KAUNOSODAI.LT


Seimo nariams Valentinui Mazuroniui, Kęstučiui Daukšiui, Rokui Žilinskui

PRAŠYMAS
2010-11-20


2010 lapkričio 9 d. Kauno susivienijimo „Sodai“ sodininkų bendrijų pirmininkų konferencija kreipėsi į Žemės Ūkio ministrą Kazį Starkevičių su prašymu atsiųsti dalyvauti konferencijoje kompetentingą Nacionalinės žemės Tarnybos specialistą, kuris galėtų atsakyti į problematinius sodininkų bendrijoms klausimus dėl kadastrinių matavimų atnaujinimo ar jų patikslinimo būtinumo, dėl sodininkų bendrijų vidaus kelių perdavimo savivaldybėms apiforminimo ir vykdymo tvarkos ar galimybės kitaip supaprastinti klausimo sprendimą, eliminuojant nelogišką vidaus kelių apmokesdinimą žemės nuomos mokesčiu. Gaila, bet atvykęs žemės Tvarkymo Kontrolės Kauno skyriaus vedėjas V. Daubaras, negalėjo nei sodininkams, nei dalyvavusiems Seimo nariams atsakyti į daugumą teiktų klausimų.

2010 m. liepos 2 d., priėmus LR Sodininkų Bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI -996, bendrojo naudojimo žemėje esančius vidaus kelius, atlikus jų kadastrinius matavimus, perima ir tvarko savivaldybės administracija, išskyrus atvejus, kai sodininkų bendrija šią bendro naudojimo teritorijos dalį išsiperka. Už sodininkų bendrijos vidaus kelių kadastrinių matavimų atlikimą apmoka sodininkų bendrija, jeigu savivaldybės administracijos ir sodininkų bendrijos susitarimu nenustatyta kitaip.

Pradėjus derinimus su savivaldybėmis dėl Sodininkų Bendrijų įstatymo 6 str. vykdymo, t. y. kelių perdavimo galimybių, dauguma savivaldybių kategoriškai reikalauja kelius sutvarkyti pagal Kelių įstatymo reikalavimus ir atlikti perduodamų kelių atnaujintus kadastrinius matavimus. Įrengiant vidaus ir privažiavimo kelius buvusiose nenaudojamose teritorijose, sodininkai jau investavo dideles savo lėšas. Tolesnio šių perduodamų kelių sutvarkymo iki šiandieninių standartinių reikalavimų finansinę naštą perkelti sodininkų bendrijoms, kurių finansinės galimybės yra labai ribotos, tiesiog nepadoru. Nerealu įgyvenditi ir visus keliams keliamus techninius reikalavimus (plotis, apsaugos zonos, šalikelių sutvarkymas ir t.t.), dėl istoriškai susiklosčiusio teritorijų užstatymo nekoordinuotumo. Įvykdžius reikalavimus, t.y. sutvarkius kelius pagal standarto reikalavimus, jie įgauna statinio statusą. Remiantis civiliniu kodeksu už įrengtus statinius nuomojamoje žemėje, gražinant žemę savininkui, jis privalo atlyginti nuomininkui už įdėtas investicijas. Juridiškai iškils savivaldybėms kelių išpirkimo iš sodininkų bendrijų precedentas, analogiškas nesibaigiančiai elektros tinklų išpirkimo komedijai. Rezultate bus tik supjudytos sodininkų bendrijos su savivaldybėmis.

Teisinio proporcingumo principas pažeidžiamas ir keliant reikalavimą, kad gražinamų kelių teritorijose sodininkai atliktų naujus kadastrinius matavimus. Galiojantys teisės aktai nustato, kad norintys išsinuomoti žemę, savo lėšomis atlieka teritorijos kadastrinius matavimus. Tai yra logiška, nes turi būti aišku, už kokią teritoriją ir kokį nuomojamą plotą bus mokamas nuomos mokestis. Pradedant nuomoti žemes, visos bendrijos atliko savo teritorijų kadastrinius matavimus pagal tuo metu galiojančius reikalavimus. Dvidešimt metų mokėjome nuomos mokestį pagal tuos matavimus. Juridinis absurdas, kad gražinant savininkui t.y. valstybei jos turtą, nuomininkas savo lėšomis turi atlikinėti naujus permatavimus. Planuose nurodyta, kokį plotą užima bendrijoje keliai, tad jo eliminavimui nėra jokios logikos iš atiduodančio reikalauti permatavimo. Jei atlikti matavimai legitimūs imti nuomos mokestį, tai kodėl jie nebetinkami sumažinant mokestinę naštą?

Problemos esmė, diskriminacinis nuomos mokestis sodininkams už kelius, kurio nereikia mokėti kitiems valstybės gyventojams. Jūs dalyvavote mūsų konferencijoje ir stebėdami valdininkų pasisakymus, galėjote įsitikinti, kokios galimybės sodininkams pagal siūlomas pataisas perduoti savivaldybėms kelius.

Konferencijos vardu prašome Jūsų pagalbos kreipiantis į Nacionalinę žemės Tarnybą, kuri išnagrinėtų teisines galimybes atleisti sodininkų bendrijas nuo kelių nuomos mokesčio pagal pirminius planavimo dokumentus, kuriuose nurodyti kelių užimami plotai ir pagal kuriuos jau daugelį metų mokame nuomos mokestį savivaldybėms, siekiant atsisakyti nelogiškos ir komplikuotos kelių perdavimo savivaldybėms sumaišties.

Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas

Romualdas Šeštakauskas

Priedas:

Keturi lapai su 107 dalyvių parašais