčių aptarime Energetikos ministerijoje, dalyvaujant viceministrui Arvydui Daruliui ir VST generaliniam direktoriui Rimantui Vaitkui, buvo nutarta, kad sutartis bus koreguota atsižvelgiant į sodininkų prašymus. 2010-11-09 sodininkai papildomai raštu sukonkretino aptartus klausimus, kurie palengvintų išpirkimo procesą ir derybas su energetikos įmonėmis. Deja, iki šiol nei į VVTAT, nei į sodininkų pašymus neatsižvelgta.

4. Išnagrinėjęs susikaupusius sodininkų skundus, Seimo Kontrolierius

2010-12-02 raštu Nr. 4D-2010/1-921/3D-3190, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, pažymą teikė Energetikos ministrui Arvydui Sekmokui, ir pasiūlė organizuoti visų suinteresuotų pusių - sodininkų draugijos, valstybės institucijų pareigūnų – susitikimą bei nuspręsti, kokių priemonių (pavyzdžiui, teisės aktų papildymo) dar būtų galima imtis, kad nebūtų pažeidžiamos sodininkų bendrijų bei jų narių teisės. Deja, net šis Seimo kontrolieriaus teikimas iki šiol ignoruojamas.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus motyvus, ministro teiginys, kad ministerija siekia užtikrinti sąžiningą sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimą ar sudaryti galimybę juos eksploatuoti ne diskriminacinėmis sąlygomis patiems sodininkams, tikrai yra nekorektiškas.

Prašome Jūsų, svarstant ministro interpeliaciją, paprašyti jį paaiškinimo ar tai ir toliau liks neišsprendžiamos problemos? Ar ministras informuotas apie tikrąją padėtį sprendžiant sodininkų problemas?

Kauno susivienijimo “Sodai” pirmininkas

Romualdas Šeštakauskas