KAUNOSODAI.LT


L R Energetikos ministerijos, Energijos išteklių, elektros ir Šilumos skyriaus vedėjui Dr. Vytautui Vazalinskui prašymas pridėti teikiamus pasiūlymus prie 2009.08.25 dienos darbo grupės protokolo dėl išpirkimo taisyklių projekto antro varianto

6. Punkte “ ir kitais teisės aktais” būtinas pakeitimas konkrečiai išvardinant teisės aktų pavadinimus.

7. Esama redakcija pilnai kartoja 6 punkto nuostatas. Aiškumo dėlei reikėtų aiškiai suformuluoti punktą pagal prof. Deksnio pasiūlymą, “Bendrai naudojamų energetikos objektų (lokaliųjų skirstomųjų tinklų) turto vertę nustato vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą turintis nepriklausomas turto vertintojas, kuris yra juridinio asmens teisių neturinčios įmonės savininkas ar tikrasis narys arba dirba darbo sutarties pagrindais kvalifikacijos atestatą turinčioje turto vertinimo įmonėje.”

15.3.1. Buvo suderinta , kad sąvoka nekilnojamas turtas nebebus vartojama arba aiškiai bus įvardyta, kada turtas yra nekilnojamas o kada kilnojamas.

15.3.2. Buvo aptarta bendrame posėdyje, kad kadastro įstatymas nenumato galimybės rengti kadastrinę bylą kilnojamam turtui, todėl reikalavimas, kad schemą (bylą) rengtų tik licenziją turintys asmenys yra komplikuotas.

16.Punkto dalis; “ir atsižvelgiant į subabonento poreikius” yra kontraversiška todėl būtina sąvoką aiškiai apibrėžti.

17.Punktą būtina papildyti nuostata; “Esant šiai išvadai, kad tinklai tinkami eksploatuoti, operatorius privalo juos išpirkti per nustatytą terminą”.

19. Punkto dalį; “…iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytų terminų…” keisti sąvoka “… iki šių taisyklių įsigaliojimo…”.

24.Punkto dalį “…arba savininkas privalo sudaryti bendrai naudojamo elektros energetikos objekto eksploatavimo sutartį su teisės aktų nustatyta tvarka atestuota įmone.” būtina išbraukti, kadangi lokaliųjų elektros tinklų valdymą iš dispozityvaus teisinio reguliavimo pervedant į imperatyvųjį, atsiranda būtinybė keisti visą eilę iki šiol galiojusių teisės aktų.

29. Jei paliekama teisė operatoriui neišpirkti ir atsisakyti eksploatuoti bendrai naudojamus elektros objektus, būtina inicijuoti tarifo diferencijavimą, pilnai eliminuojant žemos įtampos tinklų eksploatavimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kaštus, bei išjungti iš operatoriui išduotų licenzijų neišpirktų sodų teritorijas ir lokaliųjų tinklų savininkui sudaryti galimybę įsigyti elektros energijos skirstymo ir visuomeninio elektros energijos tiekėjo licenzijas.

Siekiant pilno aiškumo, IV skyrių būtina papildyti Ūkio ministro 2002 rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 326 punkto 44 nuostata: “Jei vartotojas nepageidauja keisti vienfazio atvado trifaziu, didinti tiekimo patikimumą ir jo pageidaujama leistinoji galia ne didesnė, negu nurodyta leistinosios galios paskirstymo akte, vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslauga suteikiama nemokamai. Priešingu atveju vartotojo leistinosios naudoti galios ir tiekimo patikimumo padidinimo paslaugos, vartotojo prašymu paslaugos kaina nustatoma naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo tvarka ir sąlygomis.”.

Šiose taisyklėse būtina reglamentuoti kokia tvarka ir kokiais terminais bus sudarytos sutartys su buitiniais vartotojais bendrijose, kurių elektros tinklai seniai perduoti operatoriui.

Būtų tikslinga lygiagrečiai nagrinėti sutarčių su buitiniais vartotojais sudarymo ruošiamą projektą.

Kauno susivienijimo “Sodai” pirmininkas R.Šeštakauskas