KAUNOSODAI.LT
Kreipimasis į seimo narę Laimą Mogenienę

GERB. LAIMA

Sodų bendrijos pergyveno kūrimosi ir klestėjimo laikotarpį, kai šiūkšlynuose, atvašynuose ir dykvietėse kūrė žydinčius sodus. Po to socialinio virsmo metu 15 metų buvo palikti ramybėje ir niekam nerūpėjo.Deja, visa tai baigėsi ir atėjo juodos dienos. Darbščių žmonių sukurtas nacionalinis turtas tapo gardžiu masalu vertelgoms, žemgrobiams ir valdininkų bei monopolininkų klanams. Sunkiai proto suvokiami sklypelių ir bendrijų teritorijų planų koregavimai, keičiant matavimo koordinačių sistemas, kaskart reikalaujant atnaujinti geodezinius matavimus, kurių kaina pasiekė po 1000-2000 litų už 6 arus. Be finansinių problemų, šie matavimai dažnai lydimi sklypų ribų perstumdymų “dėl buvusių netikslių matavimų”, kas neretai baigiasi kaimynų supjudymu. Tai primena gerai suplanuotą akciją, kai naudos turi geodezininkai, teismai, advokatai ir t.t. Ne naujiena Jums ir žemėtvarkos savivalė, kai remiantis “Žemės reikalingos gražinti savininkams stoka” iš sodų bendrijų pradedama atiminėti žalieji plotai, įrengti bendrijos narių bendriems poreikiams, renginių pravedimui, landšafto estetikos puoselėjimui. Ir ne tik tai. Privatizuojamos prieigos prie vandens telkinių ir patys vandens telkiniai, kurių dauguma įrengta ir sutvarkyta tų pačių sodininkų didžiulėmis darbo ir materialinių resursų sąnaudomis. Greitu laiku sodai be šių prieigų virs rezervatais, nekalbant apie moralinę ir finansinę žalą.

Kurpiami nauji įstatymai ir poįstatyminiai aktai, siekiant sodų bendrijose atliekų tvarkymą, geriamo vandens tiekimą, nuotekų valymą ir kitus urbanizacijos poreikius sutvarkyti pagal aukščiausius europinius standartus. Tikslai gražūs. Mes už tai, bet kas finansuos? Kol kas nė vienas euras iš eurofondų nebuvo panaudotas sodų bendrijų infastruktūros tvarkymui. Kaip suprasti šį pseudoparadoksą; “EuroposSąjungos įstatymai ir reikalavimai” sodų bendrijoms privalomi, bet šių reikalavimų vykdymui negalima panaudoti Lietuvai skiriamų eurofondų lėšų. Jei mums aiškinama, kad Eurosąjungos įstatymuose nėra sąvokos “Sodininkų bendrija”, tai kodėl mums taikomi atgręžtiniai reikalavimai juos vykdyti? Ar tai nėra vien tik mūsų “valstybininkų” valdininkų žaidimas sąvokomis?

Lietuvos respublikos Seimo valdyba 2006m. gegužės mėn. 17d. sprendimu Nr.920 sudarė “Darbo grupę sodininkų bendrijų problemoms nagrinėti”, kurią sudarė 23 nariai, tame tarpe 7 seimo nariai. Šiai grupei vadovauti buvo pavesta Seimo nariui Juozui Jaruševičiui. Grupė dirbo, paruošė 2007.02.14d. eilę įstatymų pataisų. Deja, po to grupės veikla užgeso ir šios įstatymų pataisos toliau nebuvo svarstomos nei darbo grupėje , nei seimo frakcijose. 2007m. gruodžio mėn. 1d.Kauno susivienijimo “SODAI” sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija kreipėsi į Jus reanimuoti minėtos darbo grupės svarstytų klausimų tolesnį procesą. Ačiū Jums, iniciavus paruoštų sodininkus liečiančių įstatymų pataisų projektų svarstymą valstiečių liaudininkų frakcijoje, ko pasėkoje sukruto ir kitos frakcijos. Deja, šiuo metu vėl viskas nutilo nežinomybėje. Ar yra vilčių, kad šios pataisos pavasario sesijoje pasieks balsavimo stadiją? Tai viena problema.

Antra problema išaiškėjo svarstant seimo frakcijose paruoštas pataisas. Jūsų frakcijoje, pristatydamas pataisų projektą, buvusios darbo grupės vadovas  J.Jaruševičius paaiškino, kad elektros tinklų išpirkimo, sodų bendrijų teritorijose esančių laisvų žemės sklypelių tolesnio išpirkimo ar pardavimo klausimais, paruoštos darbo grupės įstatymų pataisos yra juridiškai niekinės ir netgi negali būti toliau svarstomos. Antrą kartą kreipaimės į Jus pagalbos reanimuoti tolesnį šių pataisų ruošimą.

Remiantis mūsų 2007.12.01d. konferencijos kreipimusi į seimo valdybą, seimo pirmininko A.Pekeliūno pavedimu, LR ūkio ministras V.Navickas 2007.12.29. įsakymu Nr.4-548 sudarė ‘Darbo grupę sodininkų bendrijų elektros įrenginių išpirkimo problemoms nagrinėti”. Ši darbo grupė dirbo, dirbo ir jos vadovasJ.Jaruševičius 2008m. gegužės mėn. 12d. netikėtai paskelbė, kad “darbo grupė mano, kad jai pavestas užduotis įvykdė”. Per visus posėdžius buvo tik pasikeičiama nuomonėmis, nei vieno balsavimo, paruoštas “Lokaliųjų (sodų bendrijų) elektros tinklų turto įvertinimo ir leistinųjų galių paskaičiavimo metodikos” projektas, kuris neaišku kada ir kieno bus koreguotas ir patvirtintas. Kauno susivienijimo “SODAI” pirmininkų konferencijos, kurioje dalyvavo Telšių, Šiaulių, Marijampolės, Jonavos, Vilniaus susivienijimų S.B. atstovai, suformuluotos ir aprobuotos nuomonės net nebuvo leista komisijoje perskaityti ir pateikti paaiškinimus. Kaip paaiškinti tai, kad baigus komisijai darbą buvo pakviesti pas komisijos vadovus LSD valdybos nariai s.b. “Antaviliai” pirmininkas Ipolitas Skridla ir darbo grupės narys Vilniaus rajono s.b. “Vilma” pirmininkas Petras Zigmantavičius, kurie staiga praregėjo ir išsižadėjo savo parašo po šia motivuota nuomone. Projektą toliau palikta koreguoti VST ir RST atstovams bei galutinai ratifikuoti. Būkit maloni gerb. Laima, paklauskit kaip apie šios komisijos darbą informavo ūkio ministras V.Navickas seimo pirmininko pavaduotoją  A.Pekeliūną.

Seimo darbo grupės veikla atsidūrė aklavietėje, ūkio ministerijos darbo grupės veikla baigėsi, kol kas net neaišku kaip. O sodų bendrijos liko prie suskilusios geldos. Kasmet uždedami nauji mokesčiai, žemė, į kurią įdėjome didžiules darbo ir materialines sąnaudas, rekvizuojama, nesilaikant elementaraus žmogiškumo, monopolistai VST už elektros tinklus reikalauja keleto šimtų milijonų primokėti neva už jų “išpirkimą”. Mes tai vadiname tiesiog monopolisto uždėtas kontribucijos  mokestis, valstybės begėdiškai parduotiems vartotojams.

Gerbiama Laima, Jūs dalyvavote eilėje sodų bendrijų konferencijų, pas Jus lankėsi daug pavienių sodininkų, mes su jumis kartu apvažiavome daug sodų bendrijų. Jūs matėte ir aptarėte daugybę problemų su sodų bendrijų pirmininkais kelių, elektros tinklų ir apskaitos, vandentiekio, teritorijų tvarkymo, supainiotos nuosavybės įteisinimo, ekologijos ir daugelį  kitų klausimų. Eilė sodų bendrijų neberanda ir neturi asmens sutinkančio eiti pirmininko pareigas. Su viltimi klausiame, kur tas kelias vedantis iš seimo “įstatymų virtuvės”, ministerijų, vietinės valdininkijos ir monopolistų džiunglių? Ar gali teisinėje demokratinėje valstybėje du metus dirbti seime 23 žmonių grupė  ir tyliai be rezultatų užgesti arba seimo pirmininko direktyva įkurta darbo grupė ūkio ministerijoje po pusės metų darbo tyliai pareikšti, kad užduotį įvykdė ir “nusimuilinti”? O gal visos darbo grupės tėra tik spektakliai skirti mulkinti sodininkus ir kitus?

Mes dar turim vilčių. Laukiam....

Būkite gera, mūsų vardu garsiai pacituokite seime ištrauką iš LR Konstitucijos:

“Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybė gina vartotojo interesus”. Paaiškinkite seimo nariams, kad mes ne mankurtai mes raštingi ir mokam perskaityti ir konstituciją, ir įstatymus, ir poįstatyminius aktus. Mes dar sugebame suvokti, kad poįstatyminis aktas negali prieštarauti įstatymui, o įstatymas konstitucijai. Pono E. Kūrio konstituciniame teisme nebėra, tad gal pradėkime gyventi ne pagal iššauktų dvasių nuorodas, o pagal tai, kaip deklaruojama konstitucijoje. Žinoma, E.Kūrio šamanizmas valdininkams ir monopolistams priimtimesnis, bet gi mes gyvename pasaulietinėje, teisinėje, demokratinėje europietiškoje valstybėje. Ar dar mes turime kokias nors teises viešai pareikšti savo nuomomę ir kokias nors galimybes apginti savo interesus.  

 

Įpareigotas Kauno susivienijimo ‘’SODAI’’ sodininkų bendrijų pirmininkų

2008m. balandžio 19d. konferencijos 

       

Su pagarba. Kauno susivienijimo “SODAI” pirmininkas R. Šeštakauskas

 

 

          Kaunas 2008 gegužės 14d.