KAUNOSODAI.LT

SODININKUS KLAIDINANTI NUOMONĖ

 Sodininkų bendrijų asociacijos svetainėje š.m. spalio 24d. paskelbta informacija apie neva Aplinkos ministerijos iniciatyva š.m. rugsėjo 26-30 dienomis Alytuje, Marijampolėje, Kaune, Telšiuose ir Vilniuje organizuotus seminarus sodininkams.

 Sutinkame, kad tokia informacija reikalinga, tačiau ji turėtų būti objektyvi, pagrįsta faktais, atspindėti tikrąją šio reikalo esmę.

 Su pareikštomis pastabomis šioje informacijoje negalime sutikti. Ir štai dėl ko. Pirmiausia, šių seminarų iniciatorius buvo ne Aplinkos ministerija, o Lietuvos sodininkų draugija. Ji 2008-01-03 kreipėsi į Aplinkos ministeriją siūlydama organizuoti sodininkams seminarus gamtosaugos klausimais. Tokiems pasiūlymams buvo pritarta. Gavus ministerijos pritarimą Draugija atliko visus paruošiamuosius darbus: paruošė seminarų tematiką, numatė sodininkų problemas žinančius pranešėjus, seminarų pravedimo grafikus ir visa tai suderino su rajonų sodininkų susivienijimais, sodininkų bendrijomis bei apskričių atstovais.

 Aplinkos ministerija šiems seminarams organizuoti ir pravesti paskelbė viešųjų pirkimų konkursą. Nesuprantama, kokiais kriterijais vadovaujantis jį laimėjo UAB „Acta Publica“. Ji važinėjo per Lietuvą ir Aplinkos ministerijos vardu organizavo taip vadinamus „seminarus sodininkams“ . Tai neturi nieko bendro su mėgėjiškos sodininkystės judėjimu Lietuvoje. Jos parinkti pranešėjai, neturėjo nieko bendro su mėgėjiška sodininkyste, nors seminarai buvo skirti sodininkų bendrijų nariams, jie apsiribojo tik bendro pobūdžio direktyvomis apie aplinkos tvarkymą, statybas, želdinius, medžių tankumą sodų plotuose ( ! ) ir t.t.

 UAB „Acta Publica“ organizuojant seminarus neinformavo Lietuvos sodininkų draugiją, rajonų sodininkų bendrijas, bei jų susivienijimus. Dėl to tuose seminaruose sodininkai nedalyvavo.

 Aktualios sodininkams problemos nebuvo svarstomos. Dalinama medžiaga neišlaiko bet kokios kritikos ir prieštarauja dokumentams, reglamentuojančioms, mėgėjišką sodininkystę. Kam buvo reikalingi ir dėl ko organizuojami tokie seminarai ?.

 Kas dėl Lietuvos sodininkų draugijos veiklos sodininkų švietimo, informacijos, bendradarbiavimo su jais, tai norėtume pasakyti, kad ji visais šiais minimais klausimais rodė ir rodo reikiamą dėmesį.

 Draugijos iniciatyva buvo parengti reikiami dokumentai dėl sodininkų bendrijose sklypų privatizavimo 1992m., jos iniciatyva priimtas Sodininkų bendrijų įstatymas, pastoviai organizuojami seminarai aktualiais sodininkams klausimais, pravedamos pavasarinės-rudeninės sodmenų mugės. Rengiamos apžiūros-konkursai geriausioms sodininkų bendrijoms bei sodininkų sklypams išaiškinti, išvykos į gerai besitvarkančias sodininkų bendrijas ir kt. Ruošiami ir teikiami pasiūlymai seimui ir vyriausybei aktualiais sodininkams klausimais.

 Viso to negalėtume pasakyti apie Sodininkų bendrijų asociacijos veiklą, kuri jungia tik keletą sodininkų bendrijų.

 Manytume, kad organizuojant ateityje tokio pobūdžio seminarus prioritetas turėtų būti teikiamas tai organizacijai, kuri tiesiogiai sprendžia sodininkų problemas ir atstovauja sodininkus savivaldybėse ir valstybinėse institucijose.

Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas Vladislovas Butkevičius

Vilniaus susivienijimo „Sodai“ valdybos narys, Sodininkų bendrijos „Antaviliai“ valdybos pirmininkas Ipolitas Skridla