KAUNOSODAI.LT
“MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETUI”
sudarytam Žemės Ūkio Ministro 2008.06.19d. įsakymu Nr.3D-350

Š.m. liepos mėn.22d.15val. posėdyje, vykusiame Žemės Ūkio ministerijoje, VST ir RST atstovai pateikė daug tendencingos ir neobjektyvios informacijos. Analogiška situacija vykdavo ir Ūkio ministro V.Navicko 2007.12.29d.įsakymu Nr.4-548 sudary tos “Darbo grupės sodininkų bendrijų elektros įrenginių išpirkimo problemoms nagrinėti” posėdžiuose, dė ;l ko nebuvo pasiekta esminių rezultatų. Sodinin kų motyvai dažnai būdavo nenagrinėti. laiko stokos ir liepos mėn.22d. posėdyje nebuvo galima išdėstyti visų kontrargumentų. Dėl ši ų priežasčių prašome prie posėdžio protokolo pridėti “Atskirąją sodininkų bendrijų nuomonę”, kuri buvo įteikta Ūkio ministerijos sudarytai darbo grupei, bet palikta nenagrinėta. Šioje sodininkų bendrijų nuomonėje keliamais klausimais STT yra atlikus eilę tyrimų, kurie patvirtina sodininkų keliamų problemų pagrįstumą. Labai prašytume iš Seimo išreikalauti sekančių raštų kopijas ir prijungti prie šios dienos protokolo.Tai STT 2005.10.12d. raštas Nr.4-1-3254, įteiktas LRS Antikorupcijos komisijos pirmininkui P.Baguškai, STT 2007.12.29d. raštas Nr.4-01-4866, įteiktas LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui A.Matulevičiui, STT 2008.06.27d. raštas Nr.4-01-2461, įteiktas LRS Antikorupcijos komisijos pirmininkui R.J.Dagiui.

Kauno susivienijimo “SODAI” valdybos vardu pirmininkas Romualdas ŠeštakauskasATSKIROJI SODININKŲ BENDRIJŲ NUOMONĖ

Dėl Lietuvos Respublikos Ūkio mininstro 2007m. gruodžio mėn.29d. įsakymu Nr.4-548 sudarytos “Darbo grupės sodininkų bendrijų energetikos įrenginių išpirkimo problemoms nagrinėti” darbo.

Remiantis 2003m.gruodžio mėn.18d. Nr.IX-1934 LR sodininkų bendrijų įstatymo 7str.2d., daugelis sodininkų bendrijų, išleisdami ne vieną milijoną litų, apiformino reikiamą dokumentaciją elektros turimų tinklų perdavimui VST ir RST. Deja, LR ūkio ministerija, akcinės bendrovės “VST” ir “RST”, Valstybinė Kainų ir Energetikos Kontrolės komisija paruošė visą eilę poįstatyminių aktų, kurie akivaizdžiai prieštarauja “Turto ir Verslo Vertinimo Pagrindų įstatymo” 1999m.gegužės mėn.25d. Nr.VIII-1202 antro skirsnio 16 straipsniui, trečio skirsnio 21straipsnio 2 ir 3 punktui; LR vyriausybės 2005m.rugsėjo mėn.29d. nutarimu Nr.1049 patvirtintų “Nekilnojamo turto vertinimo taisyklių” 23.2.1 straipsniui; “Komisijos privalomam registruoti turtui vertinti” 2007m. liepos mėn.4d. Nr.6 nutarimo 2.10 straipsniui bei šios komisijos sudarytiems ir patvirtintiems kiekvieniems einamiesiems metams “Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų” kainyno (pvz. 2007m. 72psl.-76psl.) įkainiams bei “Statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvų”(pvz. 2007m. 18psl.) nurodymams.

Prie tokių poįstatyminių aktų priskirtina:

1.AB “VST” ir “RST” “Bendrai naudojamų energetikos objektų vertės nustatymo metodikos”, kurios yra netgi skirtingos, nors vertinamas turtas lygiavertis ir turėtų būti tik žinybinio pobūdžio.

2. LR ūkio ministro 2005m. vasario mėn.15d. įsakymu Nr.4-72 patvirtintu “Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų elektrai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo taisyklių” 3dalies 7str. ir 4dalies 17str.

Dėl akivaizdžiai organizuotos veiklos požymių turinčių pažeidimų, įstatymų ir vyriausybės nutarimų ignoravimas sudaro prielaidas elektros energijos tiekimo įmonėms kelti nerealius reikalavimus sodininkų bendrijoms ir prievartauti parduoti savo daug milijonų kainuojantį turtą, damokant šimtus milijonų litų. Negalima pamiršti ir to, kad sodininkų bendrijų lėšomis buvo sumontuotos ir 10KV elektros linijų atšakos, transformatorinės pastotės bei kiti skirstymo įrenginiai, kurių vertė analogiška žemos įtampos tinklų vertei, ir neatlygintinai perduota buvusiems skirstomųjų tinklų operatoriams. Dalį šio perduoto turto instaliuoto galingumo perėmę operatoriai panaudojo pajungti kitus vartotojus, neturinčius nieko bendro su sodų bendrijomis. Ar tai sudaro teisinį pagrindą dabar antrą kartą reikalauti mokesčio už galingumo  “didinimą”? Be to, tai daroma valstybėje, kuri turi didžiulį generuojamo galingumo perteklių, o vidutinis perdavimo tinklų apkrovimas neoficialiais duomenimis tesudaro apie 18%. Klasikinis pavyzdys šios politikos pasekmių ir absurdiško vertinimo akivaizdžiai paaiškėjo LR ūkio ministro įsakymu 2007m. gruodžio mėn.29d. Nr.4-548, sudarytos  “Darbo grupės sodininkų bendrijų energetikos įrenginių išpirkimo problemoms  nagrinėti” išvažiuojamajame posėdyje 2008m. balandžio mėn.28d. Kauno rajono sodininkų bendrijoje “PAJIESYS”, Prienų rajono sodininkų bendrijose “GIJA” ir “ĄŽUOLĖLIS”. Kodėl nei komisijos pirmininkas J.Jaruševičius, nei LR ūkio ministerijos atstovai nedrįso apginti viešojo intereso ir bent sugėdinti VST atstovus dėl vertinimo neobjektyvumo ir absurdiškumo. 1992m s.b. “PAJIESYS” įrengė 160KVA galios transformatorinmę, naujai rekonstravo 600m 10KV ETL ir neatlygintinai perdavė  skirstomojo tinklo operatoriui. “PAJIESIO” 0,4KV vidaus elektros tinklai irgi įrengti 1992m., kurių reali vertė šiandieną apie 200 tūkst. litų, gudrybių dėka “išpirkti” už 1150 lt!? Jei tikėti s.b. “PAJIESIO” pirmininku A.Pešaičiu, jiems skirtoji galia tik 60KVA. Iš bendrijoje esančių 155 sklypų, 86 sklypams leista naudotis po 3KW. Jei norima pasididinti galingumą ar pasijungti likusiems sklypams, kiekvienas verčiamas mokėti po 160lt. už 1KW. Šioje vietoje poetas J. Marcinkevičius pasakytų “Lietuva, kur tu eini....”Mes klausiame seimo  ir vyriausybės “Ar čia vsio zakonno?

Argi nelogiškas ir nesvarstytinas KTU Elektros Sistemų Katedros vedėjo A.Morkvėno ir profesoriaus Deksnio pasiūlymas, kad AB “VST” skirstomųjų tinklų teritorijoje esančiom sodų bendrijoms už perduotą operatoriui aukštos įtampos tinklą atlygintų arba kompensuotų Lietuvos vyriausybė arba bent įvertintų tai sudarant sandorį dėl 0,4KV žemos įtampos pardavimo. Ar tikrai VST privatizacijos sutartis leidžia šantažuoti sodininkų bendrijas galingumais, valdant monopolistui pačių sodininkų įrengtus pajėgumus. Kur logika, kai skirstomųjų tinklų operatoriai, dirbtinai sudarydami kliūtis išnaudoti esamus galingumus ir tinklų pajėgumus, šaukia, kad soduose tinklai yra  nepelningi, nes tesunaudoja apie 2% bendro vartojamos energijos kiekio ir dirbtinai nuvertina jų vertę dėl mažo sunaudojimo,įvesdami tai į savo pseudometodikas.

Vienašališkas sprendimas daugelyje bendrijų OL keisti į OKL, kas sodininkams kainuos daugelį milijonų litų, yra tiesiog stulbinantis. “Pakeitus OL į OKL medžiai būtų mažiau genimi (apsaugos zona mažesnė) ir atitinkamai saugiau būtų tiekiama elektros energija”. Ar nors viena sodų bendrija yra pareiškusi bent panašų pageidavimą?! Tai gal geriau tiesiog klokime kabelius požeminiuose gelžbetonio kanaluose? Tuomet iš viso nebereikės genėti medžių, landšafto vaizdas žymiai pagerės ir saugumas bus 10 kartų geresnis.

Trisdešimt metų mes buvome diskriminuojami ir mokėjome už elektros energiją kainą, į kurią įkalkuliuota miesto ir miestelių , pramonės įmones ir kaimus maitinančių elektros tinklų amortizaciniai atskaitymai t.y. renovavimo išlaidos. Savo tinklų remontui turėjome naudoti papildomai savo lėšas. Mokėjom ir tylėjom. Šiandien paklausėm, kodėl bent dalis tų mūsų sumokėtų lėšų negali būti panaudota faktiškai bendrų tiekimo tinklų galiukams, maitinantiems sodininkų bendrijas, renovuoti? Dievulėliau, koks kilo triukšmas. Garbūs vyrai “VST” teisės ir administravimo tarnybos direktorius A. Bivainis, LR ūkio ministerijos vyresnysis specialistas A.Kartunavičius, “RST” turto valdymo skyriaus viršininkas J.Sargautis, valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Elektros skyriaus vedėjas R.Sinkevičius 2007m. vasario mėn. 21d. pasirašo “Atskirąją darbo grupės nuomonę”. Jos credo(kalba netaisyta):”Sodininkų siūlomas sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo reglamentavimu būtų sukeliama reali grėsmė tinkamam elektros energetikos sektoriaus funkcionavimui, saugiam ir teisės aktų reikalavimus atitinkančiam elektros energijos tiekimui ir elektros energetikos įrenginių valdymui, naudojimui ir eksploatavimui. Sodininkų siūlomas sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo reglamentavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui, viešajam interesui, yra neteisingas, suteikiantis privilegijas ir išskirtines teises vienai atskirai visuomenės grupei bei diskriminuojantis kitus Lietuvos elektros energijos vartotojus”. Ir taip  toliau...Kiek skambių frazių?! Koks patosas! Vyrai, arba jūs visuomenę laikote visiškais mankurtais, arba nesuprantate, po kuo pasirašėte, arba reikalas kvepia 30-čia sidabrinių...O gal tai reikėjo suprasti kaip jumorą...?

Ar iš viso vyksta sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo procesas VST teritorijoje. Mes bandėme gauti duomenis Kauno rajono VST, kiek ir kokių bendrijų išpirkti tinklai 2008, 2007, 2006 metais. Atsakymas – tai komercinė paslaptis. Jei mūsų turimais duomenimis VST per metus išperka po 2 – 3 bendrijų tinklus, tai kada išpirks visus, 500 ar 700 sodininkų bendrijų tinklus, esančius jų dispozicijoje.

Kodėl nei viena sodininkų bendrija negavo savo turto perkainavimo “Turto apžiūrėjimo ir įvertinimo aktų”, “Turto įvertinimo ataskaitos”, atramų defektinių aktų ir kitos būtinos dokumentacijos, kuri privaloma “Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo” numatytoje ir vyriausybės patvirtintoje metodikoje ir taisyklėse. Ar perėjus per sodą ir “iš akies” įvertinus elektros tinklus, galima pateikti daugiamilijonines sąmatas sodininkams, kurias mes turime apmokėti kaip kontribucijos mokestį skirstomuosius tinklus užvaldžiusiai monopolijai?

Kaip teisinėje valstybėje juridiškai įmanoma įteisinti nonsensą, t.y. 30 metų pajungtus objektus prie funkcionuojančių elektros tinklų, perduodant kitam valdytojui, skaityti kaip naujai pajungiamus  objektus ir už tai pareikalauti pajungimo mokesčio.Daugumoje svarstomų įstatymo pataisų seime baigiasi išvada -“iš neteisėtų reikalavimų negali įsigalioti teisė”. O šiuo atveju, kodėl teisės departamentų, komisijų ir kitų teisinių valstybės institutų burnos pilnos vandens. Tyla.

Esu įpareigotas Kauno, Telšių, Kretingos, Šiaulių, Jonavos ir kitų rajonų Lietuvos sodininkų  draugijos rajoninių sodininkų bendrijų susivienijimų vardu  pareikšti, kad su tokiais elektros tinklų išpirkimo metodais sutikti negalime. Esame priversti kreiptis į vyriausybę ir kitas teisines institucijas dėl išaiškinimo, ar VST ir RST naudojamos metodikos ir reglamentuota tvarka atitinka valstybėje galiojančius įstatymus ir nuostatus.

2008m.gegužės mėn.12d.

Kauno susivienijimo “SODAI” pirmininkas Romualdas Šeštakauskas
Lietuvos sodininikų draugijos valdybos narys Ipolitas Skridla