KAUNOSODAI.LT


LR Seimo Ekonomikos Komiteto pirmininkui Dainiui Budriui

PASTABOS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮSTATYMO PATAISŲ

Šiuo metu energetikai piktnaudžiauja dirbtinai apribodami sodų bendrijų teises naudotis visu transformatorinių galingumu, kurios įrengtos už pačių sodininkų lėšas. Atlikus paskaičiavimus VST teritorijoje 223 sodų bendrijose rasta, kad jų bendras įrengtas TP galingumas 40993 kVA o šiandiena leidžiamas naudoti tik 12487 kVA. Pateiktame projekte įteisinama nauja sąvoka “leistinoji naudoti galia”, leis skirstomųjų tinklų operatoriui toliau, politinio o ne techninio sprendimo dėka, riboti naudojamą sodo bendrijos galią ir reikalauti papildomai “išsipirkti” savo pačių prieš daugelį metų įrengtą galingumą. Absurdiška situacija, kadangi esant techninėms galimybėms, politiniais-korupciniais sumetimais, sodų bendrijų buitiniams vartotojams šiandiena ribojama galimybė naudotis net trijų kilovatų galia.

Dėl šios priežasties projekto 1 straipsnio 15 dalį būtina papildyti sakiniu: “Lokalaus tinklo maitinančio buitinius vartotojus leistinoji naudoti galia negali būti mažesnė nei įrengto transformatoriaus galingumas”.

Šiuo metu VST ir RST turi išskirtines licencijoje nurodytas veiklos vykdymo teises ir teritorijose, kurios apima jiems nepriklausančius lokaliuosius žemos įtampos paskirstymo tinklus. Šių tinklų jos daugelį metų piktybiškai neišperka, nors to reikalauja teisės aktai. Šių tinklų eksploatacijos kaštai sudaro 8,9 ct/kWh. Mes prievartaujami mokėti pilną kainą, t.y. net ir už nesuteiktas paslaugas, kaip ir visi kiti buitiniai vartotojai, kuriems ši paslauga pilnai suteikiama. Be to, verčiami be licencijų (civilinio kodekso 1.83 str. grubus pažeidimas), nelegaliai ir, naudojant papildomas savo lėšas, eksploatuoti lokaliuosius tinklus. Daugiametė, tiek buvusios Ūkio ministerijos, tiek šiandieninės Energetikos ministerijos veiksmų seka rodo, kad artimiausiu metu mūsų lokalieji tinklai iš esmės nebus išpirkti, todėl labai prašome nutraukti sodų bendrijų ir tūkstančių kitų organizacijų, eksploatuojančių lokaliuosius tinklus diskriminaciją, įrašant į elektros energetikos įstatymo pataisų projektą sekančias nuostatas.

4 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas.

Papildyti 10 straipsnio 4 punktą sakiniu:….”Jei operatorius licencijoje nurodytoje teritorijoje neturi žemos įtampos tinklo ir negali tiekti elektros energiją iki buitinio vartotojo ribos, tai licencija skirstymui ir visuomeniniam tiekimui šio tinklo teritorijoje išduodama lokalaus tinklo savininkui ”.

8 straipsnis. 24 straipsnio 1 dalies pakeitimas.

Teikiama dviprasmiška formuluotė, sudarys precedentą aiškinti, kad lokalaus tinklo savininkas, be licencijos, įpareigotas persiusti pirktą iš skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros energiją savo tinklo subabonentui. Siūlome 24 straipsnio 1 dalies antrą sakinį redaguoti sekančiai:….”Skirstomųjų tinklų įmonės ir vartotojo sudaryta elektros energijos pirkimo pardavimo sutartis laikoma ir elektros energijos vartotojo pirktos iš nepriklausomo gamintojo ar tiekėjo persiuntimo paslaugos teikimo sutartimi”.

16 straipsnis. 42 straipsnio 2 dalies pakeitimas.

Šio pakeitimo negalima taikyti buitiniams vartotojams ir lokaliesiems tinklams, kurie skirsto tik buitiniams vartotojams, kadangi, nebesant būtinybės VKEKK reguliuoti bendros kainos viršutinės ribos, bus sudaryta galimybė skirstomųjų tinklų operatoriui į visuomeninės elektros energijos kainos tarifą neproporcingai įtraukti tik už didžiausią kainą operatoriaus pirktos elektros energijos sudedamąją dalį, balansavimo energijos kainos dalį ir t.t. pasiteisinant, kad nepažeistas svertinis kainos vidurkis.

Be to, kadangi daug metų yra vykdoma dalies buitinių vartotojų akivaizdi diskriminacija, 42 straipsnį būtina papildyti 5 dalimi ją išdėstant sekančiai:

5. Lokaliųjų žemos įtampos tinklų nepriklausančių operatoriui, kurių priklausomybės riba yra prie transformatorinės pastoties žemos įtampos fiderių, pirkėjams, tiekiantiems elektros energiją tik buitiniams vartotojams, į perkamos visuomeninės elektros energijos kainą, negali būti įskaičiuojama skirstymo paslaugos žemos įtampos tinkle sudedamoji, kadangi paslauga faktiškai nėra suteikiama.

                                  

 Kauno susivienijimo “Sodai” p-kas Romualdas Šeštakauskas