KAUNOSODAI.LT


KREIPIMASIS Į SEIMO NARIUS V. MAZURONĮ, R. ŽILINSKĄ, R. RUTKELYTĘ, J. ŠIMĖNĄ

              Kauno susivienijimo “SODAI” sodų bendrijų pirmininkų konferencijoje įvykusioje 2009 m. lapkričio mėn. 7 d. vienas iš svarbiausių klausimų buvo svarstomas tolesnis sodų bendrijų elektros tinklų priklausomybės ir eksploatavimo klausimas. Šį klausimą bandyta spręsti 2007 Seimo darbo grupėje susidedančioje iš 22 narių, tame tarpe 6 seimo nariai, deja nesėkmingai. Ūkio ministerijoje 2008.01.10 d. sudaryta 12 asmenų darbo grupė dirbo puse metų, bet rezultatas nulinis. Žemės ūkio ministerijoje 2008.06.19 d. sudarytas 15 asmenų koordinavimo komitetas vadovaujamas pačios ministrės K. Prunskienės baigė darbą irgi negarbingai. Energetikos ministerijoje 2009.07.21 d. sudaryta didelė darbo grupė, prižadėjusi išspręsti sodų bendrijų elektros tinklų problemas iki metų pabaigos ir labai sėkmingai pradėjusi darbą, jau du mėnesiai pogrindyje be gyvybės ženklų. Mūsų prašymai spręsti taikomus diskriminacinius elektros energijos tarifus sodininkams ir absurdišką licencijavimą, įteikti 2009.07.14 d. Energetikos ministerijai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, iki šios dienos be sprendimo.

 Seimo narys Rokas Žilinskas, bandydamas paspartinti problemų sprendimą, pateikė seimui svarstyti Energetikos įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą XIP-1039. Konferencijos dalyviai prašo Jūsų pagalbos paspartinant šio mums svarbaus įstatymo projekto svarstymą ir priėmimą.

 Energetikos ministerija teikia Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2, 5, 6, 10, 14, 23, 24, 25, 28, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44 ir 45 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 42 straipsniu įstatymo projektą. Deja, šio įstatymo projekto nuostatos tik dar tvirčiau įteisina esamą diskriminacinę situaciją. Visiškai lieka neaišku kaip Energetikos ministerija ruošiasi spręsti mūsų problemas, jei kurdama įstatyminės bazės pataisas elgiasi priešingai.

 Projekto 10 straipsnio 4 p., 11 p. imperatyviai nustato, kad elektros energijos operatoriaus, perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo licencijos išduodamos tik vienam asmeniui nurodytoje apibrėžtoje teritorijoje, kurioje jis turi išskirtines veiklos vykdymo teises.

 Šiuo metu RST ir VST turi licencijas pasidalijusios visą Lietuvos teritoriją pilnai. Vadinasi niekas, net teoriškai, nebegalės gauti šioje teritorijoje licencijų. Idealus monopolis neribotam laikui. Energetikos ministras pastoviai deklaruoja apie greitą rinkos liberalizavimą, įgyvendinant Eurodirektyvas. Kaip jis tai padarys po tokių įstatymo pataisų? Kadangi nei RST, nei VST nesudaro sutarčių su sodų ir kitų bendrijų teritorijose esančiais buitiniais vartotojais, tinklų neišperka ir dar ilgai neišpirks, mes ir toliau be licencijų nelegaliai turėsime skirstyti ir prekiauti elektros energija.

 Konferencijoje nutarta prašyti Jūsų pagalbos įteisinant elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijų išdavimą visiems eksploatuojantiems savo lokaliuosius tinklus arba asmenims sudariusiems sutartis šių tinklų išpirkimui.

 Projekto 7 straipsnis papildo 24 straipsnio 1 dalį sekančiai “…Tuo atveju, jei skirstomųjų tinklų įmonė nėra sudariusi su vartotoju atskiros sutarties dėl elektros energijos persiuntimo paslaugų teikimo, skirstomųjų tinklų įmonės ir vartotojo sudaryta elektros energijos pirkimo- pardavimo sutartis laikoma ir elektros energijos persiuntimo paslaugų teikimo konkrečiam vartotojui sutartimi.”

Mes renkame medžiagą dėl kreipimosi į teismą, kad mus prievartauja teikti be licencijų paslaugas, pažeidžiant įstatymus ir civilinį kodeksą. Įteisinta dviprasmiška pataisos formuluotė, leis monopolisto advokatams teisme sėkmingai įrodinėti, kad įstatymas nepažeistas, nes pagal sutarties papildymą mes esame įpareigoti konkrečiam bendrijos vartotojui persiusti pirktą bendrame katile elektros energiją.

Jei atsižvelgiant į tai, kad po naujųjų metų formuosis elektros energijos rinka, kurioje nupirktą laisvojo vartotojo elektros energiją iš nepriklausomo gamintojo, norima įpareigoti skirstomųjų tinklų įmonę persiusti pirkėjui pagal tą pačią sudarytą pirkimo- pardavimo sutartį, tai siūlome formuluoti aiškiai ir nedviprasmiškai…”Skirstomųjų tinklų įmonės ir vartotojo sudaryta elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis laikoma ir elektros energijos, vartotojo pirktos iš nepriklausomo gamintojo ar tiekėjo persiuntimo paslaugos teikimui.”

 Konferencijos dalyviai prašo Jūsų pagalbos dėl kreipimosi į teisės ir teisėtvarkos komitetą , kad būtų šis klausimas aiškiai suformuluotas bei išaiškintas ir, jei būtų galima, gautumėme šį išaiškinimą ateičiai.

Projekto 15.straipsnis keičiantis 42straipsnio 2 dalį išviso netelpa į jokius rėmus. Tai jau bus ne vien sodininkų bet ir daugelio problema. Palikus reguliuoti Komisijai tik perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų dedamųjų viršutines ribas, o visos visuomeninės elektros energijos kainos ir tarifų viršutinės ribos nustatymą ir keitimą patikėti pačiam monopolistui be reguliavimo, precedento neturintis atvejis. Kaip sodininkai galės kreiptis į teismą dėl neteisėtai imamo mokesčio už savo lokaliųjų tinklų eksploataciją, jei monopolistas pateiks teismui skaičiuotę, kurioje bus fiktyviai nurodyta, kad sodininkams iš viso neįkalkuliuotas mokestis už skirstymą žemos įtampos tinklais, bet pavyzdžiui vietoje to padidinta marža dėl mažo transformatorinių pastočių išnaudojimo ir panašiai. O kadangi jie atskiroms buitinių vartotojų grupėms taikys skirtingus tarifus nepažeisdami kainos svertinio vidurkio, įstatymas lieka nepažeistas. Kryžminiu subsidijavimu tokiu atveju irgi neapkaltinsi.

 Kadangi tai gali skaudžiai paliesti ne tik sodininkus, prašome Jūsų pagalbos, atkreipiant antikorupcijos komiteto ypatingą dėmesį šio klausimo svarstyme.

 Sodų bendrijos daugelį metų yra akivaizdžiai apvagiamos elektros energijos diskriminacinės kainos pagalba. Sumos siekia dešimtis milijonų litų. Ar nebūtų galima inicijuoti šio klausimo svarstymą antikorupcijos komitete?

 

                                              Konferencijos įgaliotas, Kauno susivienijimo “SODAI”

                                              pirmininkas Romualdas Šeštakauskas

Priedas:

4 lapų konferencijos dalyvių sąrašas su 139 parašais